COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2009

Zkušenosti ze zahraničí. Pevným krokem do vysokého stáří

Datum: 7. 9. 2009
Autor: Heilberufe 60, 2008, č. 10

Při péči o staré lidi není většinou středem zájmu vyléčení, nýbrž udržení tělesných funkcí. Funkční ome­zení starých pacientů jsou totiž v překvapivé míře reverzibilní nebo aspoň kompenzovatelné. osvědčily se zde i doplňkové metody.

Často jsou to onemocnění pohybového ústrojí, které pacienty uvězní doma a vedou ke ztrátě mobility. Tím se omezují společenské kontakty a senior se může cítit osamělý. Když člověk upouští od senzorických a kognitivních výkonů a objevují se další choroby, vzniká několikanásobný komplex imobility, intelektuální degradace, instability a inkontinence. Tato čtyři geriatrická „i“ způsobují, že se člověk automaticky přizpůsobí zhoršujícím se omezením, a představují největší hrozbu pro naplněný konec života.

Či-kung uvolňuje napětí a ztuhnutí

Či-kung Yansheng dává k dispozici terapii, která tato omezení odstraní nebo zmírní. Či-kung znamená totéž co „práce na čchi“ nebo „cvičení s čchi“, přičemž „čchi“ v nejširším smyslu lze přeložit jako energii nebo životní sílu. Či-kung je základem pro všechna cvičení, kterými se dá čchi ovlivnit ve vlastním těle. Dochází k tomu díky určitému držení těla, pohybům a dýchacím technikám a také díky představovým cvičením a meditativní koncentraci. Jako sebeléčba (autoterapie) představuje či-kung aktivní aspekt čínského léčebného umění. Léčebnou sílu člověka lze pěstovat, živit, ale i zanedbávat. Projevuje se v mnoha aspektech – jako tělesná síla, jako duševní čilost, jako inspirace, jako iniciativa, jako síla něco vydržet, jako vytrvalost, jako zdraví. „Pohyb a klid patří k sobě“ – tak zní jeden ze závěrů v či-kungu. „Pohyb“ má charakter jang a často souvisí s mládím. „Klid“ má charakter jin a více odpovídá stárnutí. Ale i klidnější úsek života potřebuje pohyb. Neustálá péče v domovech seniorů může být pro mnohé nutná, ale pro některé staré lidi je to cesta ke stále větší pasivitě. Proto platí, že je třeba procvičovat všechny tělesné, psychické, intelektuální a sociální aspekty, aby člověk „vykročil pevným krokem do vysokého stáří“.

Nestabilita – stabilita

Jedno staré čínské přísloví říká: „Člověk stárne nejdříve v nohou“ – či-kungová cvičení se hodí především k tomu, aby posílila stabilitu těla. Studie o taiči a smyslu pro rovnováhu u seniorů dokázala, že s nimi lze i u starých lidí dosáhnout zřetelných úspěchů. Díky pomalým pohybům jsou lépe vnímány různé polohy těla.

Součástí každého či-kungového cvičení je vyvinout pevnost spodní části těla. Podle čínské představy odpovídá spodní části těla (jin) síla, která se rozvíjí nahoru (jang). Spodní část těla by měla být pevně zakořeněna a mít pevný pocit, horní část by měla být uvolněná, lehká a prázdná. Podle představ čínské medicíny je původní životní podstata (jing) uložena ve funkčním okruhu ledvin (shen). Ta je úzce spjata s oblastí pánve, spodní částí zad, nohama a chodidly. Zanedbávání této původní síly vede ke slabosti v těchto oblastech a ke všeobecnému poškození funkcí. Následující cvičební prvky slouží k vytvoření pevného základu: zachování síly představivosti (yi) ve spodním prostoru břicha (dantian), představa pevného stání na zemi, které se podobá pevně zakořeněnému stromu, držení těla s lehce ohnutými koleny a síla hýždí zaměřená dolů. Měly by se procvičovat všechny představy zaměřené dolů se zatížením 70 %, kdežto pouze 30 % směrem nahoru. Základní držení těla „stát jako borovice“ nebo „pevně zakořenit jako strom“ implikují síly zaměřené dolů, které vedou ke stabilizaci a pevnosti spodní části těla při současné lehkosti a pružnosti části horní. Tam je spíše třeba přizpůsobit se dané situaci a pociťovat se jako „houpání listí ve větru“. Cviky zaměřené na uvědomování pocitů v pánvi, nohou a chodidlech podporují stabilitu a vedou nepřímo k prevenci pádů. Lze provádět každodenní masáž chodidel: přitom se krouží body středu dlaně („střed dlaně“, laogong) kolem bodů „tryskajícího pramene“ (youngquan) na středních bodech chodidla. Pokud pacient nedosáhne na chodidla, může pro masáž chodidel použít pomůcek (míče s uzlíky, točivá prkna).

Imobilita – mobilita

Neškolenost v pohybech těla po celá desetiletí, nedostatek podnětů k pohybu, nadváha i chronické bolesti v pohybovém ústrojí vedou, kromě psychické změny, k imobilitě. Vykonávány jsou jen stereotypní pohyby týkající se sebepéče, jako jsou oblékání a svlékání, mytí, příjem stravy, domácí práce atd. Na zanedbání motorických a duševních činností se často paušálně pohlíží jako na důsledek přirozeného procesu stárnutí. Všeobecně snížená výkonnost však souvisí s nedostatkem zátěžových podnětů. Přirozené změny související se stářím, jako jsou menší pohyblivost kloubů, atrofie svalů nebo klesající pružnost pasivního a aktivního pohybového ústrojí, jsou sice součástmi nevyhnutelného procesu, ale lze je zmírnit odpovídající aktivní nebo sportovní činností. Lidé ve vyšším věku mají často sklon k pohodlnosti a nesprávně považují tělesnou nečinnost za metodu zotavení a uvolnění. Pohyblivost lze zvýšit vhodnými či-kungovými cviky. Díky nim se rozvíjejí a posilují koordinace a síla, zvláště v dolních končetinách.

Na 60 až 80 % lidí ve věku 60 až 89 let trpí chronickými bolestmi. Bolest má podstatný vliv na kvalitu života starého člověka a má kauzální souvislost s aktivitou, radostí ze života, a tím se sociální kompetencí. Účinná léčba bolesti je nedílnou součástí geriatrické péče. Zhodnocení bolesti a emocionální reakce, která ji provází, rozhodují o prožitku bolesti. Souvislost mezi nálezem (např. obrazovým znázorněním) a tím, jak se pacient cítí, je jen malá. Vnímání nebo zpracování bolesti může ovlivnit duševní utrpení v důsledku deprese, úzkosti, zoufalství nebo osamělosti. Bolest může být tedy somatizací duševního utrpení.

Či-kung zapadá do vícestranné koncepce léčby bolesti a skýtá v ní terapii nemedikamentózní a neinvazivní. Cviky pomáhají zvýšit míru pohyblivosti, učit uvědomovat si své tělo a posilovat vytrvalost. Pravidelné, trvalé cvičení či-kung vede k pomalu se zlepšujícím fyzickým i psychickým faktorům z hlediska regulace a posílení. Jediné speciální cvičení chronickou bolest pozitivně neovlivní, i když jsou aktivovány určité vodivé dráhy, akupunkturní body nebo funkční okruhy. Naopak v delším časovém úseku se v každém jednotlivém cvičení či-kung, v každém sledu cviků harmonizuje neustálá výměna jin a jang, otvírání a zavírání, stoupání a klesání, klidu a pohybu. Tělo, duch a dýchání jsou sladěny, cvičící najde více klidu a míru.

Snížení inteligence – duševní čilost

Po 50. roce života se zvyšuje nedostatek koncentrace a zapomnětlivost, avšak duševní čilost není otázkou věku, nýbrž závisí spíše na tréninku. Z fyziologie mozku je známo, že mezi duchovními, tělesnými a duševními funkcemi jsou interakce. Tělesná činnost podporuje čilost ducha. Naopak trénink mozku zlepšuje nejen prokrvení a metabolismus mozku, ale aktivizuje a vitalizuje celý organismus. Když se na duševní, ale i na tělesné rovině potýkáme s či-kungovými cviky, zvyšuje to všeobecnou schopnost učit se a odpovídá to celostně orientovanému cvičení paměti. V něm jsou stimulovány pohybové prvky, uvolnění, koncentrace, vnímání, všímavost, asociační myšlení, fantazie a kreativita, a to vše se vyskytuje ve stejné míře v či-kungu.

Či-kungová cvičení jsou aktivní cvičení, při kterých má řídicí a kontrolní funkci duch. Tělo slouží jako báze cviků, duch řídí. Pojem duch (shen) se používá pro všechny duševní činnosti: vědomí, myšlenky, představivost nebo pozorovací schopnost, přijetí přírodních jevů, jako jsou stromy, hory, voda a mraky, do svých představ, které pak mají uklidňující účinek a spojují cvičícího se silami přírody.

Inkontinence – kontinence

V či-kungových cvičeních se praktikují „tři uzavírající síly“: síla kolena, uzavírající dovnitř, vnitřní uzavření v oblasti pánve, stažení prsou pomocí ovíjející síly v ramenou. Při vnitřním uzavírání v pánevní oblasti si představujeme, že se pánevní lopatky a kyčelní klouby směrem od zad trochu kruhově uzavřou, jako by byl kolem pánve napjatý šátek a podbřišek je trochu vtažen. Spodní tělesné otvory se snadno uzavřou představou, že je pánev nádoba, ze které nesmí nic vytéct. Neustále se opakující izometrické napínání svalstva pánevního dna může po delším procvičování vést k úspěšné prevenci inkontinence. 

Zvláštnosti či-kungu u seniorů

Místnost, ve které se cvičí, by měla být v přízemí nebo dosažitelná výtahem. Ve skupině by podle našich zkušeností nemělo být více než deset až dvanáct účastníků, aby se snadněji zachytily individuální problémy. Měl by být zajištěn židlí, neboť někteří účastníci mohou cviky provádět pouze vsedě. Jednoduchá, jasná a hlasitá řeč pomáhá starším účastníkům ji lépe vnímat.

Shrnutí

Či-kung podporuje tělesnou i duševní mobilitu i vitalitu člověka. Plynulými pohyby se uvolňují napětí a strnutí. Jsou-li ochablé oblasti těla opět oživeny pomocí čchi, mohou se zahřát, jsou zřetelněji pociťovány a integrovány do obrazu o vlastním těle. Opět je stimulována chuť k pohybu, vyjádření a chuť do života. Cvičení ve společenství podporuje kontakt s lidmi a vytahuje seniory z izolace.

Cviky lze modifikovat a přizpůsobit, takže se dá cvičit skoro v každém zdravotním stavu. Či-kung tedy mnohým způsobem ovlivňuje dobrý pocit a může starým lidem pomoci, aby do vysokého stáří vkročili pevným krokem.

(Christa Zumfelde-Hüneburg. Auf festem Fuß ins hohe Alter. Heilberufe 60, 2008, č. 10. Překlad: PhDr. Alena Štrajtová, alena.strajtova@volny.cz. Redakčně upraveno.)

 
  • tisk
  • předplatit si