Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2009

Nefrologická sekce ČAS bilancuje

Datum: 7. 9. 2009
Autor: Jindra Pavlicová, Bc. Jindra Kracíková

Ve dnech 3.–5. června 2009 se konala XV. konference vedoucích sester z nefrologických pracovišť ČR, kterou pořádala nefrologická sekce ČAS. V úvodu bychom ale připomněly historii konferencí, které se vždy konaly v Rožnově pod Radhoštěm.

S rostoucími potřebami dialyzovat více nemocných a se stoupajícím počtem nových dialyzačních středisek stoupla potřeba kvalitně vyškolených sester, které se spolu s lékaři na výsledcích léčby podílejí. Proto kromě formálního vzdělávání v NCONZO a na akreditovaných pracovištích vznikla v roce 1995 neobvyklá tradice jako forma kontinuálního celoživotního vzdělávání. Tehdy bylo v ČR 85 center.

Od roku 1995 prošlo tímto managementem celkem 665 staničních a vrchních sester. Hlavním tématem všech konferencí byl management. Kromě toho se sestry každoročně dozvídaly o novinkách v nefrologii: o dialyzačních a eliminačních metodách, o legislativě pro sestry, o hygienických předpisech, technologiích, měřicích technikách a dialyzačních koncentrátech. Velká pozornost byla věnována edukaci pacientů i sester. Pravidelnou součástí odborných sdělení bylo téma ošetřování a péče o transplantované pacienty a integrovaný dialyzačně-transplantační program. Další velkou kapitolou nefrologie je výživa a léčebná výživa. Nefrologická sekce ČAS dlouhodobě spolupracuje se Společností dialyzovaných a transplantovaných pacientů, která se též na programech konferencí podílela. Samozřejmostí byly vždy zprávy ze sekce a z prezidia ČAS.

Konferencemi prošlo mnoho hostů, např. z MZ ČR či NCONZO, mnoho psychologů – odborníků na komunikaci a nezbytné techniky pro prevenci burn-out syndromu. Profese zastoupené v nefrologii se úzce prolínají, a proto naše konference byly vždy multioborové.

Letošní ročník nebyl výjimkou a na předchozí plynule navázal. Byla přednesena témata jako: novinky v léčbě anémie, prevence infekcí, cévní přístupy, edukace pacientů s možností výběru terapie při ledvinném selhání, ale také vedení porady a novinky v ošetřování ran.

Ohlédnutím zjistíme, že ošetřovatelství v ČR, a tedy i v nefrologii, zaznamenalo za posledních 15 let obrovský posun. Došlo ke zvýšení kvality poskytované péče, ke zkvalitnění vzdělávání, mnoho zdravotnických zařízení, včetně nefrologických pracovišť, získalo akreditaci.

Příští setkání nefrologické sekce se bude konat v Praze v rámci IX. multidisciplinárního kongresu.

Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce,

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce

 
  • tisk
  • předplatit si