COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2009

Canadian nurse, 2008, 104, č. 5

Datum: 7. 9. 2009

Přinášíme výběr z obsahu časopisu Canadian Nurse (Canad. Nurse), 2008, 104, č. 5, který je k dispozici v knihovně NCONZO.

ROCH J. Protecting health information is of paramount importance (Ochrana informací ve zdravotních záznamech má klíčový význam): 8.

Podle názoru dvou třetin Kanaďanů jsou informace obsažené v osobních zdravotních záznamech jednou z nejdůležitějších oblastí, které je třeba chránit zákony. Sestry nejlépe chápou důležitost včasného přístupu ke zdravotním záznamům pacienta, kdy v urgentních případech může jít o otázku života nebo smrti. Právní systémy v různých zemích světa reagují na tuto potřebu různou rychlostí. Vznikají elektronické zdravotní záznamy (EHR) a Kanada stojí v této oblasti na předním místě. Přechod k EHR probíhá pod vedením neziskové organizace Canada Health Infoway, která je pověřena podporováním a urychlením implementace elektronických zdravotnických informačních systémů a je financována kanadskou vládou. Svou činnost zaměřuje postupně na všechny provincie a teritoria.

Obyvatelé Kanady nejenže chápou význam činnosti Infoway, ale zároveň věří i v ochranu svých dat, která získávají poskytovatelé zdravotní péče. V souvislosti se stále vzrůstajícím používáním EHR však vyžadují informovanost o tom, kdo má a v minulosti měl přístup k jejich údajům, a rovněž jasnou politiku ochrany osobních dat.

Infoway proto podnikla řadu opatření k zajištění soukromí a posílení bezpečností, např. každý projekt zahrnující informace z osobních zdravotních záznamů musí identifikovat potenciální rizika a hrozby, poskytovat strategie k jejich řešení a zajistit dodržování zákonů na ochranu soukromí.

MERCER C, COUTURIER C. The five Ws of clinical engagement (Klinické informační systémy a význam spolupráce sester při zavádění těchto systémů do praxe): 9–10.

Při zavádění klinických informačních systémů do praxe je nutné si uvědomit, že práce týmu odpovídajícího za implementaci těchto systémů na klinických pracovištích nebude úspěšná, pokud nebude rozumět práci sester, způsobu vykonávání jejich práce a posloupnosti jednotlivých úkonů. Bez toho bude nový systém neúčinný a stane se v praxi překážkou místo pomocníka. Převod stávajícího systému do elektronické podoby je časově náročný, vyžaduje mapování procesů klinické praxe a rovněž změnu v myšlení a názorech sester na IT technologie – systém není samoúčelný, ale má usnadnit přístup ke klinickým informacím. Termín clinical engagement (klinická angažovanost) se vztahuje k přijetí změn v praxi sester a ve schopnosti sester definovat tyto změny, které prospívají jim i jejich pacientům. Zavádění elektronických zdravotních záznamů (EHR) umožňuje získávání potřebných informací a jejich sdělování za účelem umožnění správného klinického rozhodování. Existuje řada důkazů, že klinické informační systémy přispívají ke zlepšování kvality a bezpečnosti péče. Sebelepší systémy jsou však bezcenné, pokud nejsou využívány – znamená to, že již při projektování, výběru a implementaci systému by měli být zapojováni zdravotníci z praxe, aby konečná verze systému odpovídala jejich potřebám.

Klinické informační systémy mohou být zavedeny na mnoha místech – v nemocnicích, v oblasti komunitní péče i v zařízeních dlouhodobé péče. Současnost je pro jejich zavádění nejpříhodnější – svět zdravotnické informatiky se ještě stále vyvíjí a sestry tak mají příležitost tvorbu nových systémů ovlivňovat. Mohou také tyto systémy doporučovat na svých pracovištích a zajišťovat, aby technologie vycházela z praxe, nikoli naopak.

TRACEY P. Integrating a standardized assessment into acute care settings: One LHIN’s approach (Integrace standardizovaného posuzování do prostředí akutní péče): 24–26.

Článek zahajuje novou řadu příspěvků věnovaných nadějným postupům v informačních a komunikačních technologiích. Tato série osvětluje klíčovou úlohu, kterou hrají sestry v inovačních projektech a programech v Kanadě. Jsou uvedeny příklady toho, jak sestry začleňují informační a komunikační technologie (ICT) do své praxe a do oblasti vzdělávání, a dále příklady toho, jaké jsou možnosti ICT pomáhat sestrám bojovat s akutními i stále přetrvávajícími problémy kanadského zdravotnictví. Health Outcomes for Better Information and Care (HOBIC) je iniciativa ministerstva zdravotnictví a dlouhodobé péče v provincii Ontario, která má za cíl vyřešit nízkou informovanost sester a dopad tohoto problému na zdravotní péči a její výsledky. Do této iniciativy jsou zapojeny místní zdravotnické sítě (Local Health Integration Network – LHIN), které zavádějí standardizovaný sběr výsledků zdravotní péče. Sestry tak získají přístup k informacím v reálném čase, které jsou pro ně důležité při plánování a vyhodnocování péče o pacienta. Účelem článku je podělit se o zkušenosti a problémy, které vznikly při tvorbě standardizovaného postupu hodnocení při příjmu a propouštění pacienta z nemocnice zaměřené na akutní péči.

KENNEDY MA, HANNAH K, WHITE P. Mapping a path for Canada in nursing documentation (Mapování cesty kanadské ošetřovatelské dokumentace): 27, 29.

Je obecně známo, že ošetřovatelství vyžaduje standardizovaný způsob dokumentace ošetřovatelských procesů i výstupů ošetřovatelské péče. V Kanadě zatím neexistuje jednotný standard ošetřovatelské terminologie ani centralizovaný sběr dat týkajících se péče o pacienta. Je třeba identifikovat jednak optimální mechanismus záznamu výsledků ošetřovatelské péče a jednak nejlepší možný způsob předávání nebo předkládání ošetřovatelských činností na podporu efektivního rozhodování ve zdravotnictví. Cílem projektu Canadian Health Outcomes for Better Information and Care (CHOBIC) je zdokumentování ošetřovatelské péče s použitím standardizované klinické terminologie a sběr těchto údajů ve formátu, který umožní jejich zařazení do elektronických zdravotních záznamů.

Kanadská asociace sester (CNA) přijala mezinárodní klasifikaci pro ošetřovatelskou praxi (International Classification for Nursing Practice – ICNP) jako terminologii preferovanou při reprezentaci odborné ošetřovatelské praxe v Kanadě. Současný kanadský výzkum potvrdil efektivitu ICNP a v mezinárodním měřítku byl kanadský příspěvek k vytvoření mezinárodní ošetřovatelské terminologie velmi vítán a setkal se s velkým ohlasem.

PhDr. Kateřina Drábková, NCONZO, Brno (katerina@knihovna.nconzo.cz)

 
  • tisk
  • předplatit si