COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2010

„Bez příkazů, prosím!“

Datum: 5. 3. 2010
Autor: Jindra Pavlicová

Česká asociace sester se na konci ro­ku 2009 aktivně podílela na projektu rádia Classic, který volně navazoval na již odvysílaný první pořad „Sestři, vy jste anděl", vysílaný před třemi le­ty. Před časem vznikl další pořad s ná­zvem „Bez příkazů, prosím" který rá­dio Classic vysílalo letos v únoru.

ČAS na obou pořadech spolupra­covala a převzala i odbornou garan­ci. Sestry z různých ošetřovatelských oborů v nich hovořily o své práci, o ošetřovatelství v různých odvět­vích medicíny a také o komunikaci. Ta je jedním z hlavních nástrojů při poskytování ošetřovatelské péče, ať už jde o komunikaci s pacienty a jejich rodinami, nebo se spolupracov­níky na všech úrovních. Je důleži­té, že se komunikaci věnuje v posled­ních letech hodně pozornosti již na studijních oborech ošetřovatelství, ale i v mnoha kursech a konferencích, včetně těch, které pořádají sama zdravotnická zařízení.

V pořadu „Bez příkazů, prosím" se­znamovaly sestry veřejnost se svou pro­fesí, s tím, co je na práci sestry těší a co je naopak při poskytování ošetřovatel­ské péče velmi obtížné a nepopulár­ní. Zazněly zde ošetřovatelské zkuše­nosti z oborů chirurgických, interních, z domácí a primární péče, z nefrologie, transplantologie, onkologie apod. Přínosem pořadu byla rovněž výpověď „druhé strany", pacientů. ČAS si velice váží spolupráce s pacientskými organi­zacemi i s jednotlivými pacienty, proto­že odstraňuje bariéry mezi nimi. S ta­kovou spoluprací - přátelstvím mají dlouholeté dobré zkušenosti např. sest­ry v nefrologii či onkologii. Proto jsme byli všichni potěšeni, že pacienti byli ochotni na pořadu spolupracovat a po­dělit se o své prožitky ve zdravotnic­kých zařízeních. Česká asociace sester jako největší profesní organizace sester a dalších zdravotníků nelékařských oborů si vá­ží toho, že byla dána možnost hovořit pravdivě o ošetřovatelství, laborator­ních metodách a ostatních odbornos­tech. Zejména ošetřovatelství je mnoh­dy veřejností vnímáno jen jako doplněk lékařské péče, nikoliv jako samostat­ný obor. Současné vzdělávání všeobec­ných sester je dáno na vyšší a vysoko­školskou úroveň, proto se zvyšují kom­petence, ale i odpovědnost jednotlivých oborů a hlavně jednotlivých sester. Se­známit s tím veřejnost bylo cílem pořa­du „Bez příkazů, prosím". ČAS je otevřena dalším projek­tům a hlavně pravdivému zviditelně­ní ošetřovatelství.

Jindra Pavlicová, členka prezidia ČAS, odborná garantka akce

 
  • tisk
  • předplatit si