COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2010

Čas pro sekci farmaceutických asistentů

Datum: 5. 1. 2010
Autor: Mgr. Martina Kubečková; Alena Vagenknechtová

Profese farmaceutického asistenta (FA), dříve farmaceutické­ho laboranta, má svoji historii. Zhruba od poloviny 50. let mi­nulého století patří mezi nelékařské zdravotnické profese (NZP). Dnes farmaceutický asistent svoji odbornou činnost vykonává podle zákona č. 96/2004 Sb. Pro širokou veřejnost ale, žel, není oborem příliš známým.

Nyní se obor diplomovaný farmaceutický asistent (DFA) stu­duje na vyšších odborných zdravotnických školách. Absolvent je připraven především pro činnost v lékárnách (příjem a ulo­žení léčiv, jejich kontrola a příprava dle platné legislativy, expe­dice volně prodejných léčivých přípravků a další odborná čin­nost dle specializace).

FA se tedy musí kromě jiného orientovat v problematice volně prodejných léčivých přípravků, znát jejich interakce v kombi­naci s léčivy vydávanými na předpis, poskytovat odborné infor­mace o zdravotnických prostředcích, znát možné inkompatibility při přípravě IPLP aj. Komunikuje s ostatními zdravotnickými profesemi, např. při zásobování klinik léčivy nebo prostředky zdravotnické techniky. Činnost FA v lékárnách je též závislá na typu lékárny. Další možností uplatnění jsou ve výrobnách léčivých přípravků, odděleních výroby infúzních roztoků, laboratořích Státního ústavu pro kontrolu léčiv a na katedrách farmaceutických fakult, ve farmaceutic­kém průmyslu a distribuci.

Desátý rok sekce a ty předchozí

V  Praze na Homolce byla na ustavujícím shromáždění 14. října 2000 založena sekce farmaceutických laborantů ČAS. Byl zvolen první pětičlenný výbor, jehož předsedkyní se stala M. Šalandová. V prvním volebním období se sekce věnovala činnostem ne­příliš viditelným pro členy, ale pro obor FA zásadním. Jednalo se především o přípravu zákona č. 96/2004 Sb. Velkou změ­nou pro FA byl vznik nového oboru diplomovaný farmaceutic­ký asistent.

Po čtyřech letech byly uspořádány další volby. Bohužel v té době se už dala zaznamenat poměrně vysoká pasivita členské základny. Volby se konaly pouze korespondenční formou bez znatelné podpory. Bylo zvoleno představenstvo ve složení M. Šalandová, V. Ambrožová a K. Tulachová. Významný posun vpřed ve vývoji sekce přinesl listopad 2007, kdy se na 11. kongresu nemocničních lékárníků vytvořila sku­pina aktivních kolegyň, které s výborem sekce začaly spolupra­covat. Jim všem patří velký dík. Činnost a reprezentaci SFA ČAS podržely svým nadšením a aktivitou v profesi, kterou vy­víjely bez nároku na honorář, a tak zabránily zániku této orga­nizace.

SFA ČAS mohla v lednu 2009 uspořádat třetí volby, kde byl zvolen sedmičlenný výbor ve složení: předsedkyně M. Šalan­dová, místopředsedkyně A. Vagenknechtová, pokladní K. Tulachová a členky B. Hervertová, Mgr. M. Kubečková, H. Pavla-sová a L. Přecechtělová. Dále byla zvolena revizní komise ve složení: předsedkyně J. Krátká, členky L. Mahenová a V. Vla­chová.

Ke dni 1. 7. 2009 odstoupila z funkce a zároveň z výboru ode­šla předsedkyně SFA ČAS M. Šalandová. Na mimořádné schůzi ostatních členů výboru a členů revizní komise proběhla volba nové předsedkyně a místopředsedkyně. V souladu se stanovami ČAS byla nově zvolena předsedkyně A. Va-genknechtová a místopředsedkyně H. Pavlasová. Ostatní člen­ky zůstaly ve svých funkcích.

Současnost a hlavní priority SFA ČAS

V současné době je SFA ČAS jedinou aktivní organizací za­stupující zájmy FA. Především:

•  Prosazuje a hájí profesní zájmy, které jsou v souladu s odbor­ným posláním oboru.

•  Spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležité­ho uplatnění oboru.

•  Vystupuje na veřejnosti jako reprezentant zájmů oboru a farmaceutického povolání.

•  Rozvíjí spolupráci s odbornými organizacemi a s obdobný­mi farmaceutickými organizacemi.

•  Podílí se na zvyšování edukace a odborného růstu farmaceu­tických asistentů a řeší otázky související s jejich vzdělává­ním.

• Podporuje publikační a přednáškovou činnost svých členů.

•  Pořádá odborné akce (např. konference, přednášky) a spolu­pracuje na dalších. Zatím poslední z pořádaných celostát­ních konferencí proběhla v IKEM Praha 24. 10. 2009 na téma zdravotnické prostředky. Naše sekce se také podílela na organizaci 13. kongresu nemocničních lékárníků v Brně (13.-15. 11. 2009).

•  Zvyšuje úroveň a kvalitu služeb poskytovaných farmaceutic­kými asistenty podporováním a předáváním odborných in­formací a zkušeností v oboru.

•  Zabývá se problematikou postavení farmaceutických asis­tentů vzhledem k ostatním oborům ve zdravotnictví.

Aktuální činnost:

Mezi hlavní priority SFA v současné době patří mj. rozšíření její členské základny a vzdělávání FA - pregraduální a celoži­votní.

Podporujeme e-learningové vzdělávání: na stránkách www.la-bucebna.net a www.eunio.cz jsou k dispozici e-learningové kursy, které byly zpracovány samotnými FA nebo byly uveřej­něny po schválení FA. V  roce 2010 proběhnou dvě konference, které pro farmaceu­tické asistenty uspořádají členové výboru SFA ČAS. První bude 17. 4. 2010, druhá 16. 10. 2010.

Doporučujeme také vzdělávací akce pořádané jinými subjekty. Vyzýváme vedoucí farmaceutické asistenty k užší spolupráci s výborem sekce FA. Pravidelně publikujeme v časopise Pharma News, který se opakovaně ukazuje na základě dotazníku jako nejčtenější ča­sopis mezi FA. Odpovídáme na dotazy zaslané např. na e-mailovou adresu: farmaceutickyasistent@seznam.cz.

Členové výboru se stále zabývají připomínkováním novely vy­hlášky MZ ČR č. 424/2004 Sb., která se týká specifikace čin­ností k specializačním oborům. V   souvislosti s připravovanou novelou vládního nařízení č. 469/2002 Sb. byla již v červnu 2009 ministerstvu předlože­na připomínka k dosavadnímu platovému zařazení FA. Podrobnější informace o připravovaných akcích a aktualitách v oboru FA získáte na zabezpečených webových stránkách www.cnna.cz.

Kontakt na SFA ČAS: farmaceutickyasistent@seznam.cz

Mgr. Martina Kubelková, členka výboru SFA ČAS Alena Vagenknechtová, předsedkyně SFA ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si