Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Recenze knihy: Motivační prvky při práci se seniory

Datum: 4. 7. 2017
Recenze knihy: Motivační prvky při práci se seniory

Publikace Dany Klevetové s názvem Motivační prvky při práci se seniory je dle vlastních slov autorky „…určena pro všechny, kteří chtějí pro sebe, své blízké či klienty něco udělat…“. Záměrem knihy je najít různorodé motivace u jedince s poruchami mobility či kognitivních funkcí a vhodné metody objevení skrytých vnitřních sil potřebných k zachování kvality života. Autorka takto předává své více než třicetileté pracovní zkušenosti s osobami vyššího věku. 

Publikace je členěna do deseti kapitol, které vždy řeší konkrétní problém a které tvoří s výkladem ucelený a souvislý text. Nechybí ani poděkování, předmluva, přílohy, bibliografie a rejstřík. Rozsah publikace je 224 stran.

V úvodní kapitole s názvem Stáří v České republice 21. století se autorka věnuje období stáří a významu seniorské populace a zamýšlí se nad vnímáním této životní etapy v moderní společnosti. Z textu je patrná určitá pochybnost k dnešní době, ve které jsou senioři chápáni jako homogenní skupina stigmatizovaná celou řadou negativních stereotypů, kde zkušenost přestává platit jako hodnota, oceňuje se dynamičnost, inovace a kreativita. Přesto však autorka v textu uvádí určité možnosti a rady, jak tuto neutěšenou situaci zvládnout.

V navazující kapitole Změny ve stáří nás autorka seznamuje s biologickými změnami ve stáří, se zhodnocením současné seniorské problematiky z psychosociálního pohledu a hledáním možných cest k přijetí změn ve stáří. V rámci této kapitoly se autorka zamýšlí nad funkcí motivace, a to v kontextu saturace potřeb jedince, významem životních hodnot, důležitostí plánování individuální péče a schopností pečujících vytvářet osobní vztah se seniorem, který je ochoten v určité situaci dosáhnout zlepšení ve prospěch vlastního způsobu života. Ke konci kapitoly se autorka věnuje problematice kognitivních funkcí i z pohledu stárnutí, a také významu vzdělávání seniorů.

Kapitola pojednávající o Struktuře životních vývojových potřeb, které jsou členěny do šesti oblastí, rozebírá tyto potřeby z pohledu chápání člověka jako individuální celistvé bytosti, ve vztahu k poskytované péči i životních změn ve stáří.

V další kapitole Starý člověk a rodina připomíná autorka i význam rodiny, její vliv na život a péči o seniora, a to z historického i moderního pohledu.

Velká pozornost je věnována umění profesionální komunikace se seniory v kapitole s názvem Účelná komunikace zdravotní sestry se starší osobou, v níž se autorka věnuje především zásadám vhodné komunikace se starým člověkem, rozebírá komunikační zlozvyky při péči o seniory a zaměřuje se také na techniky a příklady rozhovorů s osobami s demencí, s poruchou zraku a sluchu.

Na dalších stránkách, v kapitole Pohyb a jeho životní přínos, se seznamujeme s významem pohybu a změnami přicházejícími s vyšším věkem, které mohou ovlivnit hybnost seniora. Dále pokračujeme funkčním geriatrickým vyšetřením k zhodnocení celkového zdravotního stavu seniora pro správnou volbu pohybových aktivit či zaměření životního stylu a screeningovým testem mobility pro zhodnocení pohyblivosti, svalové síly, stability a obratnosti seniora. Závěr této kapitoly přináší přehled různých druhů cvičení nejen pro seniory včetně způsobu provedení a problematiku nebezpečí imobility včetně její prevence.

Následující kapitola pojednává o Bezpečí domácího prostředí seniora se zaměřením na možná rizika, pomůcky a zařízení pro bezpečnou domácnost. Hodnocení malnutrice u osob vyššího věku popisuje další kapitola, v níž se dozvídáme o možných problémech ve výživě ve stáří včetně příčin a důsledků a způsobu vyšetření nutričního stavu. Autorka taktéž předkládá doporučení ke zlepšení stravovacích návyků ve stáří a výživová doporučení. Závěr této kapitoly uzavírá problematika orálního zdraví u seniorů.

V předposlední kapitole Naše zkušenosti s dobrovolníky autorka na konkrétních příbězích vyzdvihuje pozitiva a popisuje své velmi dobré zkušenosti s dobrovolníky, kteří ve svém volném čase navštěvují osamělé a nemocné seniory.

Konečná kapitola je věnována Závěrečnému zamyšlení nad přístupem dnešní společnosti ke stáří. Autorka v ní vyzývá k zastavení, zamyšlení se a hledání již dávno objeveného – úcty a lásky k člověku. V hodnotovém žebříčku jak jednotlivce, tak celé moderní společnosti je podle jejích slov žádoucí pozměnit dosavadní pohledy na stárnutí a stáří, překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů ve společnosti.

Publikace je jedinečná tím, že nabízí komplexní – holistický pohled na problémy, které mohou přicházet s přibývajícím věkem. Obsah publikace přináší ucelené a zajímavé informace o řešené problematice. V celém textu můžeme sledovat preciznost a pozitivní přístup autorky ke zpracovávané problematice. Publikace obsahuje teoretické statě a poskytuje alternativy řešení etických problémů a také praktické rady, které se mohou stát velmi vhodnou pomůckou pro práci ošetřujícího personálu ve zdravotnických či sociálních zařízeních zaměřených na seniorskou generaci, ale i všem ostatním, kteří pečují o seniory v domácím prostředí.

Z hlediska formálního zpracování vykazuje publikace velmi dobrou úroveň. Text je zpracován srozumitelně, přehledně a souvisle. Návaznost kapitol má jasnou logickou skladbu. V textu je použito tučné písmo, kurzíva, grafické symboly a barevné odlišení pro vyznačení určité časti textu, čtenář se tak v publikaci bez problémů orientuje. Publikace je navíc doplněna o tabulky, fotografie, naukové ilustrace a přílohy, které vhodným způsobem doplňují a osvěžují text. Samotnému úvodu publikace předchází motto vztahující se k základní myšlence knihy. I další kapitoly jsou pak obohaceny citáty významných osobností prezentujícími záměr dalšího textu. V textu taktéž nalezneme citace z pramenů jako možný odkaz na zdroj dalších informací pro čtenáře (bibliografie, doporučená literatura).

Vhodně zařazené konkrétní příběhy, příklady, kazuistiky z praxe a praktická cvičení či podněty k zamyšlení pak vhodným způsobem stimulují čtenáře k přemýšlení nad danou problematikou. V příloze nalezneme řadu testů, které mohou sloužit ke zhodnocení současné situace či stavu seniora a tím napomoci k zaměření pozornosti péče nebo k sestavení individuálního plánu péče.

Recenzovaná publikace dle mého názoru splnila svůj záměr. Jako literatura je vhodná pro studenty, především v oblasti gerontologie na vysokých školách, ale i všem ostatním, kteří jsou profesně spojeni s touto problematikou nebo se pouze o dané téma zajímají.


Dana Klevetová, autorka recenzované publikace, vystudovala střední zdravotnickou školu a poté se věnovala klinické praxi v ošetřovatelství, během které vystudovala filosofickou fakultu, obor ošetřovatelství – pedagogika. Následně pracovala jako pedagog na střední zdravotnické škole a současně jako sestra v klinické praxi. Působila také jako odborná asistentka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se podílela na výuce studentů a výzkumných projektech Geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V současnosti se zabývá poradenskou činností v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti. Je registrovanou všeobecnou sestrou. Věnuje se rehabilitaci, komunikaci, arteterapii, práci s minulostí klienta, Pesso-Boyden psychoterapii, vedení poradenského rozhovoru, bazální stimulaci, kinestetice, trénování paměti, problematice péče o seniory, paliativní a hospicové péči. Má zkušenosti také s komunitním a skupinovým výcvikem v dynamické psychoterapii, gestalt terapii a absolvovala i strukturované metody logoterapie a logodiagnostické metody.

Mgr. Petra Kaduchová, SZŠ a VOŠZ Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Literatura:

1. Klevetová D. Motivační prvky při práci se seniory. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017

2. Klevetová D. Informace o mně. [online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://peceodusi.webnode.cz/o-mne/

 

 
  • tisk
  • předplatit si