COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2010

Bezpečnější a kvalitnější zdravotnictví

Datum: 5. 1. 2010
Autor: Jarmila Škubová

Prezidium České asociace sester za hlavní téma své 2. podzimní konference konané 19. 11. v praž­ském hotelu Step zvolilo kvalitu ošetřovatelské péče. S aktuálně se zvyšujícími nároky na práci sester i lékařů úzce souvisí i ochrana jejich práv. A to byla druhá oblast, o které se tam hovořilo.

Ministerstvo zdravotnictví podporuje všechny aktivity, které vedou ke zkvalitnění zdravotní péče a k posílení právního po­vědomí zdravotníků. Prohlásila to v úvodu Mgr. Nina Můllerová z MZ ČR, která se konference zúčastnila jako host. Ředitel Spojené akreditační komise MUDr. David Marx za­hájil odborný blok přednáškou s názvem Akreditace zdravot­nických zařízení. Uvedl, že zdravotníci v současné době po­skytují vysoce odbornou, ale rizikovou péči. Proto už v roce 1997 doporučila Rada Evropy zavést do systému externí hod­nocení kvality. Na základě tohoto doporučení vznikla už o rok později Spojená akreditační komise, a Česká republika se tak připojila k evropským zemím s národním akreditačním systé­mem. Od té doby u nás přibývají akreditovaná zdravotnická zařízení. Jejich motivací je vedle užitku pro pacienta především posílení právní jistoty zařízení a další profity: akreditační stan­dardy lze použít jako nástroje manažerské inventury, jejich prostřednictvím je možno provést popis a nastavení procesů, například identifikace rizik, dále jsou použitelné v marketingu zařízení, při vytváření týmů apod.

Akreditační šetření sleduje a hodnotí proces poskytování péče z hlediska pacienta a posuzuje zavedené procesy. Jeho součástí je akreditační tým (lékař, sestra, administrátor) a reakreditace, která probíhá jednou za tři roky.

V centru zájmu hodnotitelů jsou standardy diagnostických postupů (standardizace vstupního vyšetření a záznam z něj, denní záznamy zdravotníků — nic, co se týká pacienta —, pře­dávání pacientů, předanestetické vyšetření), dokumentace, která musí být dostupná všem a do níž zapisují všichni, standardy péče o pacienta (plán péče o pacienta, epikrízy, předanestetické vyšetření a monitoring, podávání léčiv, podávání stravy a nutriční péče). Dále se sleduje, zda existují standardy práv pacientů (informovaný souhlas, soukromí pacientů, ochrana informací) a standardy podmínek poskytování péče (právní prostředí, bezpečnost ochrany zdraví při práci, přístrojová technika a technologie).

Širokou oblast tvoří standardy managementu, které zahrnují pracovní náplně, kompetence, spolupráci pracovišť, spokoje­nost zaměstnanců, používání osobních ochranných pomůcek. Podstatu akreditačního procesu, kterou by měl mít každý na mysli, shrnul D. Marx do věty na závěr: „Akreditace není cíl, ale prostředek zlepšení kvality péče." JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF, přispěl dvěma přednáškami. V obšírněji pojatém sdělení Právo ve zdravotnictví hovořil o právní odpovědnosti zdravotníka, právní povinnosti zdravotníka a právní ochraně zdravotníka, a to se zaměřením na změny v trestním zákoníku, platné od 1. ledna 2010. Zvláštní pozornost věnoval důležitosti zdravotnické dokumentace. Upozornil, že tento dokument hra­je klíčovou roli v soudních sporech, kdy na jedné straně stojí zdravotnické zařízení, na druhé pacient, ale i zdravotní pojiš­ťovna či správní orgány. Je velmi důležité vědět, jak má být do­kumentace podle zákona správně vedena (zákon o péči o zdraví lidu). Důsledky nesprávně vedené zdravotnické dokumentace jsou pro zdravotnické zařízení často bolestné. Pacient má abso­lutní právo do zdravotnické dokumentace nahlížet, obdobně jako pozůstalí, pokud to pacient výslovně nezakázal. Druhá přednáška konkretizovala téma informovaného sou­hlasu. Tento institut má medicínské, etické i právní důvody. Především podpisem informovaného souhlasu přijímá pacient rizika spojená s výkonem do svého právního prostředí. Je to právní úkon a je projevem vůle pacienta. V této přednášce se též hovořilo o výjimkách z povinnosti získat informovaný souhlas. Od teorie se konference přenesla k praxi. Manažerka kvality VFN Mgr. Dita Svobodová hovořila o významu auditů zdra­votnické dokumentace. Audit ČAS považuje za jeden z nejefektivnějších nástrojů kontinuálního zvyšování kvality. D. Svo­bodová zhodnotila výsledky a uvedla nejčastější chyby z 12 auditů, které za poslední dva roky na vyžádání zdravotnických zařízení provedla Česká asociace sester.

Cesta k bezpečnějšímu a kvalitnějšímu zdravotnictví - tak nazvala přednášku Mgr. Milena Kalvachová z oddělení kvality zdravotní péče MZ ČR. Hovořila o doporučení Rady EU (z 9. června 2009) o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Toto doporučení vzniklo na základě neuspokojivých dat vze­šlých ze zdravotnických zařízení evropských zemí. Nyní je ku­příkladu známo, že jeden z dvaceti evropských pacientů je ve zdravotnickém zařízení infikován.

Vedle nozokomiálních infekcí jsou významná pochybení v chi­rurgické péči a při podávání léčiv. Doporučení Rady EU po­skytuje členským zemím konkrétní metodiku k zavádění opat­ření do jejich zdravotnických systémů. Je v něm 8 oblastí, na které by se stát měl zaměřit. Přednášející uvedla, že v návaz­nosti na tento dokument připravuje MZ ČR Akční plán bez­pečnosti pacientů a kvality zdravotní péče na období 2010— 2012, který měl být projednán do konce minulého roku. Dále upozornila na portál bezpečí a kvality ministerstva zdra­votnictví (www.mzcr.cz), kde lze najít vše, co se týká kvality péče. Jeho součástí je elektronická Kniha bezpečí, určená laikům( www.knihabezpeci.cz).

V dalších přednáškách sestry předávaly zkušenosti s konkrét­ními opatřeními při zvyšování kvality péče. Například Lenka Hejzlarová z psychiatrického oddělení FTNsP seznámila se standardy pro používání omezovacích prostředků užívaných na pracovišti. Konferenci završil blok, v němž vystoupili zá­stupci pacientských organizací, kteří zdravotníkům nabídli pohled z druhé strany. Tyto příspěvky byly vedeny snahou na­jít společnou řeč a pochopit se vzájemně.

Jarmila Škubová,

Fota Marta Jedličková

 
  • tisk
  • předplatit si