COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2010

Poskytování důstojné péče

Datum: 5. 10. 2010
Autor: Nursing Times, 2010, 106, č. 20, 21 a 22

NURSING TIMES, 2010, 106, č. 20

NICHOLSON C et al. Everybody matters 1: how getting to know your patients helps to promote dignified care (Na každém záleží 1: jak poznání pacientů podporuje poskytování dů­stojné péče): 12-14.

Cílem projektu „Dignity in Care" (Důstojnost při péči) je rozvoj prak­tických intervencí na podporu poskytování důstojné péče v nemocni­cích, což vyjadřuje slogan projektu „Na každém záleží: podpora důstoj­nosti při péči". Jde o sestrami vedený výzkumný projekt realizovaný spo­lečně dvěma britskými nemocniční­mi trusty a jednou univerzitou.

Praktické intervence vyplývají­cí z projektu se týkají tří hlavních té­mat, která vyplynula z názorů star­ších pacientů a jejich příbuzných:

1. „zachování identity - respektuj­te, kdo jsem" je zaměřeno na poznání pacientů;

2. „vytvoření společenství -  spojte se se mnou" se zabývá tím, že při poskytování péče sestry dávají i dostávají; 

3. „společné rozhodování -  zapojte mě také" se věnuje rozhodo­vání při péči o pacienty.

První díl ze série tří článků suma­rizuje projekt a zaměřuje se na první téma. Sestry jsou nabádány k tomu, aby v pacientovi viděly celého člově­ka a nezaměřovaly se jenom na je­ho zdravotní problém. Měly by vyu­žít každou příležitost k poznání těch, o něž pečují. Na problém zachovává­ní důstojnosti pacientů by se měly po­dívat z druhé strany, očima svých pa­cientů a jejich rodin.

CLARK J. Defining the concept of dignity and developing a model to promote its use in practice (Definice pojmu důstojnost a model na podporu praxe respektující důstojnost pa­cientů): 16-19.

Pochopení významu pojmu „dů­stojnost" je předpokladem pro to, aby ji zdravotníci ve své praxi podporova­li. Kampaň „Dignity in Care", zahá­jená roku 2006, svědčí o snaze brit­ského ministerstva zdravotnictví po­starat se o to, aby zdravotnické služby respektovaly důstojnost těch, kteří jich využívají.

Článek uvádí upravenou defini­ci důstojnosti, kterou má ve své prá­ci J. Haddock: Důstojnost je základní lidské právo. Týká se toho, jak člověk vnímá svou důležitost a hodnotu pro ostatní, a také toho, jak na něho po­hlížejí a jak s ním jednají ostatní li­dé. Důstojnost je subjektivní, multidimenzionální koncept, který má rovněž dimenzi společnou pro všech­ny lidi.

Podle této definice je důstojnost jak objektivní právo, tak subjektiv­ní koncept, tedy to, co člověk vní­má a prožívá. Důstojnost má i roz­měr společný všem lidem, je to tedy i intersubjektivní koncept. Toto tvr­zení vychází ze zjištění, že přes indi­viduální rozdíly existuje mezi lidmi vysoká míra shody, pokud jde o to, co je to důstojná péče. Tento společ­ný rozměr lze považovat za výsledek zavedených sociálních norem, které si člověk osvojuje během socializace. Intersubjektivní představy o důstoj­nosti jsou proto z velké části závis­lé na kulturním pozadí a není možné aplikovat je univerzálně u všech kul­turních skupin.

Na základě této definice byl vy­tvořen model důstojnosti, který re­prezentuje v definici obsažené myš­lenky. Kritéria důstojnosti, obsažená v tomto modelu, mohou být využita k tomu, aby pacienti/uživatelé služeb vyjádřili, co je pro ně důležité, pokud jde o zachování důstojnosti. Respek­tování důstojnosti by mělo být sou­částí plánu péče.

NURSING TIMES, 2010, 106, č. 21

NICHOLSON C et al. Everybody matters 2: promoting dignity in acute care through effective communication (Na každém záleží 2: podpora důstojnosti pacientů v akutní péči prostřed­nictvím efektivní komunikace): 12-14.

Pro důstojnou péči je důležitá dobrá komunikace. Druhá část série se zaměřuje na téma „vytvoření společenství - spojte se se mnou" a zdů­razňuje, že sestry při péči dávají i do­stávají. Důstojná péče má v sobě rys reciprocity, protože i pacienti a je­jich rodiny zároveň dostávají i dávají. Sestry a pacienti musí navzájem po­znávat své hodnoty týkající se péče. Výzva obsažená ve výroku „spojte se se mnou" se týká toho, že vztah zdra­votník - pacient je třeba nahradit vztahem člověk - člověk. Článek po­skytuje praktické příklady, které mají pomoci sestrám ztotožnit se s lidmi, o které pečují, a také s těmi, s nimiž spolupracují.

NURSING TIMES, 2010, 106, č. 22

NICHOLSON C et al. Everybody matters 3: engaging patients and relatives in decisionmaking to promote dignity (Na každém záleží 3: zapojení pacientů a rodinných příslušníků do rozhodování podporuje poskytování důstojné péče): 10-12.

Pacienti a jejich rodiny se nikdy nesmějí stát pasivními příjemci ne­osobní péče. Třetí část série vychá­zí z tématu „společné rozhodování - zapojte mě také" a upozorňuje na význam účasti pacientů a jejich ro­din při rozhodování o péči a terapii. Článek nabízí řadu námětů majících usnadnit zohledňování přání pacien­tů, ostatních členů personálu a pří­buzných pacientů.

BRACEGIRDLE L. Ensuring patient choices about dignity and place of death are respected at the end of life (Možnosti zajistit, aby na konci života byla respektována přání pacien­tů ohledně důstojnosti a místa, kde chtějí ze­mřít): 22-24.

Při zajišťování kvalitní péče na konci života by měla být brána v po­taz přání pacientů týkající se místa, kde chtějí strávit poslední dny života a kde chtějí zemřít. Článek se zabývá závažnými dilematy, s nimiž se sestry mohou setkávat při respektování pre­ferencí pacientů, a také tím, jak bu­de nutné změnit v budoucnu některé služby, aby byly uspokojovány potře­by stále se zvyšujícího počtu starých pacientů.

Psychosociální péče by měla být považována za stejně důležitou jako péče fyzická. I když mnoho pacientů vyslovuje přání zemřít doma, mnoha z nich to není umožněno kvůli nedo­statečnému plánování péče nebo ab­senci podpory ze strany nejbližších. Pobyt a klidné umírání v domácím prostředí by umožňovala 24hodinová péče. Byla by zvlášť vhodná pro star­ší pacienty, kteří nemají rodinu ani přátele. Mohla by být využívána ta­ké moderní technika, například sle­dování na dálku pomocí systému telezdravotnictví (telehealth).

Mgr. Libuše Dobrovodská

 
  • tisk
  • předplatit si