Recenzované články

 • Přístup ke všem recenzovaným článkům mají pouze přihlášení uživatelé.
 • Souhrn: Léčba diabetických ulcerací musí být komplexní, zahrnující odlehčení nohy, revaskularizaci, léčbu infekce, débridement a lokální léčbu. V léčbě nehojících se ulcerací může významně pomoci krytí s čisticím a antibakteriálním účinkem, což je dokumentováno kazuistikou.

  Klíčová slova: Syndrom diabetické nohy – lokální krytí – TLC-Ag technologie.

 • Súhrn: Príspevok pojednáva o potrebe špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti o obete sexuálneho násilia, ktorá je v zahraničí známa pod označením SANE (Sexual Assault Nurse Examiner). Poukazuje na význam SANE jak z hľadiska komfortu obetí pri medicínsko-forenznom vyšetrení, ako aj z hľadiska zvyšovania úrovne vymožiteľnosti práva. Vychádzajúc zo štandardov Medzinárodnej asociácie forenzných sestier, sumarizuje obsah a rozsah špecializačného vzdelávania sestier v predmetnej problematike. Napokon apeluje na potrebu budovania špecializovaných koordinovaných multidisciplinárnych služieb pre obete sexuálneho násilia, pričom integrálnou súčasťou týchto služieb by bola aj SANE sestra.

  Klíčová slova: Sexuálne násilie – sestra – špecializácia.

 • Souhrn: Tento článek se zabývá analýzou zdravého životního stylu u budoucích sester. Podrobněji se zaobírá oblastí výživy, fyzické aktivity a užívání návykových látek (tabákových výrobků, alkoholu a užívání drog). V praktické části je pomocí dotazníku zkoumán životní styl budoucích sester.

  Klíčová slova: Životní styl – student – všeobecná sestra.

 • I letos sestry a další zástupci nelékařských zdravotnických profesí nepřehlédnutelně participovali na přípravě a realizaci celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2016. Česká obezitologická společnost ČLS JEP ruku v ruce s Českou asociací sester, její traumatologicko-ortopedickou sekcí ve spolupráci s interní sekcí, připravila přednáškami překypující program s dvanácti kvalitními postery.

 • Jedním z významných rizik pro pacienty, kteří podstupují operační zákrok nebo pobývají ve zdravotnických zařízeních, jsou infekce získané v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení, tj. nozokomiální infekce. Samotný název pochází z řeckého výrazu pro nemocnici, nosokomeion, a mluvíme tedy o tzv. nemocničních nákazách.

 • Souhrn: Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak registrace ovlivnila celoživotní vzdělávání sester, zjistit jaké formy celoživotního vzdělávání sestry preferují, jaké kritérium je pro ně při výběru akce důležité a na jaké překážky při vzdělávání sestry narážejí.

  Klíčová slova: Ošetřovatelství – regulovaná profese – registrace – vzdělávání sester.

   

 • Horečka a hypertermie – rozdíly a ošetřovatelské zákroky

  ZKUŠENOSTI Z PRAXE

   

  Vaše intervence závisí na pečlivém zhodnocení stavu pacienta. Zde se naučíte rozlišovat mezi těmito dvěma stavy a provést potřebná opatření.

 • Vývoj kardiostimulátorů zaznamenal během posledního desetiletí velký pokrok. Většinu interferencí v každodenním životě je možné považovat za přechodné. Média často píší o možnosti vzniku relativně nevýznamné přechodné interference, s níž se lidé s implantovanými kardiostimulátory setkávají, zatímco řada manuálů přehlíží mnohá nebezpečí, která někdy ohrožují i život těchto pacientů. Patří mezi ně spolehlivost kardiostimulátorů a využívání monopolárních elektrochirurgických zařízení, která mohou vyvolávat elektromagnetickou interferenci, jež by mohla způsobit poruchu funkce kardiostimulátoru.

 • Terapie bércových vředů je stále náročnější (Moffat et al., 2007). S bér- covými vředy se mohou někdy v životě setkat až 3 % populace, přičemž až 80 % bércových vředů je venózního původu (Agren a Gottrup, 2007). Standardní klasifikace bércových vředů podle venózní, arteriální a smíšené etiologie však může být někdy zastřena faktory, jako jsou věk, obezita a přidružená onemocnění, které komplikují jejich terapii.

 • Nejsou k dispozici žádné důkazy, které by svědčily o tom, že masáž pomáhá v prevenci dekubitů. Ve skutečnosti existují spíše důkazy, že masáž naopak škodí, a proto řada odborníků masáže nedoporučuje (Diemel-Peeters et al., 2006, 2005; Dyson, 1978).