COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2009

Amer. J. Nurs., 2008, 108, č. 10

Datum: 5. 11. 2009

Přinášíme výběr z obsahu časopisu American Journal of Nursing (Amer. J. Nurs.), 2008, 108, č. 10.

STUBENRAUCH JM. Nurses’ vigilance leads to discovery of new syndrome (Bdělost sester vedla k objevu nového syndromu): 25–26.

Nové druhy chorob se projevují někdy náhle a dramaticky – jako např. těžký akutní respirační syndrom (SARS) před několika lety – jiné, např. progresivní zánětlivá neuropatie, se objevují nenápadně, třeba v podobě vyčerpaných pracovníků v masném průmyslu, kterým činí velké potíže vyjít nahoru do schodů.

Článek se zabývá případem diagnostikování nové nemoci, na němž se převážnou měrou podílely sestry. V Austinu v USA byli delší dobu léčeni dva bývalí zaměstnanci masokombinátu, kteří byli v invalidním důchodu z důvodu nemoci z povolání, a postupně k nim přibývali další pacienti ze stejného závodu a s podobnou a neobvyklou kombinací neurologických příznaků – svalové únavy a slabosti, pocitu necitlivosti a brnění v nohou (u některých i v rukou). Sestry manažerky pracující v oboru ochrany zdraví při práci pojaly podezření na nemoc z povolání, způsobenou pracovním prostředím na jatkách, a odeslaly své pacienty ke specialistům na kliniku Mayo, kde jim byla diagnostikována nová, výše uvedená nemoc. Liší se od akutní i chronické zánětlivé polyneuropatie neobvyklým vzorcem progrese neurologických symptomů. Rozsáhlé vyšetřování vedené vládními orgány pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci neobjevilo na pracovištích nic zvláštního – kromě jediné věci: všichni postižení pracovali v části jatek, kde se zpracovávaly hlavy prasat. Poslední částí tohoto pracovního postupu bylo vyfouknutí mozku prasat z lebky, při němž se pracovníci dostávali do kontaktu s nervovou tkání prasat ve formě aerosolu. Příčina vzniku nemoci je nyní předmětem výzkumu – vládní centra pro léčbu a prevenci chorob zjistila výskyt této nemoci i na dalších pracovištích spojených se stejnou technologií výroby. Po změně technologie v mnoha případech symptomy ustoupily. Článek zdůrazňuje úlohu sester manažerek při podobných závažných případech.

KATZ A. Postcombat sexual problems (Sexuální problémy válečných veteránů v USA): 35–39.

Pokrok ve vývoji tělních krytů i ve vojenské medicíně zvýšil míru přežití u příslušníků americké armády, ale zároveň způsobil nárůst trvalých následků tělesných i duševních poranění: popálenin, amputací, jizev po šrapnelech, posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a traumatického poranění mozku (TBI). Tyto následky ovlivňují sexuální život vojáků – mužů i žen – všechny jeho aspekty na úrovni tělesné i psychické (mechanismy i pocity), schopnost najít nového sexuálního partnera nebo si zachovat stávající intimní vztah. Mohou se rovněž projevovat účinky užívaných léků. Výzkum problematiky sexuální dysfunkce nebo její léčby u vojáků, kteří se vrátili z války v Iráku nebo Afghánistánu, je prováděn jen v malé míře a neexistují ani důkazy o tom, že se poskytovatelé zdravotní péče této otázce věnují systematicky.

Článek popisuje různé druhy válečných traumat, jejich následky pro sexuální život a doporučená řešení těchto problémů. Zaměřuje se zejména na psychosociální následky, sebehodnocení, izolaci (která postihuje zejména svobodné muže a ženy) a dynamiku vztahů (postižen je nejen voják, ale také jeho partner). Je zdůrazněna úloha sester při stanovení diagnózy, poradenství a monitorování medikace. Pro rozhovor s pacientem je doporučen speciální model.

CLEVELAND LM, MINTER ML, COBB KA, SCOTT AA, GERMAN VF. Lead hazards for pregnant women and children: Part 1 (Rizika vyplývající z působení olova na těhotné ženy a děti: první část): 40–50.

Zvýšená hladina olova v krvi těhotných žen může způsobit spontánní potrat, předčasný porod, nízkou porodní hmotnost novorozence a opožděný vývoj dítěte. I když jsou tato fakta prokázána, v USA stále chybí rutinní prenatální screening a vzdělávání týkající se tohoto problému. Působení olova jsou v USA nejvíce vystaveni přistěhovalci a chudší vrstvy obyvatelstva. První část tohoto dvoudílného článku se podrobně zabývá nejčastějšími místy expozice, postiženými osobami a druhem poškození zdraví. Krátká kazuistika uvádí příklad těhotné ženy postižené otravou olovem a popisuje epidemiologii týkající se expozice olova v USA, jeho hlavních zdrojů a účinků na matku a vyvíjející se plod a dítě. Tabulka popisuje příznaky otravy olovem a na obrázku je znázorněn vliv olova na různé systémy těla – krevní, nervový, kardiovaskulární apod. Rozhodující je prevence – vzniklá poškození jsou již nevratná.

Druhá část článku bude popisovat screening, edukaci, doporučení týkající se výživy a léčebné postupy.

BRADWAY C, HIRSCHMAN KB. How to try this: Working with families of hospitalized older adults with dementia (Spolupráce zdravotníků s rodinami hospitalizovaných seniorů s demencí. Článek ze série popisující metody hodnocení seniorů založené na důkazech): 52–61.

Když je starší pacient s demencí hospitalizován v nemocnici, pečující členové rodiny by měli být považováni za užitečné členy zdravotnického týmu. Článek popisuje nejlepší postupy zavádění tohoto přístupu do praxe.

Rodinní příslušníci poskytují seniorům s demencí velký objem neformální péče a podpory. Kazuistika složená z několika skutečných případů popisuje spolupráci zdravotníků a ošetřujících členů rodiny při řešení náhlého zhoršení zdravotního stavu staršího pacienta s Alzheimerovou nemocí v LDN. Velký význam má včasné předávání důležitých informací zdravotníkům. Zpětná vazba – informování rodinných příslušníků o zdravotním stavu seniora – zase přispívá ke snížení zátěže pečujících osob, zejména jejich stresu vyplývajícího z obav a úzkosti. Za účelem minimalizace komplikací a dosažení lepších výsledků péče byl navržen model péče, který obsahuje tři přístupy a formulář pro sběr zásadních informačních dat od členů rodiny nebo jiných pečujících osob.

PhDr. Kateřina Drábková

 
  • tisk
  • předplatit si