COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2009

Čas pro sekci zdravotních laborantů

Datum: 5. 10. 2009
Autor: Bc. Anna Skalická

Zdravotní laboranti jsou relativně mladou profesí. Dříve si základní laboratorní vyšetření (biochemická, hematologická či toxikologická) prováděli lékaři sami nebo je svěřovali praktikujícím medikům. S rozvojem medicíny rostly nároky na další, složitější a specifičtější laboratorní metody, které se vyvíjely na základě nových poznatků především v přírodovědných disciplínách (biologie, chemie aj.) a současně s novými technologiemi, které umožnily přesnější a složitější měření. Už nebylo v silách ani časových možnostech lékařů, aby se zabývali laboratorní praxí v celém rozsahu. Vznikla tedy nová profese – zdravotní laborant.

Pár slov o vývoji oboru

Od 2. světové války dochází k rozvoji laboratorního oboru postupně do podmínek podobných dnešním. V roce 1949 bylo na pražské zdravotní škole na Alšově nábřeží otevřeno první samostatné středoškolské studium pro obor zdravotní laborant. Studijní obory ve škole sloužící laboratorní diagnostice se již od počátku diferencovaly. Školily se tu technické síly pro biochemii, mikrobiologii, hematologii, stomatologii i pro pracoviště rentgenové.

V této době mělo každé větší oddělení v nemocnici svoji vlastní laboratoř, kde se provádělo základní spektrum vyšetření. V padesátých a zejména v šedesátých letech nastal prudký rozvoj oboru. Došlo k oddělení laboratoří od lůžkových oddělení či klinik a laboratoře se sjednotily podle oborů. S množstvím nových poznatků, s dalšími objevy v přírodovědných oborech a jejich aplikací v medicíně vznikají a prudce se rozvíjejí nové laboratorní obory, například genetika, molekulární biologie, imunologie a mnohé další, které prorůstají do tradičních laboratorních oborů biochemie, hematologie, histologie a mění společně s novými technologiemi zavedené vyšetřovací metody. Laboratorní pracoviště jsou ve vysokém stupni automatizovaná, místy robotizovaná, plná moderní počítačové techniky – ovšem existují i vysoce specializované analýzy, které vyžadují pečlivé manuální práce, vykonávané vzdělanými a zručnými zdravotními laboranty.

Zrození sekce

Sekce zdravotních laborantů je multioborové profesní sdružení, které naše kolegyně založily v roce 1991 v rámci České asociace sester (ČAS). Předsedkyní prvního výboru se stala laborantka VFN z Prahy Věra Kunová, která dnes vede agendu členské základny. Naše sekce má v současnosti 1100 členek a členů.

Ne vždy přátelský vzdělávací systém

Zvyšující se nároky na odbornou a specializovanou způsobilost, teoretické znalosti a vedle toho nutnost udržet krok se zahraničními kolegyněmi vedly i v ČR k transformaci vzdělávání. Tohoto zdlouhavého procesu se velmi aktivně účastnily členky výboru sekce. Opakovaně jsme připomínkovaly návrhy nových vzdělávacích programů na transformaci pregraduálního vzdělávání. Bohužel naše připomínky většinou nějak „vypadly“ z konečného znění. Současný systém vzdělávání je v době, kdy toto píšu (červenec 2009), dvoukolejný (VOŠ a Bc.), což mnohde vyvolává problémy při pracovním a platovém zařazování. Vedle toho je zdlouhavý, což vede k nedostatku zdravotních laborantů.

Více pozornosti se nám dostalo při připomínkování pracovních náplní jednotlivých pracovních kategorií. Ale určitě tento boj nevzdáme.

Ve funkci zastupující prezidentky ČAS

S odchodem prezidentky ČAS Dany Juráskové na post ministryně zdravotnictví letos na jaře jsem se jako členka výboru stala zastupující prezidentkou ČAS a stálým členem akreditační komise při MZ ČR. S ostatními spolupracujeme při odborném posuzování žádostí zdravotnických pracovišť o akreditaci vzdělávacích programů.

Ohlédnutí za vzdělávacími akcemi

Sekce zdravotních laborantů pořádá ročně sedm až osm celostátních konferencí a seminářů, nad dalšími přebírá záštitu. Jsou určeny pro zdravotní laboranty všech oborů, pro členy i nečleny ČAS. V převážné většině jsou organizovány členkami výboru v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě, v poslední době můžeme s radostí konstatovat, že v těchto městech přibyly i konference, které pořádají členky naší sekce. Velmi si toho vážíme, neboť každá z vlastní zkušenosti ví, kolik práce si vyžádá sestavení multioborového programu, zajištění přednášejících, prostor pro konferenci a v neposlední řadě i sponzorů. V převážné většině přednášejí zdravotní laboranti, ale zveme i lékaře, psychology nebo odborníky ve vzdělávání.

Sdělení jsou zajímavá a jejich úroveň je vysoká. Na těchto akcích se kromě odborného programu probírají problémy naší profese a účastníci jsou informováni o činnosti naší sekce v rámci ČAS i organizace jako celku, o jednáních na půdě MZ ČR, o chystaných novinkách ve vzdělávání atd. Bohužel změny v celém zdravotnictví, v jeho legislativě, vzdělávání jsou v poslední době tak překotné, že do poslední chvíle chybí podrobné, jednoznačné informace. Téměř za dne na den vyjde nový zákon nebo vyhláška, což vyvolá spoustu dotazů. Rozpoutává se diskuse a pro členky výboru je poměrně velmi složité se v této situaci orientovat, reagovat na otázky a problémy zdravotních laborantů.

Nový katalog prací laboranty rozladil

Všech zdravotních laborantů se nepříjemně dotkl nový katalog prací, který prohlubuje diskriminaci naší profese. Opět totiž umožňuje naše zařazení jen do 8.–10. platové třídy, na rozdíl od zdravotních sester, které měly 8.–11. a nyní až 12. platovou třídu při stejném vzdělání. Souhlasíme s tímto krokem u zdravotních sester a víme, že naše kolegyně si toto zařazení plně zaslouží, ale jsme přesvědčeny, že i naše práce je stejně zodpovědná, nezbytná a neméně důležitá pro stanovení diagnózy a úspěšnou a kvalitní léčbu pacientů.

I zdravotních laborantů je nedostatek

Nedostatek zdravotních laborantů je stejně jako u všeobecných sester čím dál tím větší. To, že není tolik vidět, je optický klam. Zdravotní laboranti nejsou tolik na očích. O to větší problém nastane v nemocnici, když například na chvíli „vypadne“ počítačová síť a na kliniky nedojdou včas výsledky. Jistě je také mimo diskusi míra zodpovědnosti a závažnosti rozhodování zdravotních laborantů na odpoledních a nočních službách, na kterých sami hodnotí výsledky vyšetření a rozhodují o jejich správnosti.

Využíváme prostoru, kterého se nám dostalo na stránkách Florence, a prosíme všechny kolegyně sdružené v České asociaci sester o podporu našich požadavků. Děkujeme.

Další aktivity sekce

Sekce zdravotních laborantů ČAS se letos aktivně zapojila do 1. ročníku ošetřovatelského festivalu SestraFest 2009 a otevřela svůj „stánek“ v Praze i Brně. Návštěvníci v Praze si mohli nechat změřit hladinu glukózy v krvi, což se setkalo s velkým nadšením a zájmem i z řad cizinců. V Brně si mohli prohlédnout genetické preparáty v mikroskopu a na obou místech byli seznamováni s profesí zdravotní laborant, což pro mnohé byla úplná novinka. Akce byla úspěšná, vzbudila zájem. Další ročníky by si zasloužily větší propagaci hlavně ve školách. Velký dík patří kolegyním, které se aktivně zapojily, připravily si program, sehnaly vlastními silami propagační materiály a „obsluhovaly stánek“.

V dikci ČAS (v rámci akce Projekt 2008) zajistil náš výbor, jako první s touto tematikou, semináře Preanalytická fáze laboratorních vyšetření, které proběhly ve všech regionech ČR. Jednalo se o odbornou školicí akci zaměřenou na seznámení všech členů zdravotnického týmu se souborem potřebných informací o preanalytické fázi laboratorního vyšetření, s paletou laboratorních vyšetření, s pravidly příjmu a odmítnutí vzorků a s pravidly vydávání výsledků (výsledkových listů). Cílovou skupinou byly sestry manažerky na všech stupních řízení, všeobecné sestry, zdravotní laboranti všech odborností ze zdravotnických zařízení, ale také ze samostatných laboratorních provozů. Vedle mě byla lektorkou Bc. Martina Bunešová. V rámci tohoto projektu byl vydán i pracovní postup (standard), který vydalo nakladatelství Galén Praha.

V loňském roce jsme, stejně jako zdravotní sestry, vypracovali ve spolupráci s kolegyněmi z odborných společností sazebník výkonů, u kterých je nositelem výkonu zdravotní laborant. Zatím bez odezvy, ale doufáme, že i tento problém přijde na řadu a alespoň částečně bude přijat. Během posledního roku jsme zpracovali 20 lekcí pro e-learningové kursy všech odborností zdravotních laborantů. Jsou k dispozici na webových stránkách ČAS a věříme, že budou užitečné pro kolegyně, které se účastní celoživotního vzdělávání, stejně jako pro ty, které se připravují na specializační zkoušky.

Někteří z nás se zúčastnili studijních cest po laboratořích zdravotnických zařízení západní i východní Evropy. Domnívám se, že po každé z těch návštěv nám vzrostlo sebevědomí a hrdost na úroveň našich laboratoří a jejich pracovníků, která je minimálně srovnatelná a často i vyšší po stránce přístrojového vybavení, palety moderních vyšetření i vzdělání personálu.

Stále více laboratoří je certifikováno podle mezinárodních ISO norem nebo prošlo akreditací, což klade velké nároky na úroveň práce všech pracovníků, stejně jako na aktivní účast v systémech národní i mezinárodní externí kontroly kvality.

Složení výboru

Od loňského roku pracuje výbor zdravotních laborantů ve složení: J. Indráková – předsedkyně, Bc. A. Skalická – místopředsedkyně, Bc. M. Bunešová – jednatelka, B. Nováková – pokladní a členové výboru: J. Farkačová, Š. Černá a J. Grecová. Tento výbor pokračuje v práci na zviditelnění oboru zdravotní laborant pro odbornou i laickou veřejnost a na jeho dalším rozvoji.

Bc. Anna Skalická, zastupující prezidentka ČAS, místopředsedkyně sekce zdravotních laborantů ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si