Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2009

Nebezpečné (nejen) hračky

Datum: 3. 1. 2009
Autor: Vladimíra Reindlová

Čas mateřství s sebou přináší řadu změn. Pro ženu se v okamžiku, kdy porodí vlastní dítě, mění hierarchie hodnot a celý pohled na svět. Rozhovory se začínají „točit" kolem dětí a všeho, co s sebou mateřství přináší. Několik takových rozhovorů, ale také shlédnutých reportáži a přečtených novinových článků o nebezpečných nebo nevhodných předmětech určených pro dětí, stály na počátku rozhodnutí provést výzkumné šetření na téma Nebezpečí pro naše dětí. Šetření mělo zjistit právě zkušenosti matek s výše uvedeným. 

„Čeští hygienici odhalují v obchodech stále více zdraví nebezpečných výrobků, zejména hraček." „Nebezpečné hračky s ftaláty jsou běžně v obchodech." „Nebezpečné hračky stále problémem." „Problém ftalátů - nejsou vidět." To jsou jen některé z novinových titulků, které poukazují na reálné hrozby pro zdraví našich dětí, Z médií často slýcháme, že se na trhu objevily závadné, nebezpečné, škodlivé hračky či potraviny pro děti. Informace jsou mnohdy šokující - o ftalátech plastových hračkách, formaldehydu v dětském nábytku, mikroorganismech, plísních v dětských pokrmech, o rozpadajících se hračkách, jejichž malé části může dítě spolknout nebo aspirovat, o ostrých částech a drátech, které jsou součástí hraček, případně o hmyzu v plenách nebo dětském oblečení, z některých hraček pro nejmenší se zase viditelně otírají barvy. To je základní výčet toho, s čím se dnes mohou rodiče setkat a co může aktuálně poškodit zdraví dítěte, ale také zásadně ovlivnit jeho vývoj a další pinohodnotný život. V hračkách, které se pro dávají na našem trhu, jsou opakovaně zjišťovány nadlimitní hodnoty nebezpečných ftalátů, které poškozují imunitní systém, mohou způsobovat vrozené vady, kardiovaskulární problémy a také negativně ovlivnit reprodukční systém. Mezi další rizikové látky patří např. 4-nonylfenol (negativně ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí) a další karcinogenní, mutagenní nebo toxické látky a alergenní vůně. 

Pomoci může RAPEX

RAPEX je evropský výstražný informační systém varující před nebezpečnými výrobky zejména nepotravinářského charakteru. Informuje o přímém i nepřímém riziku ohrožení zdraví. Cílem činnosti systému je zajistit výměnu informací mezi členskými státy EU a zabránit nebo omezit uvádění některých produktů na trh nebo zabránit používání výrobků, které mohou představovat rizika. Informace z RAPEX jsou k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce. Obsáhlá databáze zakázaných hraček, jiných věcí pro děti a dalších výrobků je neustále aktualizována. Co tedy dělat? Nekupovat hračky a předměty péče o děti od těžko identifikovatelného zdroje. Sledovat varování systému RAPEX. Pozorně číst údaje na obalu výrobku. Problémem zůstává přesun výroby některých firem do asijských zemí. Nebezpečné výrobky tedy už nejsou jen záležitostí tržnic, ale často i pultů obchodních řetězců. Další nedořešenou problematikou je záležitost stahování nebezpečných výrobků z trhu, protože zákon neukládá jejich likvidaci. Stává se tedy, že se výrobek může znovu objevit jinde. Problémem je i to, že nelze zkontrolovat všechno zboží, které se k nám dováží. Zneužívána je rovněž značka kvality C E. Na některých výrobcích se totiž nachází podobně vypadající logo se stejnými písmeny CE China export. 

Výzkumné šetření

Ve svém výzkumu jsem oslovila celkem 70 respondentek - matek. Výzkumné šetření bylo prováděno formou jednoduchého a stručného dotazníku, který byl koncipován z otázek volených tak, aby matky zajímaly, a byly tak motivem pro zodpovězení. V předvýzkumu provedeném u 5 respondentek jsem zjistila, jak těmto otázkám matky rozumějí a jakým způsobem odpovídají a podle toho jsem dotazy upravila. Na otázky v dotazníku odpovídaly matky ve věku od 23-39 let, přičemž nejvíce zastoupena byla skupina narozená v letech 1973-1979; 62% matek mělo 1 dítě, 35 % matek 2 děti, 3 % matek 3 děti. Dotazníky byly předávány prostřednictvím praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Boženy Dostálové a zdravotní sestry Aleny Cecavové v jejich ordinaci a prostřednictvím Radky Mňačkově a Lenky Vlasákové v Mateřském centru Tišnov. Návratnost dotazníků byla 78, 5%, přičemž návratnost z Mateřského centra byla více než 96 %! 

Výsledky 

Graf 1 „Setkala jste se někdy vy osobně se závadnou, nebezpečnou, 'škodlivou věcí, hračkou nebo potravinou pro vaše dítě/děti?" 

Graf 2 „Setkal se někdo z vašeho okolí se závadnou, nebezpečnou, 'škodlivou věcí, hračkou nebo potravinou pro dítě/děti?" 

Graf 3 „Mělo někdy vaše dítě/děti alergickou nebo jinou nepříznivou reakci v souvis-losti s požitím stravy, použitím hračky nebo oblečení nebo jiné věci určené pro děti?"

Graf 4 „Co u vás rozhoduje při koupi hračky?" 

Závěr

Alarmující je, že 30 % oslovených matek se osobně setkalo se závadnou, nebezpečnou, škodlivou věcí, hračkou nebo potravinou pro dítě a 42 % matek zná tuto zkušenost ze svého nejbližšího okolí. Největší zastoupení měly v obou případech hračky, ze kterých se uvolňovaly malé části, a dále hračky z nevhodného materiálu, těsně za nimi následovaly potraviny pro děti, které obsahovaly plísně nebo byly jinak znehodnocené, v mnoha případech se respondentky setkaly také se závadnou dětskou kosmetikou, kojeneckými láhvemi či dudlíky. Způsobů, jak se matky o škodlivosti některých výrobků pro děti dozvídají, je celá řada. Nejvíce dotázaných odpovědělo, že tyto informace získávají z televize, rádia, časopisů a internetu, o něco méně pak od rodiny, blízkých a známých nebo z vlastních zkušeností. Zajímavé bylo zjištění, že mezi subjekty poskytující tyto informace patří např. i Mateřská centra. Některé matky (5, 5 %) uvedly, že jsou informovány zdravotníky. 

Výskyt alergických nebo jiných nepříznivých reakcí dětí v souvislosti s požitím stravy, použitím hračky, oblečení nebo jiné věci určené pro děti, byl zjištěn u 10% oslovených. Šlo o dětskou kosmetiku a z velké části o jednorázové pleny, způsobující ekzémy a dermatitidy. Výzkum dále zjistil, že matky nakupují stravu, hračky a oblečení pro děti nejčastěji v běžných obchodech, ve stejné míře také přes internet; matky dětí, které jsou přikrmovány umělým mlékem, logicky také v lékárnách. Mnoho matek, a to celých 45, 5%, nakupuje potraviny pro děti rovněž v obchodech se zdravou výživou nebo na biofarmách, což se zdá být zajímavým a přínosným trendem. Další výsledky šetření jsou uvedeny v grafu 4. Při výběru oblečení pro děti dávají matky jednoznačně přednost oděvům z přírodního materiálu (baviny), pokud možno české výroby, Preferují oblečení praktické a pohodlné, ale i moderní. Šetření tedy ukázalo, že se matky snaží eliminovat nebezpečí pro své děti na minimum, a to pečlivým výběrem, kontrolou a sledováním kvality produktů, které kupují. Přesto se však řada z nich nevyhnula nepříjemné zkušenosti.

Poděkování, všem matkám, které se zúčastnily výzkumu, MUDr Boženě Dostálové, zdravotní sestře Aleně Cecavové, Radce Mňačkově Lence Vlasákové a Mateřskému centru Tišnov, jejichž prostřednictvím byl dotazník předáván, a Mgr Janě Němcové za spolupráci při jeho úpravě

Vladimíra Reindlová studentka IV ročníku bakalářského studia Ošetřovatelstvi, FZV UP Olomouc

(V.Matejkovicova@seznam.cz)

Ilustrační fota autorka
Literatura u autorky 
 
  • tisk
  • předplatit si