COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2010

Ošetrovateľské brošne a odznaky

Datum: 5. 2. 2010
Autor: doc. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.

Prvé ošetrovateiská školy, ktoré spínali podmienky určené zákonom o ošetrovateískom vzdělávaní z roku 1914, boli založené vo Viedni vo Všeobecnej nemocnici (1913), v Trieste (1916) a tiež v Prahe (1916).

Tieto školy udelovali svojim absolventom okrem diplomu i tzv. Čestnú dekoráciu pre diplomovanú ošetrovatelku chorých v podobe brošne (viď obr. 1.). Táto brošňa predstavuje prvý zákonom určený profesijný  odznak  v  Rakúsko-Uhorsku. Uvedenú brošňu smeli nosiť len absolventky, a tým sa od­lišovali od pomocných, poprípade nediplomovaných ošetrovateliek.

Brošňa, vyznamenanie alebo odznak predstavujú vo svojej podstate symbol príslušnosti k určitej    chorých skupine alebo inštitúcii a tým je možné ich nositelov jednoznačne rozoznávať. Niektoré brošne a odznaky majú i estetickú funkciu, hlavne keď sú vyrobené z drahých kovov (striebra a zlata) a sú výtvarne, poprípade šperkársky velmi pekne spracované.

Prvou založenou ošetrovatelskou školou v Rakúsko-Uhorskej monarchii bola ošetrovatelská škola existujúca v Prahe v rokoch 1874 až 1881 (Walter, 1988, s. 42). Prvou ošetrovatelskou školou na území dnešného Rakúska je škola v Rudolfinerhause vo Viedni založená v roku 1882, ktorá existuje dodnes a má velmi prepracovaný systém ošetrovatelských brošní a vyznamenaní (viď obr. 2.).

V Rakúsku až do súčasnosti vzniklo okolo 80 ošetrovatelských škol. Všetky tieto školy dávajú svojim absolventom spolu s diplomom i ošetrovatelskú brošňu, ktorá predstavuje svojou špecifickosťou identitu k určitej škole. Na prednej strane brošní možno rozlišovať rozne symboly, napr.: olejová lampa, kríž vo všeobecnej forme alebo ženevský kríž, erb alebo znak spolku, dieťa, obrazné znázornenie ošetrovania chorých, hlava osoby (zakladatela, svatého), znázornenie nemocnice, iba písmo bez nejakého znázornenia, moderné — abstraktné alebo výpovedné obrazom (por. Steiner, 1998, s. 95). Uvádzame niekoiko ošetrovatelských brošní s roznymi symbolmi:

Rakúsky ošetrovatelskofaleristický katalog

Na základe nášho faleristického skúmania v ostatných rokoch sme vytvorili katalog inštitúcií, ktoré vzdelávali a i aktuálne vzdelávajú v odbore ošetrovatelstvo v Rakúsku. K týmto školám sme priradili ich ošetrovatelské brošne. Týmto sme vytvorili nielen zoznam všetkých ošetrovatelských vzdelávacích inštitúcií v Rakúsku (viac ako 100 škol), ale vytvorili sme i je­dinečný katalog rakúskych ošetrovatelských brošní - viac ako 600 ošetrovatelských brošní (por. knihu Pflegephaleristik Ka­talog Osterreich).

Na základe brošní — týchto kovových profesijných ošetrovatelských artefaktov je možné zaujímavo si predstaviť vývin ošetrovatelstva v Rakúsku. Ošetrovatelskofaleristické skúmania jednoznačne prehlbujú historické vedomosti o ošetrovatelstve a v porovnaní s inými krajinami je možné vidieť i špecifiká ošetrovatelstva v stredoeurópskom regióne. V nástupníckych kra­jinách po Rakúsko-Uhorsku, v Česku a i na Slovensku, sa odovzdávali tiež rozne ošetrovateské odznaky.

doc. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., Ústav ošetrovatefstva, Univerzita Viedeň  

(vlastimil.kozon@univie.ac.at)

© Autorom obrázkov je V. Kozoň a sú v jeho archíve. V prípade záujmu o faleristiku prosím o kontakt cez e-mail.

 
  • tisk
  • předplatit si