Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Podiatrická sekce České diabetologické společnosti informuje

Datum: 6. 11. 2018
Podiatrická sekce České diabetologické společnosti informuje

Podiatrie se zabývá prevencí a léčbou pacientů se syndromem diabetické nohy. Cílem Podiatrické sekce je držet obor podiatrie na vysoké úrovni a umožňovat odborníkům, aby poskytovali kvalitní a dostupnou péči, a tím snižovali počet amputací. Současně se snaží o podporu stávajících podiatrických pracovišť a usiluje o vznik dalších. 

 

Podiatrická sekce definuje povinnosti a úkoly podiatrických ambulancí, pomáhá ale také vytvořit vhodné podmínky pro provoz těchto ambulancí. Součástí podiatrického týmu je podiatr lékař (chirurg, diabetolog, internista), všeobecná sestra, která absolvovala certikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii, dále rentgenolog, chirurg operatér, mikrobiolog, nutriční terapeut a edukační sestra. Registrovaných podiatrických ambulancí je v České republice aktuálně celkem 34. Odhadovaný počet pacientů se syndromem diabetické nohy se pohybuje kolem 45 000, což představuje zhruba 1300 pa- cientů na jednu ambulanci. Reálně je řada pacientů sledována na běžných chirurgických ambulancích, kde však často chybí komplexní přístup, který léčba syndromu diabetické nohy potřebuje. Podiatrické ambulance většinou fungují v rámci diabetologických center či ambulancí nebo jako součást chirurgických ambulancí, kde pacienti se syndromem diabetické nohy představují jen část ze všech ošetřených. Aby byla péče dostupná pro tyto pacienty, je potřeba právě zvýšit počet podiatrických ambulancí, což v rámci ČR znamená celkový počet 100 ambulancí. Každé dva roky probíhá vnitřní a vnější audit podiatrických ambulancí, který má za úkol zmapovat problematiku podiatrií a jejich pacientů v České republice. 

Podiatrická sekce rovněž rozvíjí a rozšiřuje vědecky podložené poznatky v oblasti podiatrie, a podílí se tak na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů a nejen jich – pořádá kurzy, semináře, workshopy a každoročně i kongres s mezinárodní účastí, kde se sejdou odborníci z chirurgických oborů, mikrobiologie, fyzioterapie, protetiky, diabetologie a samozřejmě podiatrie. Prostřednictvím webových stránek a vlastních aktivit propaguje Podiatrická sekce prevenci syndromu diabetické nohy taky mezi širokou odbornou veřejností. Pravidelně je Podiatrickou sekcí vydáván elektronický bulletin Posel, který je zdarma zasílán členům sekce. 

Důležitou roli v péči o pacienty se syndromem diabetické nohy hrají samozřejmě sestry, které jsou díky své odbornosti nositelkami výkonů, jako je např. převaz rány či ošetření hyperkeratóz a preulceróz. Sestry spolu s lékaři edukují pacienty jak převazovat rány v domácím prostředí, jak předcházet vzniku dalších defektů a jak odlehčovat postiženou nohu. Sestřičky, které se zajímají o problematiku syndromu diabetické nohy, se mohou přihlásit a být členy České diabetologické společnosti a Podiatrické sekce. Potřebné informace, nejen odborné, lze najít na stránkách http://www.diab.cz/podiatricka. 

 
  • tisk
  • předplatit si