COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2010

Konference traumatologicko-ortopedické sekce a VFN

Datum: 5. 2. 2010
Autor: Bc. Dagmar Škochová

Prvního prosince loňského roku se v Praze pod záštitou traumatologicko-ortopedické sekce ČAS a VFN konaly konferen­ce Právní aspekty výkonu povolání všeobecné sestry a Nevi­domý ve zdravotnickém zařízení II.

Pracovní den začal přednáškou MUDr. Vladimíra Polaneckého, který se v souvislosti se současnou aktuální nákazou virem H1N1 krátce zmínil o pandemiích chřipkového onemocnění ve 20. století (1918 — španělská chřipka, 1957 — asijská chřip­ka, Hongkong 1968, Čína 1997—2003). V souvislosti s nebez­pečím nákazy virem prasečí chřipky označil současnou světo­vou turistiku za globální negativum. Velice poučné bylo schéma vývojové linie viru chřipky, na kterém se přednášející snažil vysvětlit složitost přenosu a podíl zvířat na něm (ptáci, prasata, koně), ale i na vývoji různých typů chřipkového viru (velryby, tuleni a norci — jsou možným článkem a pravděpo­dobně i rezervoárem virů — při soužití s ptáky a jejich trusem — nelze vyloučit nákazu v uzavřených kolektivech lovců, Inuitů apod. žijících národů). Na přenos chřipkových virů má jistě velký vliv i způsob života některých obyvatel různých částí svě­ta — např. soužití člověka v obydlí s drůbeží či jinými hospo­dářskými zvířaty. V. Polanecký se také krátce zmínil o vhod­ném a účinném očkování a o druzích očkovacích látek dostupných na současném trhu. Přítomné sestry se dozvěděly, jaká je nejvhodnější doporučená prevence chřipkového one­mocnění pro zdravotnický personál. Mezi preventivní opatře­ní patří pravidelné a správné mytí rukou, ale hlavně jejich účin­ná dezinfekce. Při epidemii je nutné trvale nosit účinnou roušku, na doporučení používat preventivně antivirotika, dá­vat pozor na možný přenos různými předměty a penězi, ne­chat se očkovat a určitě s chřipkou zůstat doma. JUDr. Petr Šustek z Centra zdravotnického práva Právnické fakulty UK v Praze uvedl základní právní předpisy, které se týkají problematiky zdravotnického práva, např. Úmluva o lid­ských právech a biomedicíně (č. 96/2001 Sb.), zákon o péči o zdraví lidu (č. 20/1966 Sb.), zákon č. 48/1997 Sb., o veřej­ném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon o léčivech (č. 378/2007). Druhou část konferenčního dne vyplnily přednášky s proble­matikou nevidomých. Michal Votava, koordinátor dobrovolnické služby TyfloCentra Praha, potom účastníky konference ve zkratce seznámil s celou sítí služeb, které mohou lidé se zrakovým postižením využívat a jejichž adresy lze nalézt na stránkách Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR — www.sons.cz. In­formace o službách TyfloCentra Praha zájemci najdou na www.praha.tyflocentrum.cz.

Bc. Dagmar Škochová, dopisovatelka Florence

Foto Václav Kříž

 
  • tisk
  • předplatit si