COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2009

Nejen o nedostatku sester

Datum: 3. 1. 2009
Autor: Jarmila Škubová

Rozhovor s Mgr. Danou Juráskovou, MBA, Ph.D., prezidentkou České asociace sester 

Co konkrétně dělá Česká asociace sester pro to, aby zdravotnická zařízení netrpěla nedostatkem sester?

Nedostatek sester ve zdravotnickém systému je závažný stav, který vždy ohrožuje kvalitu péče o pacienta. Proto je naprosto nutné, aby se profesní organizace, když k něčemu takovému dojde, zapojily s veškerou energií do řešení situace. Česká asociace sester na tom spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví, dalšími profesními organizacemi včetně odborových a také sestrami, které nejsou členkami organizace - prakticky s celým ošetřovatelským terénem. Postupujeme přitom podobně jako v péči o pacienta - od zjištění stavu, analýzy, zhodnocení všech vnějších faktorů, vytipování těch, které lze ovlivnit, až ke stanovení doporučení a jejich delegaci na kompetentní místa. 

Víte už, jak je situace vážná?

Zjišťovali jsme početní stav ošetřovatelského personálu na konkrétních pracovištích, abychom zjistili kde, kolik a které profese chybějí. Pro objektivní posouzení užíváme standard výpočtu ošetřovatelského personálu. Je to jeden z výstupů našeho Projektu 2008. Nyní víme, že větší nedostatek je u všeobecné sestry a zdravotnického asistenta, kde nám maturanti odešli na vyšší vzdělávací stupně. Do praxe nastoupily z více než dvou a půl tisíce absolventů jen přibližně dvě stovky. V oboru všeobecná sestra je největší nedostatek specialistek v intenzivní péči. Podle našich odhadů chybí v českém zdravotnictví na pět tisíc všeobecných sester a zdravotnických asistentů. Situace u ostatních nelékařů je o něco lepší. 

Máte zmapovány příčiny nedostatku sester?

Jak jsem již zmínila - v loňském roce vyšli ze škol první zdravotničtí asistenti a 90 procent z nich se rozhodlo pokračovat ve studiu. Tudíž jsme přišli o obvyklý roční přírůstek absolventů zdravotnických škol. Na druhé straně nás nepostihlo, čeho jsme se původně obávali, a to migrace sester za prací do zahraničí. Úbytek sester touto cestou je víc než dobře saturován příchodem sester z jiných zemí do České republiky. Pro práci v zahraničí bylo vydáno 900 rozhodnutí, pro práci u nás 2900 rozhodnutí ze států Evropské unie a 65 ze států mimo EU. Většinou jde o sestry ze Slovenska. Dál už budu jenom jmenovat: špatné finanční ohodnocení sester, malá atraktivita profese, nezajímavá pracovní perspektiva, devalvace oboru zdravotnických asistentů a neznalost jejich kompetencí ve zdravotnických zařízeních (přitom stačí otevřít webové stránky MZ ČR - www.mzcr.cz), neochota mladé generace pracovat, ale zájem o studium atd. 

Jaké jsou vaše návrhy? Jaké priority? Čeká nás nějaká zásadní změna, nebo půjde spíše o postupné kroky? Jinými slovy, jaký je plán ČAS na řešení současného nedostatku sester?

Předně chceme, aby se zvýšily platy sester, zejména sester pracujících u lůžka. Jak na to? Tvrdíme, že je nutné, aby se zvýšily úhrady pojišťoven za práci sester pracujících bez odborného dohledu. Ministerstvo akceptuje tento požadavek a na náš popud připravilo potřebné změny v novele zákona č. 48/1997 Sb. tak, aby bylo možné provést změny v tzv. úhradově vyhlášce. Jde o zvýšení „indexace výkonů" nelékařských zdravotnických pracovníků v Sazebníku výkonů. Tím se vytvoří prostor pro zvýšení mzdy nelékaře. Z pojišťovny se dostane do zdravotnického zařízení více peněz a management bude mít možnost sestry lépe zaplatit. Do vyhlášky je ale třeba zapracovat, kolik prostředků mohou zdravotnická zařízení využít na mzdy nelékařských zdravotnických pracovníků prostřednictvím zdravotnich plánů, Výsledek by se měl projevit v průběhu dvou let. Na tomto úkolu velice intenzivně pracujeme jednak v pracovní skupině uvnitř asociace, jednak prostřednictvím našeho zástupce, který je delegován jako člen pracovní skupiny ministerstva. To nám umožňuje podílet se na přípravě výkonů na 2. pololetí roku 2009. Znamená to přehodnotit některé sesterské i lékařské výkony, provést nové kalkulace. 

Sestry ve státním sektoru jsou odměňovány podle zařazení v tarifní tabulce. Domníváte se shodné s ministerstvem, že tato tabulka by se měla zrušit a nahradit smluvními platy tak, jako je to v soukromé sféře?

My jsme v připomínkovém řízení k nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb. Katalogu prací navrhovali vytvořit samostatnou platovou tabulku jen pro zdravotnické pracovníky. Návrh byl projednán experty a nebyl přijat. 

Jako jeden z důvodů nezájmu o profesi jste jmenovala její malou atraktivitu. Ta by jistě stoupla, kdyby sestry s vysokoškolským vzděláním nebo specializací získaly větší kompetence. 

ČAS ve spolupráci s ostatními profesními organizacemi provádí revizi kompetencí sester. Podílíme se tak na novele vyhlášky č. 424/2004 Sb. Cílem je rozšířit pravomoci vzdělaných sester a dohodnout se na konkrétních výkonech, které by mohly provádět a za které by nesly zodpovědnost. Je ovšem nutné podotknout, že navýšení kompetencí sestrám má smysl pouze za předpokladu, že bude dostatek zdravotnických asistentů a pomocných zdravotnických pracovníků, že tuto práci dostanou sestry lépe zaplacenu a že tuto poměrné zásadní změnu budou akceptovat i lékaři. 

Jarmila Škubová, 28. 11. 2008 

 
 
  • tisk
  • předplatit si