Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Představujeme onkologickou sekci České asociace sester (ČAS)

Datum: 6. 5. 2019
Představujeme onkologickou sekci České asociace sester (ČAS)

Problematika onkologických onemocnění a onkologické léčby patří k palčivým otázkám nejen ve zdravotnictví. Společnost se vyrovnává s faktem, že každoročně přibývá onkologicky nemocných a strmě rostou finanční nároky na léčbu těchto chorob.

Vznik a zaměření sekce

Specifická ošetřovatelská problematika v onkologii vedla už v roce 1986 k uspořádání prvníkonference středních zdravotnických pracovníků v onkologii v rámci Brněnských onkologických dnů. Do programu konference byla zařazena přednáška o podílu České společnosti sester (ČSS) na řešení odborných otázek ošetřovatelské péče. V návaznosti na konferenci byl výborem ČSS schválen návrh na ustavení sekce onkologie. Historicky první předsedkyní se stala Hilda Vorlíčková. V roce 2000 se ČSS spojila s Českou asociací sester (ČAS) a Hilda Vorlíčková se stala na dvě volební období prezidentkou. Pro onkologickou sekci to znamenalo spoustu úkolů a výzev, ale taktéž první kontakty se zahraničím.

V současné době má onkologická sekce téměř 110 členů a jsou v ní zastoupeny sestry různých specializací nejen z komplexních onkologických center (KOC), ale taktéž z menších oddělení, která stojí v první linii kontaktu s onkologickým pacientem. V loňském roce prošla onkologická sekce organizační změnou z důvodu zániku paliativní sekce, její členové byli přeřazeni do sekce onkologické.

Onkologická sekce se soustředí na několik základních cílů:

 • pořádání odborných akcí na aktuální témata onkologické praxe;
 • rozvíjení ošetřovatelského výzkumu a realizování výsledků výzkumu v praxi;
 • rozvíjení spolupráce v rámci ČAS i s dalšími subjekty;
 • rozvíjení mezinárodní spolupráce;
 • spolupráce s pacientskými organizacemi;
 • spolupráce v oblasti paliativní a hospicové péče;
 • účast na projektech podporujících standardizaci onkologické ošetřovatelské péče;
 • zapojení do legislativních připomínkových jednání, účast nebo spoluúčast na národních a mezinárodních projektech.

Aktivity sekce a mezinárodní spolupráce

Sekce se snaží o naplnění stanovených cílů každoročním podílením se na organizaci pracovních dnů, konferencí, sjezdů a seminářů pořádaných jednak výborem sekce, jednak na pracovištích v různých koutech republiky (Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Liberec, Brno).

Mezi největší akce se řadí tyto konference:

 • Brněnské onkologické dny v Brně
 • Olomoucké hematologické dny v Olomouci
 • Pařízkovy dny – sekce sesterská a zdravotních laborantů v Ostravě
 • Sesterský seminář EDIPO: ve spolupráci s hematoonkologickou klinikou FN Plzeň
 • Prague ONCO v Praze

Členové sekce aktivně vystupují i na mezinárodních akcích v rámci Evropské onkologickéspolečnosti sester (EONS) sesvými prezentacemi, postery, účastní seodborných kurzůnebo vědeckýchvýborů. Od roku 2009 je sekcečlenem EONS a od roku 2016 i členem Mezinárodní společnosti onkologických sester (ICCN). Každá sestra, která je členkou onkologické sekce ČAS,se takautomaticky stává členkou EONS iICCN a má právo na zvýhodněnou nebo bezplatnou registraci na mnoha akcíchpořádaných EONS nebo ICCN.

EONS „CARE“ STRATEGIE máčtyřipracovní skupiny:

Communication = komunikace

Advocacy = prosazování zájmů sester

Research = výzkum

Education = edukace

C= komunikace

Náplň:

 • komunikace s členy evropských zemí a ostatními profesními skupinami
 • sdílení informací, průhlednost, odpovědnost a vedení organizace

Jak:

 • přes webové stránky
 • duálním překládáním informací ( z angličtinydo jiného evropského jazyka)
 • tištěnými informačními materiály, které jsou k dispozici členům na vyžádání

A = prosazování zájmů sester

Náplň:

 • uznání onkologických sester (oficiální cestou), tzv. „EONS Position Statements“neboli oficiální prohlášení EONS (má-li kdokoli nápad či je silně přesvědčen o nutnosti určitého vyjádření formou oficiálního prohlášení)
 • v současné době zaměřenína roli sestry v onkologické péči a realizaceceloplošnéhoprůzkumučlenů EONS týkajícího serole sestry-specialistky v onkologické péči

R = výzkum

Náplň:

 • skupina provázanás EJON (EuropeanJournal of Oncology Nursing), což jevýzva pro členy a členské organizace EONS publikovatv tomto časopise
 • nabízí tzv. výzkumné a klinické cestovní granty, kdy má jedninec možnost vybrat si zahraničního mentora ve výzkumu (2 granty/rok)nebo získat stipendium pro distanční formu studia PhD., tzv.studentship

E = edukace

Náplň:

 • motto: „Něco se nauč a pak jdi a používej to.“

 

Organizace kurzů:

 •  Masterclass v onkologickém ošetřovatelství – pětidenní intenzivní kurz v onkologickém ošetřovatelství na pokročilé úrovni jedenkrátza rok; kurz a vše ostatní kromě cestovného je ZDARMA (více info na webu EONS www.cancernurse.eu)
 • ESO(EuropeanSchool of Nursing = Evropská škola ošetřovatelství) – pořádá jednoutýdně ZDARMA 45minutovée-vizity (distanční vzdělávání) na různá témata; je nutné se předem přihlásit, můžete pouze poslouchat či klást otázky;24 hodinpo odvysílání je záznam dostupný na stránkách www.e-eso.net po dobu šestiměsíců
 • „TARGET“ – kurz zaměřený na cílenou léčbu (targeted therapy), který s pomocí EONS materiálů organizuje domovská onkologická společnost/sekce; je nutné podat přihlášku, poté dostanete informace; vše je dostupné v angličině, švédštině a němčině– pokud chcetekurz přeložit do češtiny, lze si požádat o tzv.překladatelský grant
 •  PrEP –mnohaletá edukační aktivita EONS (dříve známá jako PSA projekt), která se týká všehoo nádoru prostaty
 • PEP informace(PEP = Putting Evidence into Practice;zdroj ONS) – informace na téma dyspnoe, lymfedém, periferní neuropatie, radiační dermatitida a bolest
 • TITAN – edukační program zacílený na neutropenii, anémii a trombocytopenii u onkologicky nemocných

(Vše ve větším detailu najdete na webové stránce EONS:www.cancernurse.eu.)

 

Díky aktivnímu členství v EONS,která nabízí možnost mezinárodní spolupráce navzdělávacích aktivitách, tubyla v loňském roce našimčlenkámnabídnuta účast.

Mgr. Andrea Nečasová z Onkologické kliniky FN Hradec Králové se v květnu zúčastniladůležitéhodne v kalendáři onkologických sester,a to Evropskéhodneonkologických sester v Bruselu. Ten se zaměřuje na význam vzdělávání a odborné přípravy onkologických sester pro proces uznání jejich odborné kvalifikace a specializace.Zároveň se Mgr. Andrea Nečasová stala aktivní členkou pracovní skupinyEONS „Education“.

Naše další kolegyně Bc. Michaela Popelková, Mgr. Klára Frydrychová a Hana Malá byly účastnicemi třídenního kurzu v onkologickém ošetřovatelstvíMasterclass určenéhopro sestry z východní Evropy a Balkánu, překládanéhodo českého jazyka,pořádaného v září v Budapešti. Jednalo se o první setkání, které díky simultánnímu překladu umožnilo větší interaktivitu všech zúčastněných.

Bc Popelková se navíc zúčastnila kongresu ESMO/EONS 2018v Mnichově,kterýbyl kromě získání nových informací, rozšíření obzorů, srovnání možností a situace sester u nás a v zahraničí přínosný také v navazování kontaktů pro mezinárodní spolupráci. Bc. Popelková zjistila, že by bylo možné spolupracovat s Young Cancer Nurses. Využila této příležitostia s podporou a nominací onkologické sekce ČAS se stala aktivní členkou za Českou republiku.

Další z našich členek Mgr. Iveta Nohavová ukončila aktivní členství v pracovní skupině EONS pro výzkum a v současné době je jejízaměstnankyní, přičemžzastává funkci projektové manažerky.

V tomto roce se Česká republika stala pořádající zemí pro zasedání výboru EONS, které se bude konat 16.‒17. května v hotelu Diplomat Praha. Na toto zasedání jsou pozváni zástupci ministerstva zdravotnictví iČeské asociace sester. Na pořadu bude mimo jiné projednáno vzdělávání onkologických sester a následně navýšení jejich kompetencí.

Další aktivity

Onkologická sekce se také aktivně spolupodílí s prezidiem ČAS na návrzích změn kompetencí všeobecných sester. Některé návrhy byly akceptovány a zahrnuty do celkových změn navržených MZ ČR.

Zásadní podíl má sekce ve spolupráci s 3. LF UK v Praze na projektu evropského rámcového vzdělávacího programu pro přípravu všeobecných sester pracujících v onkologii, který může být použit jako východisko pro vytvoření navazujícího magisterského programu pro všeobecné sestry ve snaze o specializační vzdělávání.

Sekce nezůstává pozadu ani v nových oblastech onkologie, jako je napříkladklinické testování nových léčiv či dodržování zásad správné klinické praxe (GCP). Vůbec první seminář tohoto typu zorganizoval předseda onkologické sekce V. Kajaba na podzim roku 2009 v Olomouci. Zde měly týmy lékařů a sester možnost dozvědět se více o klinickém testování, problematice klinických studií a zásadách GCP. Získaný certifikát je pro zadavatele klinických studií mnohdy podmínkou a deklarací odbornosti a kompetence v této problematice. Na mnoha onkologických pracovištích dnes působí sestry v pozicích výzkumných sester, studijních koordinátorek či v data managementu. V rámci publikačních aktivit přispívají členové sekce do tuzemských i zahraničních odborných časopisů.

Co říci na závěr

Z výčtu aktivit,na kterých se podílí onkologická sekce,je patrné, že její aktivita jeplná výzev, které poskytujívelké příležitosti a možnosti k osobnímua pracovnímurozvoji každému, kdo pečuje o onkologicky nemocné.

Kdo má zájem a chuť se stát jejím členem, může se přihlásit přes webové stránky ČAS na www.cnna.cz– onkologická sekce č. 15.

 
 • tisk
 • předplatit si