Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Odstranění ochlupení při přípravě operačního pole a poučení pacienta

Datum: 17. 12. 2018
Odstranění ochlupení při přípravě operačního pole a poučení pacienta

V minulém článku (Viz florence 7/2017) jsme si položili otázku věnovanou problematice odstraňování ochlupení při přípravě operačního pole: Je stále aktuální použít žiletku pro odstranění ochlupení v předoperační přípravě, nebo se praxe posunula dále? Víme, jak zní odpověď: Ne!!! V tomto článku se chceme věnovat i dalším aspektům zavedení klipování do praxe. V úvodu si připomeneme zásadní body. 

Použitím kliperu jednoznačně přispíváme ke snížení rizika infekce v míst chirurgického výkonu a vykonáváme praxi založenou na důkazech. 

Předcházet infekci je důležité 

Infekce v míst chirurgického výkonu je považována za třetí nej ast jší nemocni ní infekci, která se vysky- tuje u 14–20 % nemocných, ale na chirurgických pracovištích výskyt stoupá až na 38 %. D ležité byly pr zkumy, které ukazují, že práv tyto infekce významn prodlužují hospitalizaci, zvyšují náklady na zdravotní pé i (delší doba pobytu, antibiotika, transfuze, reoperace), zvyšují náklady spole nosti (pra- covní neschopnost, nemocenská). V p ípad úmrtí zavin ných infekcí je 80 % z nich hlášeno jako souvise- jících s infekcí v míst chirurgické- ho výkonu. Důležitým aspektem je, že této infekci se dá předcházet, a to až z 60 %. 

Sledování komplikací infekcí
v míst chirurgického výkonu je in- dikátorem kvality zdravotní pé e. Doporu ení, jak p edcházet infekci v míst chirurgického výkonu, jsou snadno aplikovatelná do praxe: 

  •             Používání profylaktických antibiotik 

  •             Používání kliperu v přípravě ope- 
račního pole 

  •             Kontrola hladiny glukózy v po- opera ním období 

  •             Udržení normotermie v pr b hu periopera ní pé e 
Co nám doporučují autority jako     CDC a WHO? 

  •             Neodstraňujte ochlupení, pokud 
to není nezbytn nutné. 

  •              Musíte-li odstranit ochlupení, po- 
užijte elektrický st ihací strojek 
 kliper s jednorázovou hlavicí. 
  • Na asujte klipování co nejblíže dob opera ního výkonu.

  • Provád jte klipování mimo operační sál. 

Klipování spadá do jednoznačně doporučených postupů a je za řazeno do kategorie doporu ení 1A! 

Změňme tedy praxi a akceptujme doporučení založené na důkazech. Co nám ješt m že kliper přinést, je zjednodušení p ípravy pacienta k operaci. Pomocí kliperu je možné odstraňovat ochlupení i vlasy mokré i suché, díky n mu je minimalizováno riziko poškrábání. Technika klipování je jednoduchá a nehrozí poranění personálu. 

Co je tedy častým faktorem, který brání zavedení klipování jako prevenci? Hodn zdravotnických pra- covišť totiž, i přes snahu klipovat, sděluje, že pacient chodí již připraven a oholen z domova. Je tedy nut- né v průběhu předoperačních vyšetření pacientovi sdělit, aby se doma neholil, což je doporučení CDC (https://www.cdc.gov/features/ safesurgery/index.html). 

Proč se pacienti holí?

Máme několik možných vysvětlení:


Běžně takto ochlupení upravuje 

Chce ušetřit práci zdravotníkům 

Stydí se 

Přidáváme několik podnět ze stránek CDC, z manuálu pro zdravotníky, které pomáhají pacientovi se připravit obecně na operační výkon. Mottem je, aby pacient byl informován a připraven. 

Edukace pacientů je součástí bezpečné chirurgie


Materiál CDC se věnuje několika bodům, jak ochránit pacienta a pomoci mu chránit sám sebe. 

Vyjadřujte pacientovi podporu, aby dokázal otevřeně mluvit s personálem o obavách, které má, a vysv ělete mu, jaké postupy mu pomáhají (např. šetrné odstranění ochlupení, podaná ATB před výkonem). 

Udržujte své ruce čisté, zvlášt před a po kontaktu s pacientem. K hygieně rukou nabádejte také pacienta. 

Zvažujte pečlivě preskripci ATB. 

Poučte pacienta o příznacích infekce v ráně (především nemocniční infekce jako MRSA se projevuje zarudnutím a bolestivostí a z rány může vytékat sekret, může se objevit zvýšená teplota; týká se také intravenózního vstupu). Dbejte na to, aby nebyl zbytečně zaveden intravenózní nebo močový katétr. Aktivně se vždy zamyslete, zda je jakýkoli invazivní vstup potřebný. 

Nepodceňujte průjem u pacientů. V případ tří a více průjmů během 24 hodin + podávání antibiotik by se mohlo jednat o klostridiovou infekci. 

 
  • tisk
  • předplatit si