Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Imunoonkologický lék pro nemocné s nemalobuněčným karcinomem plic poprvé v první linii léčby

Datum: 25. 1. 2019
Imunoonkologický lék pro nemocné s nemalobuněčným karcinomem plic poprvé v první linii léčby

Indikovaní pacienti s metastatickou plicní rakovinou nemusí procházet nejprve chemoterapií

Vybraní čeští pacienti s metastatickou formou rakoviny plic dostanou imunoterapeutický lék už v první linii – poprvé v české historii. Nemusí tak jako doposud před nasazením imunoterapie podstupovat chemoterapii, po jejímž selhání se řada pacientů k následné imunoonkologické léčbě již nedostane. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil léčivý přípravek Keytruda (pembrolizumab) do první linie léčby u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), hrazen z veřejného zdravotního pojištění bude od března.

Imunoterapie je jedním z největších objevů v onkologii. „Imunoonkologická léčba dokáže prodloužit život člověka o celé roky, navíc ve velmi dobré kvalitě. Díky příznivému bezpečnostnímu profilu ji pacienti dobře tolerují, což umožňuje dlouhodobější podávání,“ popisuje předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. „U indikovaných pacientů je imunoterapie nejefektivnější, pokud se nasadí co nejdříve po stanovení diagnózy, tedy v první linii. Doposud však mohli pacienti imunoonkologickou léčbu dostat až po selhání chemoterapie. Nyní ale SÚKL poprvé schválil léčbu karcinomu plic imunoonkologickým lékem už pro první linii, a my ji tak můžeme indikovaným pacientům poskytnout v čase, kdy z ní budou nejvíce profitovat,“ říká předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, a doplňuje: „Vnímáme to jako velký průlom na poli pneumoonkologie, který je výsledkem pozitivního jednání mezi držiteli rozhodnutí, plátci zdravotní péče a Státním ústavem pro kontrolu léčiv za podpory odborných společností a který přinese pacientům to, co potřebují.“

Pembrolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka patřící mezi tzv. checkpoint inhibitory. Navázáním se na protein PD‑1 blokuje jeho interakci s ligandy PD‑L1 a PD‑L2, a tím zabraňuje potlačení imunitní reakce organismu proti nádoru. Pembrolizumab dle klinických studií prodlužuje přežití pacientů s NSCLC o 15,8 měsíců (medián).

Na rakovinu plic zemře ročně v České republice 5 400 lidí. Patří jí tak smutné prvenství mezi všemi nádory vůbec– přichází se na ni totiž v drtivé většině případů pozdě, ve stadiích, kdy ji nelze vyléčit. „Přibližně 85 % těch, kteří přijdou k lékaři, již nebojuje o plné vyléčení, ale o prodloužení života,“dodává prof. Vašáková.

Pembrolizumab má schválenou indikaci a úhradu ze zdravotního pojištění také pro léčbu maligního melanomu. U dalších nádorů, např. u uroteliálního karcinomu či skvamózních nádorů hlavy a krku, je schválen pro použití v ČR, u mnoha dalších onkologických diagnóz je ve fázi klinického výzkumu.                                                                  

O přípravku Keytruda v léčbě NSCLC

Přípravek Keytruda je v monoterapii indikován v první linii k léčbě metastazujícího NSCLC u dospělých pacientů, jejichž nádory exprimují PD-L1, se skóre nádorového podílu (tumour proportion score – TPS) ≥ 50 % bez pozitivních nádorových mutací EGFR nebo ALK. Přípravek Keytruda v kombinaci s chemoterapií pemetrexedem a platinou je indikován v první linii k léčbě metastazujícího neskvamózního NSCLC u dospělých, jejichž nádory nevykazují pozitivní mutace EGFR nebo ALK. Přípravek Keytruda je v monoterapii indikován k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC u dospělých pacientů, jejichž nádory exprimují PD-L1 s TPS ≥ 1 % a kteří již byli léčeni nejméně jedním chemoterapeutickým režimem. Pacienti s pozitivními nádorovými mutacemi EGFR nebo ALK musí být také předtím, než dostanou přípravek Keytruda, léčeni cílenou terapií.

 

 
  • tisk
  • předplatit si