Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Recenze knihy: Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

Datum: 26. 7. 2017
Recenze knihy: Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (International Longevity Centre) vydalo odbornou publikaci s názvem Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení. 

Záměrem recenzované publikace je předložit výběr některých nejčastěji užívaných testů a škál, a také metodu, která po provedení těchto nástrojů obvykle pomocí předtištěných formulářů u lůžka pacienta umožňuje jejich následný přenos do digitalizované podoby, pro možnost monitorování nejen jejich dynamiky u konkrétních pacientů, ale také průběhu a výsledků poskytované péče.

Funkční geriatrické hodnocení (Comprehensive geriatric assessment) je jedním z důležitých nástrojů pro zajištění kvalitní péče o geriatrické pacienty.  Je základním východiskem jednak pro plánování potřebné a individualizované péče o geriatrické pacienty, tak i pro sledování jejího průběhu a výsledku.

Funkční geriatrické vyšetření používá z důvodu multimorbidity geriatrických pacientů jiné testy, než je tomu u mladších pacientů. Pod tímto pojmem si můžeme představit baterii geriatrických testů, které můžeme do jisté míry modifikovat podle daných podmínek, charakteru cílové skupiny a záměru sběru dat. Vždycky se však jedná o komplexní pohled na geriatrické pacienty.

Funkční geriatrické hodnocení může zprostředkovat cenné údaje o potřebách těchto pacientů, o míře saturace jejich potřeb prostřednictvím poskytovatelů služeb, o vývoji funkčního stavu v průběhu poskytované služby atp. Jako podklad by měl být důležitý nejen pro klinickou geriatrickou praxi, ale také pro plánování další péče (s. 9).

„…s narůstajícím počtem lidí v nejvyšších decenniích narůstá také počet lidí s geriatrickými syndromy, které mají vliv právě na funkční stav a soběstačnost. Výsledky funkčního hodnocení se tak budou stávat důležitými indikátory kvality zdravotní péče…“ (s. 9). I přesto dosud není funkční geriatrické hodnocení součástí běžné denní praxe. Pokud se provádí, výsledky se mnohdy založí bez dalšího systematického zpracovávání do zdravotnické dokumentace (s. 10).

Z výše uvedených důvodů přichází kolektiv autorů recenzované publikace s návrhem funkčního geriatrického hodnocení, s baterií testů zpracovanou tak, aby je bylo možné do určité míry uzpůsobovat potřebám jednotlivých pracovišť. „Sběr dat o funkčním hodnocení by měl umožnit jednotlivým pracovištím sledovat efekt své činnosti a v budoucnu by měl sloužit i pro sledování vývoje, kvality a efektivnosti v segmentu post-akutní péče v České republice “ (s. 10).

Publikace je členěna do třech kapitol, které vždy řeší konkrétní problém a které s výkladem tvoří ucelený a souvislý text. Nechybí úvod, rejstřík a souhrn. Výčet použitých pramenů a literatury je pak součástí každé kapitoly. Rozsah publikace je 96 stran.

Úvodní kapitola s názvem Vybrané oblasti funkčního geriatrického hodnocení nás seznamuje s podstatou funkčního geriatrického hodnocení a dále s problematikou zaměřenou konkrétně na hodnocení soběstačnosti, mobility, kognitivních funkcí, emotivity, nálady a motivace, nutrice a rizika vzniku dekubitů.

Navazující kapitola Manuál k vybraným nástrojům funkčního geriatrického hodnocení nám nabízí popis a administraci vybraných testů a škál. Pozornost je zacílena na ADL dle Bartelové (Activities of Daily Living – Barthelův test základních všedních činností) a IADL (Instrumental Activities of Daily Living – Škálu instrumentálních aktivit denního života) – variantu z roku 1969 (vytvořena Lawtonem a Brodyovou), IADL – variantu z roku 1985 (autorů Fillenbauma, Lawtona a Brodyové), Get Up and Go Test (Vstaňte, jděte, otočte se) a Timed Up and Go Test (jeho časová modifikace), Test rychlosti chůze (na 4 metrech), Škálu hodnotící riziko pádu u geriatrických pacientů SFQ (Screening Fall-s Questions), Montrealský kognitivní test MoCA (Montreal Cognitive Assessment), test vyhledávání demencí CDT (Clock Drawing Test), Geriatrickou škálu deprese GDS (Geriatric Depression Scale), škálu pro hodnocení stavu výživy MNA (Mini Nutrition Assesment) vč. její zkrácené verze MNA – SF (Short Form) a modifikovanou škálu Nortonové k hodnocení rizika vzniku dekubitů.

Třetí, závěrečná kapitola je zacílena na Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě, zadaní, které bylo cílem výzkumného projektu, jehož záměr a vybraná zjištění jsou popsána v úvodu této kapitoly. V dalším textu je pak řešen navržený informační systém pro vytváření, zadávání a upravování dotazníků za účelem počítačové analýzy (aplikační software GDiag Editor pro vytváření dotazníků, aplikační software GDiag Scan pro zpracování naskenovaných dotazníků v různých formátech a aplikace GDiag webový portál pro sběr, editaci, ukládání a export dat).  

Z hlediska formálního zpracování vykazuje publikace velmi dobrou úroveň. Text je zpracován srozumitelně, přehledně a souvisle. Návaznost kapitol má jasnou logickou skladbu. V textu je použito tučné písmo a kurzíva, čtenář se tak v publikaci bez problémů orientuje. V publikaci nalezneme ukázky řady škál a testů, které doplňují text a slouží ke zhodnocení současné situace či stavu seniora. V  textu taktéž nalezneme citace z pramenů, jako pro čtenáře možný odkaz na zdroj dalších informací (bibliografie, doporučená literatura).

Zaměření recenzované publikace odráží současné naléhavé potřeby geriatrické praxe. Obsah publikace přináší ucelené a užitečné informace o řešené problematice. V celém textu můžeme sledovat preciznost a pozitivní přístup autorského kolektivu ke zpracovávané problematice. Podle mého názoru poskytuje publikace praktické řešení potřebnosti poskytování kvalitní péče o geriatrické pacienty a také plánování služeb pro naši stárnoucí populaci.

Mgr. Petra Kaduchová, SZŠ a VOŠZ Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Literatura:

Kuckir M., Vaňková H., Holmerová I. et al. 

Kuckir Martina, Vaňková Hana, Holmerová Iva a kol. Vybrané oblasti funkčního geriatrického hodnocení. Praha: Grada Publishing, a. s. 2017. 96 s. ISBN 978-80-271-0054-5

 
  • tisk
  • předplatit si