Zpět na přehled akcí

Kalendář akcí

7. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu

Začátek akce: 29. 11. 2018
Konec akce: 30. 11. 2018
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague
Druh akce: Celostátní kongres s mezinárodní účastí
Web akce: http://www.congressprague.cz/csth2018

 

PROGRAM KONGRESU – SEKCE LÉKAŘŮ

28. listopadu, 18.00

Schůze výboru ČSTH ČLS JEP spolu s revizní komisí ČSTH a hosty se bude konat v reprezentačních prostorách Senátu České republiky na pozvání prof. MUDr. Jaroslava Malého, CSc., senátora ČR.

29. listopadu

09.00 – 09.15

(KS Tycho + Kepler, 3. poschodí)

Zahájení kongresu

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., předseda ČSTH

Čestné předsednictvo:
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

09.15 – 09.45

Čepelákova přednáška – slavnostní přednáška ČSTH Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Chronická tromboembolická plicní hypertense – dnešní pohled.prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (Praha)

09.45 – 10.00

Předání ocenění a čestných členství ČSTH ČLS JEP

10.00 – 10.15
Přestávka na kávu (foyer Lobby, 3. poschodí)

10.15 – 11.15
Aktuální problémy s antitrombotickou léčbou v kardiologii
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

1.Hromádka M. (Plzeň): Kyselina acetylsalicylová v primární a sekundární prevenci ICHS (včetně kritického pohledu na léčbu a enterosolventními přípravky s ASA). 15 min.

2.Moťovská Z. (Praha): Nová doporučení pro duální destičkovou léčbu. 15 min.

3.Hlinomaz O. (Brno): Nová doporučení pro revaskularizaci myokardu. 15 min.

Diskuse 10 min.

11.10 – 12.00
Trombotická diatéza u nemocných s Ph negativním myeloproliferativním onemocněnímPředsedající:

4.Penka M. (Brno): Trombóza jako významný příznak myeloproliferativních onemocnění. 10 min.

5.Dulíček P(Hradec Králové): Je trombóza neobvyklé lokalizace příznačným symptomem pro myeloproliferativní onemocnění? 10 min.

6.Schwarz J. (Praha): CZEMP doporučený postup diagnostiky a léčby Ph negativních myeloproliferací – základní předpoklad řešení trombotické diatézy. 10 min.

7.Aswad H. (Brno): Význam mikropartikulí z hlediska výskytu trombózy u myeloproliferativních onemocnění. 10 min.

8.Stejskalová M. (Brno): Role NETózy při vzniku trombotické diatézy u Ph negativních myeloproliferací.10 min.

Diskuse 10 min.

12.00 – 12.30

9.Kvasnička J. (Praha): Studie SURVET – sulodexid v profylaxi rekurence žilního tromboembolismu30 min.(Přednáška je podporovaná firmou Alfasigma)

12.30 – 13.00

10.Kvasnička T. (Praha): Prevence rekurence TEN – nové pohledy. 15 min.(Přednáška je podporovaná firmou Bayer)

11.Dulíček P. (Praha): Prolongovaná profylaxe VTE – kdy, komu a čím? 15 min.(Přednáška je podporovaná firmou Bayer)

13.00 – 13.45
Přestávka na oběd (Restaurant Veduta, 2. poschodí)

13.45 – 14.45
Satelitní sympozium pořádané firmou Boehringer Ingelheim Předsedající:
Téma: Úskalí antikoagulační léčby aneb lezli byste na skálu bez jištění?

14.45 – 15.00
Přestávka na kávu (foyer Lobby, 3. poschodí)

15.00 – 16.00
Satelitní sympozium pořádané firmou sanofi-aventisPředsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Téma: Postavení LMWH v dnešní medicíně

12.Kvasnička J. (Praha)Nízkomolekulární hepariny v prevenci a léčbě žilního trombembolismu u onkologických pacientů.

13.Kvasnička T. (Praha): Profylaxe a léčba trombembolismu v graviditě.

14.Ryšavá R. (Praha): Prevence a léčba tromboembolických komplikaci u nemocných s nefrotickýmsyndromem.

16.00 – 16.30
Valná hromada ČSTH ČLS JEPPředsedající:

 • Oznámení výsledků voleb do výboru a revizní komise ČSTH ČLS JEP a nových zvolených činovníků pro

  rok 2019-2023.

 • Plán činnosti včetně zahraniční spolupráce.

 • Různé.

 • Závěrečná diskuse a závěr.

  16.30

  Zakončení 1. dne kongresu

  19.00
  Diskusní fórum hematologů se společnou večeří

  30. listopadu

  09.00 – 10.00
  Antikoagulační léčba dětském věku – současný stavPředsedající: MUDr. Jan Blatný, Ph.D., MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D.

  15.Máchal J. (Brno): Algoritmus standardní léčby dětí s tromboembolickou příhodou. 15 min.

  16.Zapletal O. (Brno): Poruchy koagulace a jejich konsekvence u novorozenců a nedonošených dětí. 15 min.

  17.Zápotocká E. (Praha): Kdy a proč vyšetřovat trombofilní rizika u dětí. 15 min.

  Diskuse 15 min.

  10.00 – 10.30
  Přestávka na kávu (foyer Lobby, 3. poschodí)

  10.30 – 11.30
  Aktuality v 
  trombofilních stavech
  Předsedající: doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., MUDr. Zuzana Kudrnová, Ph.D.

  18.Staško J. (Martin, SR): SPS – 35 rokov od opisu ku genetike syndromu? 15 min.

  19.Hollý P. (Martin, SR): Dostičková hyperagregabilita – diagnostika a liečba15 min.20.

Hulíková M. (Košice, SR): Testovanie na trombofiliu – koho testovat? 15 min.

Diskuse 15 min.

11.30 – 12.30
Satelitní sympozium pořádané firmou Roche.Předsedající:

21.Blatný J. (Brno): Význam profylaktické léčby u pacienta s hemofilií A a inhibitorem. 20 min.

22.Windiga J. (Varšava, Polsko): První klinické zkušenosti s léčbou emicizumabem u dospělých pacientůhemofilií A a inhibitorem. 20 min.

23.Zápotocká E. (Praha): Profylaxe emicizumabem v populaci pediatrických pacientů s hemofilií A ainhibitorem. 20 min.

12.30 – 12.50

Předsedající: prof. Jan Evangelista Dyr, DrSc., Mgr. Ivana Malíková

24.Bátorová A. (Bratislava, SR): Prvé skúsenosti s liečbou hemofílie A rekombinantným faktorom VIIIFc s predĺženým biologickým polčasom. 20 min.
(Přednáška je podporovaná firmou Swedish Orphan Biovitrum)

12.50 – 13.05

Vychodil P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM Praha:

Perioperační koagulopatie

(Přednáška podporovaná firmou SHIRE CZECH) 15 min.

13.05 – 13.20
Klus M. (Praha): Přehled a možnosti koagulací Siemens Healthcare(Přednáška podporovaná firmou Siemens) 15 min.

13.05 Ukončení kongresu

13.05 – 14.00

Závěrečný oběd (Restaurant Veduta, 2. poschodí)

PARALELNÍ PROGRAM KONGRESU – KONFERENCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH
(KS Stella, 3. poschodí)

29. listopadu

10.00 – 10.15
Zahájení programu samostatné konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesíchPředsedajícíProf. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., předseda ČSTH, PhDr. Dagmar Škochová, MBA

10.15 – 11.15
I. 
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Mgr. Věra Brzicová, PhDr. Dagmar Škochová, MBA

1.Efektivní komunikace sestra – pacient.

Škochová D., Němcová J. (Praha)

2.Problémy se stanovením lupus antikoagulans při užívání antikoagulační léčby.

Malíková I., Mrákotová A., Husáková M., Kvasnička J. (VFN v Praze)

3.Možnosti odběrů při problematickém stanovení destiček.

Novotná J., Vášová V. (VFN v Praze)

4.Dopravní nehody, traumaplán a nebezpečí krvácení

Brzicová V., Dolejší L. (VFN v Praze)

Diskuse

11.15 – 11.30

Občerstvení s kávou

11.30 – 12.30
II. 
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Mgr. Lucie Dolejší, PhDr. Dagmar Škochová, MBA

5.Možné interference při koagulačním stanovení a preanalytický modul.

Zatloukalová R., Kohoutová S., Kružíková J., Malíková I. (VFN v Praze) 6.

page5image13736page5image13896page5image14056page5image14216

6.Akutní promyelocytární leukemie – typický laboratorní nález.

Vášová V., Korecká K., Špaček M., Karban J. (VFN v Praze)

7.Systém zdravotnického vzdělávání aneb budou do budoucna laboranti?

Kmentová K., Mudruňková J. (VFN v Praze)

Diskuse

12.30 – 13.00
Volby do traumatologicko-
ortopedické sekce ČAS (určeno pouze pro členky a členy sekce)

13.00 – 13.45

Přestávka s obědem (Restaurant Veduta, 2. poschodí)

13.45 – 14.45
III. 
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., PhDr. Dagmar Škochová, MBA

8.Sterilizace a dezinfekce jako součást hygienických opatření ve zdravotnických zařízeníchMelicherčíková V. (Státní zdravotní ústav, PrahaNárodní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci)

9.Vyžádaná přednáška pozvaného hosta
Nohy a jejich vlohy
Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., (VFN v Praze)

10.Vyžádaná přednáška pozvaného hosta
Medicína je příběh o pomoci "individuální přístup ke každému"?MUDr. Radkin Honzák, CSc., (IKEM, Praha)

Diskuse 14.45 – 15.00

Zhodnocení a závěr samostatné konference zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích

POSTEROVÁ SEKCE

(Foyer Lobby, 3. poschodí)

P1.Otazníky optické agregometrie (LTA) I – vyšetření při různých koncentracích induktorů, SPS

Bílková J, Kettnerová K, Čechovská E, Kubrichtová D, Kvasnička T, Kvasnička J ÚLBLD Trombotické centrum VFN, Praha 2, ČR

P2.Otazníky optické agregometrie (LTA) II – vliv přípravy PRP a počet PLT na LTA

Kettnerová K, Bílková J, Kubrichtová D, Čechovská E, Kvasnička T, Kvasnička J ÚLBLD Trombotické centrum VFN, Praha 2, ČR

P3.INTERPRETACE VÝSLEDKŮ HEMOSTÁZY U PACIENTŮ UŽÍVAJÍCÍCH DOAC

Malíková I., Teplá E., Mrákotová A., Kvasnička J., Kvasnička T.
ULBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha 2

P4.STANOVENÍ PLAZMATICKÝCH D-DIMERŮ V MG/L NEBO VE FEU ?

Mašková V., Landová L., Bohoněk M.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení hematologie a krevní
transfuze

P5.STANOVENÍ CIRKULUJÍCÍCH A PROGENITOROVÝCH ENDOTELOVÝCH BUNĚK METODOU VÍCEBAREVNÉ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE U PACIENTŮ S TROMBOFILIÍ

Řádek M. (1), Babuňková E. (1), Špaček M. (1), Kvasnička T. (2), Kvasnička J. (2)
(1) Centrální hematologické laboratoře, ÚLBLD, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha; (2) Trombotické centrum, ÚLBLD, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

 

Kalendář

  Listopad 2018  
PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2