Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Vše má svůj smysl

Datum: 1. 4. 2019
Vše má svůj smysl

Problematice péče z pohledu odborníků se věnoval již 9. ročník mezinárodní konference, tentokrát na téma Spiritualita v biografické péči, která proběhla 10. prosince 2018 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy.

Na organizaci celé akce se podílela společnost TrioMedical s. r. o. ve spolupráci s Erwin Böhm Institutem. Garantem odborné konference byla PhDr. Eva Procházková, Ph.D., ředitelka Erwin Böhm Institutu. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a také Hlavní město Praha. Akreditaci této akci udělila Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a Česká asociace sester (ČAS). Generálního partnerství konference se ujala společnost Essity Czech Republic.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a prezident APSS ČR a E.A.N., v úvodu zdůraznil, že kvalita sociálních služeb nemá jen rovinu národní, ale je nutné propojovat systémy vmezinárodnímkontextu, a to se dlouhodobě daří.

Na konferenci bylo přítomno 250 účastníků z vedení zařízení poskytujících sociální a zdravotnické služby. Zájem byl velký i ze strany vzdělávacích institucí, vzhledem k tomu, že do Prahy přijela významná osobnost z oblasti ošetřovatelství a pedagogiky, Dr.h.c.Sr. Liliane Juchli – autorka modelu péče „Aktivity denního života“, který je využívaný pro vzdělávání a tvorbu standardů péče v německy mluvících zemích. L. Juchli, Grande Dame Der Pflege, významná osobnost ošetřovatelství, sestra, odborná učitelka a docentka pro mezinárodní vzdělávání v ošetřovatelství, která byla za své celoživotní dílo v profesionalizaci péče mnohokráte oceněna, patří mezi tzv. charismatické vůdce pro práci sester v EU. Její knihy se v německy hovořících zemích využívají pro výuku sester. Hnací silou této výjimečné osobnosti je energie opravdovosti, důvěry, empatie, otevřenosti, poctivosti a čestnosti. Její sebedůvěra spočívá v daru tzv. vyšší moci a schopnosti motivovat k následování svých cílů, sdílení intenzivní vize tvořivého přístupu v péči o člověka a způsobů řešení současného transformujícího se ošetřovatelství. Sestra Juchli prezentuje své vize v rozsáhlé publikační činnosti pro klinickou i ambulantní praxi. Zároveň se cíleně věnuje vzdělávání a didaktice (řízení vyučovacího procesu)odborných ošetřovatelských předmětů.

V den konference vystoupil i prof. Erwin Böhm, autor psychobiografického modelu péče se zaměřením na péči o seniory, kteří trpí symptomy demence. E. Böhm je smělý, kreativní vědec s ostrým pozorovacím talentem, který ve střední Evropě tvoří novou terminologii v ošetřovatelství, speciálně v gerontopsychiatrii. Přichází s termíny, jako jsou re-aktivizační péče, přechodná péče, diferenciálně-diagnostické východisko a psychobiografie. V celé Evropě se nachází mnoho domů pro seniory, kde je využita tato nová metoda. Aktuální přednáška s názvem Vše má svůj smysl vedla posluchače k zajímavým myšlenkovým úvahám.Böhm poukázal na to, jak je nutné učinit péči zajímavou i pro mladou generaci. Představil péči o seniora jako napínavý příběh, který má vždy své rozuzlení podložené znalostí biografie,a nabádal pečující k inovačním postupům, ježjsou opřenyi o jiné pohledy na ošetřovatelský proces. V závěru přednesl několik informací ze života Michaela Jaksona a Elisabeth Taylorové,o prožitcích z dětství, které silně ovlivnily jejich životy. Na těchto příkladech demonstroval, že „vše má svůj smysl“, že vše prožité v dětství ovlivňuje naše chování v dospělosti i v pozdním věku. Apeloval na to, na co nesmí zapomenout žádný pečující v geriatrii a gerontopsychiatrii – nutnost naslouchat a přemýšlet.

Do tématu péče o seniory v České republice uvedla PhDr. Eva Procházková, Ph.D., lektorka psychobiografického modelu péče s mezinárodní akreditací, a vysvětlila proces vývoje koncepce biografické péče o seniory s cílem implementovat životní příběh do denní ošetřovatelské praxe. Biografie (životní příběh) a její uplatnění v plánech péče a přímé péči je prvním krokem ve vstupním procesu implementace psychobiografického modelu péče E. Böhma do české praxe. Snadno uchopitelné techniky pro zkvalitnění individuálního plánování péče podmiňují také kontinuální vývoj kvality péče. Zdůraznila nutnost mapování kvality přímé péče a také mapování zátěže pečovatele jako nedílnésoučásti prevence syndromu vyhoření. Pokud nemáme možnost kvantitativně doplnit tým, je nutné soustředit se na kvalitativní potenciál týmu a jednotlivých pečujících. Jedině personál, který je ok, může poskytovat péči ok,a tím pozitivně ovlivnit kvalitu života seniora. Pokud je tým k. o., nemůžeme hovořit o kvalitě poskytované péče! Autorka poukázala na téma spirituality v oblasti péče o člověka a její pochopení nejen z roviny náboženské, ale především z roviny lidské, kde je nutné odpovědět na základní otázku: Čemu věří pacient/senior a čemu věří sestra/pečovatelka? Tento aspekt péče velmi ovlivňuje poskytovanou kvalitu přímé péče. Jestliže je senior v beznaději a pečující tuto rovinu není schopen vnímat, a to z různých důvodů, soustředí se jen na péči o tělo ve vazbě na časovou tíseň, ztrácí se hodnota celostní péče,a tím humánní pojetí služby pro lidskou bytost. Holistické pojetí péče je podmíněno znalostí životního příběhu, čímž jei opodstatněn jiný úhelpohledu personálu na člověka jako osobnost s potřebami tělesnými, psychickými, sociálními a spirituálními. Aplikace této inovační metody péče o seniory je v projektových domech podrobena systému vyhodnocení efektivity celostního pojetí péče a následné výstupy jsou využity pro tvorbu výukových modulů. Ukázky z některých projektových domů, kde je aplikována tato metoda péče a kde se kontinuálně mění základní filozofie péče, přednesli manažeři těchto institucí.

Mgr. Lenka Olivová z DS Tovačov a Ing. Radek Baran z DS Slunečnice Ostrava se s humorem snažili o definici spirituality manažera ve svém příspěvku Řízení jako duchovní úkol aneb za obzor hleď, kdo řídíš a cíleně zdůraznili, že ředitel není zlatá rybka,co plní každé přání, ale je nositelem a obhájcem inovací, za které nese plnou zodpovědnost s vědomím spirituálního přesahu své práce. Ředitel DS Kralovice Ing. Josef Trčka poukázal na nutnostManagementu s duší i rozumem, což se mu dlouhodobě daří naplňovat a jeho výsledky v týmové motivaci se odrážejí i v pozitivních inspekčních zprávách. Na otázku „Umí pečovatel uspokojovat duchovní potřeby našich klientů?“ se snažila odpovědět ve svém příspěvku Mgr. Alena Sakařová, ředitelka Domova pro seniory Bechyně, apředložila i svou výzkumnou práci.

Následné vystoupení Mgr. Heleny Komínkovéz katedry managementu a subkatedry vzdělávání učitelů NCONZO v Brně poukázalo na nerovnost v zájmu o vzdělávání mezi první pomocí tělesnou a spirituální. Téma doložil svým příspěvkem Mgr. et. Mgr Ondřej Doskočil,Th.D.,z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který se zaměřil na osvětlení Potřeby kaplanství v sociálních službách, které jsou v současnosti naprosto podceněny.

Závěr konference umocnila svou prezentací Mgr. Milena Černá z MPSV předložením projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň a informovala posluchače o možnosti zúčastnit se v roce 2019 čtrnácti kulatých stolů, které budou připraveny v každém kraji,s možností vyslechnout přednášku PhDr. Evy Procházkové, Ph.D., o nových metodách péče o seniora na základě práce s biografií.

Přijměte od nás pozvání na další připravovanou konferenci, která se bude konat 13. května 2019 na Magistrátu hlavního města Prahy pod názvem Sestra v EU, s cílem podpořit profesi SESTRA v mezinárodním kontextu. Další pozvánka je směřována na 10. ročník mezinárodní odborné konference s tématem Biografie ‒paměti národa, která se uskuteční na témžemístě dne 9. prosince 2019.

 
  • tisk
  • předplatit si