COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2010

Sestry na tanečním sále

Datum: 5. 2. 2010
Autor: Jarmila Škubová

Sestry na sál! — to byl název plesu České asociace sester, který měl premiéru 14. ledna 2010 v Praze na Žofíně. Sešly se zde sestry z České republiky i ze Slovenska, aby pospolu prožily krásný večer a zatančily si v historických prostorách, kde sice tanečním, ale možná o to významnějším krokem kráčely ději­ny. V úvodu uvítala všechny přítomné prezidentka ČAS Bc. Anna Skalická. Pozdravila také vzácné hosty z politického života, mezi nimiž nechyběla ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Ju­rásková, MBA., Ph.D., slovenské kolegyně, kolegy lékaře, vy­sokoškolské pedagogy a také sponzory.

Z úvodního slova prezidentky Bc. Anny Skalické

Jestli si některá profese zaslouží trochu oddychu a „světel ramp", je to ta naše, ošetřovatelská. V denním shonu nemáme ani čas si uvědomit, že vykonáváme jedno z nejvýznamnějších povolání ve společnosti. Šance, že by ze světa zmizely nemoci, bolest a utrpení, bohužel neexistuje. Naopak. Víme, že počet lidí, o které je třeba různým způsobem pečovat a starat se, ros­te a poroste s vysokou pravděpodobností i nadále. Ošetřovatelská profese se dnes uplatňuje ve zdraví i v nemoci — v prevenci, v nemocnici, doma u pacienta, ale i v edukaci a oblasti psychologie. U řady složitých léčebných postupů už nestačí jen informace od lékaře, léčení se stává týmovou záleži­tostí pod dohledem specialisty z řad nelékařských zdravotnic­kých povolání. K významným aspektům práce sester a ostat­ních nelékařů náleží také to, že je především úlohou péče, aby pacient nerezignoval a neztrácel naději na uzdravení. Právě když postižení i jejich okolí přestávají doufat v možnost zlep­šení, má velký význam, jestliže jim pečující znovu dodávají víru v uzdravení či alespoň v lepší kvalitu života. Složitá, specializovaná medicínská technika vyžaduje špičkový provozní personál — přitom jen pod Českou asociací sester pracuje na padesát odborných sekcí s často velmi odlišným technickým zázemím. Hranice oborů v medicíně i ošetřovatel­ství se však mění, péče se stává na jedné straně univerzálnější, na druhé specializovanější a proniká do všech oborů. Dnes již kupříkladu existují ambulance pro hojení ran, kde pracují sa­mostatně sestry a v některých zdravotnických zařízeních fun­guje sestra specialistka s vysokoškolským vzděláním, odborni­ce na hojení ran, která je přizvána k případům komplikací u ran v celém zdravotnickém zařízení.

Poslední roky byly pro nás významné: změnil se vzdělávací systém sester a ostatních zdravotníků nelékařů, stali jsme se vysokoškolskou profesí, máme v oboru dnes už i sestru profe­sorku, několik docentek a mnoho doktorek. Vysokoškolské vzdělání dokončuje stále více a více absolventek. Přestává být raritou. Máme funkční systém celoživotního vzdělávání, v němž Česká asociace sester hraje nemalou úlohu, a také máme ministryni vlády ČR z vlastních řad. I v tom se jistě pro­jevuje rostoucí význam naší profese.

Čekají nás další úkoly — chtěli bychom jako organizace ve spolupráci s dalšími subjekty tvorbou standardů, podílem na tvorbě zákonů, prováděním auditů přispět ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče a bezpečnosti pacienta ve zdravotnickém zařízení. Budeme dál usilovat o zvýšení samostatnosti a kompetencí ošetřovatelské profese a odpovědnosti za další výkony. Chceme, aby o nás veřejnost věděla a aby nás vnímala jako ty, kteří stojí po jejím boku v těžkých chvílích. Jsme, jak nás znám, ze své podstaty optimistky a optimisté. Jinak bychom nemohli vykonávat svou práci. To, co má přijít, přijde — a je lépe si užít trochu radosti, pokud to jde. Přeji vám, abyste zde strávili několik hodin, které si užijete a které pro vás budou hezkou vzpomínkou projasněnou hrdostí na to, že jste se účastnili prvního sesterského plesu, jehož tradici chceme založit.

Text a fota jš

 
  • tisk
  • předplatit si