COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2010

Česká asociace sester na sklonku roku

Datum: 6. 12. 2010
Autor: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Vážené a milé čtenářky a čtenáři,

otevíráte již vánoční číslo časopi­su Florence. Dostala jsem příležitost oslovit Vás se sklonkem roku 2010 jménem České asociace sester (ČAS). Je dobré vždy se alespoň krátce ohléd­nout a trochu bilancovat. Máme za se­bou rok, který byl v prvé polovině re­lativně klidný bez zásadních dopadů finanční krize, ve druhé plný bouřli­vých diskusí a demonstrací.

ČAS se od roku 2007 zasazovala o stabilizaci sester v systému a posílení role ošetřovatelských profesí. V letoš­ním roce se podařilo ve spolupráci s mi­nisterstvem zdravotnictví navýšit platy sester a porodních asistentek, i když je na výplatních páskách pocítila jen po­lovina. Nicméně i tak ČAS považovala za úspěch prosazení samostatné plato­vé tabulky pro zdravotníky, změnu ka­talogu prací a posunutí sester a porod­ních asistentek o platovou třídu výš.

Dalším úspěchem bylo vydání no­vých kódů výkonů, jejichž nositelkami jsou sestry. Za zmínku jistě stojí výko­ny v oblasti psychiatrie, nutriční terapie, hojení ran i edukace. Tento trend bude­me prosazovat i v budoucnu, nicméně s větším důrazem na roli nelékařů ve zdravotnictví. Nositeli výkonů by se postupně měli stát i ostatní nelékaři. Není to jen o samostatnosti našich profesí, je to také o dělbě práce ve zdravotnickém kolektivu. Našimi partnery jsou zejmé­na lékaři, a my věříme, že v této diskusi najdeme společně přijatelné řešení.

V oblasti vzdělávání se snížil po­čet specializací nelékařů, připravují se specializační programy ve zkrácené podobě. Navíc většina původních spe­cializací bude převedena do krátkých certifikovaných kursů. Byly zajištěny finanční prostředky pro specializační i celoživotní vzdělávání. ČAS tím do­stala možnost pro léta 2011–2013 žá­dat o finanční podporu na celoživotní vzdělávání z ESF.

Na návrh ČAS bylo odstraněno znevýhodnění sester a ostatních ne­lékařů v nepřetržitém provozu v souvislosti s pracovní neschopností. By­ly podpořeny aktivity zdravotnických zařízení při budování firemních ško­lek, a tím i snazší návrat sester z ma­teřské dovolené.

ČAS se snaží plnit sliby

ČAS se snaží plnit sliby, a z tohoto dů­vodu podává poslaneckou iniciativou do parlamentu tzv. malou novelu zá­kona č. 96/2004 Sb., která zůstala ležet těsně před třetím čtením v poslanecké sněmovně. Tato novela vyřeší zásad­ní problémy zejména registrovaných nelékařských profesí. Jen doufáme, že vejde v platnost co nejdříve.

V polovině letošního roku jsme s napětím očekávali, s jakými reform­ními kroky přijde nová vláda. Ta již ve svém programovém prohlášení a na­konec i v koaliční dohodě deklarova­la, že bude vládou rozpočtové odpo­vědnosti. My, zdravotníci, jsme pro­žívali týdny diskusí nad stále novými variantami tabulkových platů. Zatím­co v některých zdravotnických zaříze­ních již krizi řešili či se na ni připra­vovali, ČAS získala informace o za­řazování všeobecných sester jako zdravotnických asistentů (což pod­le zákona č. 96 nelze), o propouště­ní zdravotníků i o snižování platů. To ještě ani nevstoupily v platnost tolik diskutované platové tabulky. To uka­zuje na jediné. Zdravotníkům plato­vé tabulky výši mzdy, kterou si nesou domů, nezachrání. Pro nás je důleži­té, aby v systému byl dostatek efektiv­ně využívaných finančních prostřed­ků a aby byla zdravotnická zařízení řízena schopnými manažery. Zdravotníci nejsou přímo vázáni na státní rozpočet, jejich výplatní pásky souvi­sejí s objemem finančních prostředků ve zdravotním pojištění, byť je i toto zčásti plněno ze státního rozpočtu.

ČAS se k této situaci vyjadřova­la a její postoj je stále stejný. Snižovat platy zdravotníkům nelze, lze optima­lizovat počet zaměstnanců zdravot­nických zařízení a lze odměňovat dife­rencovaně podle pracovního výkonu, nikoliv jen podle odpracovaných let. Lidské zdroje jsou totiž ve zdravotnic­tví velmi křehké a drahé zboží. Bez lé­kařů, sester, porodních asistentek, fy­zioterapeutů, laborantů či radiologických asistentů a nutričních terapeutů a dalších se zdravotní péče poskytovat nedá. V tomto duchu hodláme profe­se, které ČAS sdružuje, v příštím ro­ce hájit.

Co nás čeká

Co nás v odborné společnosti čeká? Rok od roku je postavení ošetřovatel­ských a dalších nelékařských profesí silnější. Politici, výrobci, poskytovate­lé i zdravotní pojišťovny si nezbytnost našich profesí stále silněji uvědomují.

Vím, že ty z Vás, které jste přímo v te­rénu nebo u lůžka pacienta, se mnou nemusíte souhlasit, nicméně je to tak. Na Vaší konkrétní práci se tyto změ­ny projeví vždy se zpožděním. Příleži­tosti, které dostáváme ze strany obcí, neziskového sektoru, podnikové sféry, školství, státní správy i samosprávy, je velké množství. Jde o expertní činnost při zpracování koncepčních materiá­lů, o spolupráci v oblasti vzdělávání, ale i o spolupráci na průmyslovém vý­zkumu. Paradoxně se dostáváme do situace, kdy nemáme dostatek erudo­vaných a ochotných členů, kteří by na nabízených projektech dokázali spolupracovat. Mám na mysli například ne­využitou nabídku ke spolupráci s Ná­rodním referenčním centrem na zpra­cování standardů v ošetřovatelství.

Příští rok bude pro ČAS rokem vo­lebním. Bylo by trestuhodné, abychom potenciálu vybudovaného v minulých letech v budoucnu nevyužili. K tomu je však potřeba nové, mladé krve. Vě­řím, že si tuto šanci uvědomí zejména členky a členové odborných sekcí a re­gionů, kteří budou nominováni jako delegáti na jednání fóra delegátů, kte­ré bude nové vedení ČAS volit. Příleži­tosti nikdy nepřicházejí samy, vždy se musí odpracovat, a odpracovat se musí i budoucnost. Schopné a pracovité lidi je třeba najít a dát jim příležitost.

Poděkování spolupracovníkům

Ráda bych poděkovala prezidiu ČAS, všem předsedkyním a předsedům i všem aktivním členkám a členům za spolupráci v uplynulém volebním ob­dobí. Velmi ráda bych také poděkova­la všem spolupracovníkům nečlenům ČAS. Můj dík patří redakční radě a ce­lé redakci časopisu Florence za vyni­kající spolupráci.

Děkuji Vám sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým asisten­tům, laborantům, nutričním terapeutům a Vám všem dalším, kteří denně naplňujete poslání ošetřovatelských a nelékařských povolání u našich pacientů. Velmi si Vaší práce vážím a jsem na Vás hrdá.

Všem Vám přeji v roce 2011 hodně zdraví, štěstí a obyčejné člověčí spo­kojenosti!

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, Mezititulky redakce

 
  • tisk
  • předplatit si