COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2010

Čas pro sekci domácí péče

Datum: 5. 3. 2010
Autor: Lenka Cejnková

Vznik agentur domácí péče (ADP) byl na začátku devadesátých let umož­něn změnami ve společnosti. První agentury domácí péče začínají vzni­kat v březnu 1990, kdy zahajuje pro­voz první středisko ošetřovatelské pé­če Charity ČR. V lednu roku 1991 je zahájen dvouletý experiment Charity ČR a v České republice je zřízeno cel­kem 26 agentur domácí péče, které po­skytují péči pro 1459 klientů. 

K velké­mu nárůstu agentur domácí péče do­chází po roce 1992 na základě zákona č. 160/92 Sb., o zdravotní péči v ne­státních zdravotnických zařízeních. K největšímu rozvoji DP dochází v ro­ce 1993. Souvisí to především s větší informovaností, medializací a propa­gací DP. V červnu roku 1993 je zaregistrováno celkem 179 agentur stát­ního i nestátního typu a koncem roku 1995 domácí péči poskytuje již 399 po­skytovatelů. Současně dochází také k rozvoji rozsahu a objemu poskyto­vané zdravotní péče. V současné době působí na území České republiky více než 500 agentur, které pokrývají téměř celé území republiky. Většina agentur DP poskytuje péči nepřetržitě 24 ho­din denně, 7 dní v týdnu, a vytváří tak podmínky pro zajištění přiměřené a dostatečné péče pro své klienty.

Sekce domácí péče

Sekce domácí péče ČAS byla založe­na v roce 1991. Její první předsedky­ní se stala Miloslava Machovcová. Tuto funkci vykonávala až do roku 2006, kdy byla zvolena do prezidia ČAS. V březnu 2007 proběhly volby do předsednictva, ze kterých vzešel nový výbor sekce. V počátcích byly členkami sek­ce nejenom sestry pracující v agentu­rách domácí péče, ale také sestry pra­cující v ordinacích praktických lékařů. Po dobu její existence se jejich počet neustále zvyšoval a k 31. 12. 2009 mě­la sekce již 540 členů. Sdružuje nejen sestry zaměstnané v agenturách do­mácí péče, ale i manažerky a majitel­ky agentur. Od této skutečnosti se také odvíjí její činnost.

Hlavní úkol sekce je ryze praktický

Jedním z nejdůležitějších úkolů sekce bylo (a stále je) zastupovat a hájit zájmy členů při jednáních se zdravotními po­jišťovnami, ministerstvem zdravotnic­tví a dalšími subjekty, a napomáhat tak rozvoji sítě agentur domácí péče u nás.

Členka výboru Jana Šnýdrová je již po dvě volební období zástupkyní pro dohodovací řízení o cenách. Spolu s předsedkyní se těchto jednání účast­ní a po dohodě s předsednictvem po­dává a obhajuje za sekci domácí pé­če návrhy k cenám. V loňském roce se nemalou měrou zasloužila o prosazení změn v Sazebníku výkonů, kdy byl za­řazen nový kód pro pacienty v terminálním stavu.

Na změny přes spolupráci

Členky předsednictva vždy usilovaly o propagaci domácí péče. Podílíme se na přednáškové činnosti pro praktic­ké lékaře a jejich sestry, sestry a ostat­ní pracovníky v sociální péči, zdra­votnické školy. Mezi další subjekty, se kterými spolupracujeme, patří ta­ké zdravotní referáty krajských úřadů. Vypracovaly jsme nový seznam zástupkyň pro výběrová řízení, který byl rozeslán na všechny zdravotní re­feráty krajských úřadů v ČR. Naše zá­stupkyně jsou na tato výběrová řízení zvány, a tak máme možnost posoudit a ovlivnit síť agentur domácí péče.

Nejdůležitější je však pro nás spo­lupráce s dalšími profesními organi­zacemi, jako jsou Asociace domácí pé­če, Charita ČR či Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče. Bez vzá­jemné spolupráce s těmito organiza­cemi by se nám zcela jistě nepodařilo spoustu věcí prosadit. Velmi si vážíme také spolupráce se sestrami ze Sloven­ska. Pravidelná setkání členek obou výborů nás vždy obohatila o nové po­znatky a zkušenosti a v loňském roce vyústila v pořádání společné akce pro manažerky DP pod názvem Jak se ži­je manažerům domácí péče v Čechách a na Slovensku. Konference byla velmi zdařilá a byly bychom rády, kdyby se stala jednou z pravidelných akcí.

Konference už mají tradici

Sekce domácí péče pořádá každým ro­kem čtyři až pět konferencí. Zpravi­dla dvě konference jsou dvoudenní. Konference jsou zaměřeny na aktuál­ní problematiku organizace a řízení agentur domácí péče, ale i na novinky v ošetřování pacientů se zaměřením na specifika ošetřovatelské péče v do­mácím prostředí. Samozřejmostí je pak výměna zkušeností z práce v jed­notlivých agenturách.

K pravidelným akcím patří jedno­denní konference v Praze, dvouden­ní konference v Břeclavi, setkání manažerek v Beskydech a jednou z největších je pak mezinárodní konference v Brně. Tuto velmi oblíbenou akci po­řádáme jednou za dva roky ve spolu­práci s NCONZO. V loňském roce pro­běhla v pořadí již pátá a zúčastnilo se jí více než 200 účastníků. Náš velký dík patří pracovníkům NCONZO a hlavně bývalé člence výboru Mgr. Marii Malinkové (nynější náměstkyni ředitelky pro pedagogický úsek NCONZO), bez jejichž vydatné pomoci bychom nebyly schopny tak velkou akci zorganizovat.

Konferenční setkávání v Beskydech

V   roce 2006 jsme zorganizovaly 1. konferenci manažerů v malebném prostředí Beskyd na Pustevnách. Ne­tušily jsme, že tento náš pokus bude mít takový úspěch a že i z této akce se stane akce pravidelná. Snad k tomu přispěla i nová organizace konferen­ce v podobě workshopů, kde pod ve­dením odborníků pracovaly manažer­ky ve skupinách. Od roku 2006 jsme se v Beskydech v loňském roce sešly již potřetí, tentokrát i se slovenskými ko­legyněmi. Díky za to, že se do Beskyd tak rády vracíme, patří hlavně organizátorkám těchto setkání Hance Pajorové a zakladatelce této tradice Daně Šebestové.

Hojení ran

V loňském roce jsme uspořádaly ješ­tě dvě jednodenní konference. První, únorová, se odehrála v Praze na téma hojení ran - nové trendy - a byla po­řádána ve spolupráci se sekcí primár­ních sester a sekcí hojení ran. Myslíme si, že toto spojení bylo velmi přínosné pro výměnu zkušeností sester z růz­ných oborů.

Hospicová péče - aktuální téma pro domácí péči

Červnová konference v Jihlavě byla na téma domácí péče a domácí hospicová péče. Díky spolupráci s Oblastní cha­ritou Jihlava byla perfektně zorganizo­vána. Věnovaly jsme se především do­mácí hospicové a paliativní péči, což je téma, kterému se snažíme hodně vě­novat a vzdělávat se v něm.

SestraFest v Praze a v Brně

Jednou z posledních akcí loňského ro­ku, která stojí za zmínku, byl květnový svátek ošetřovatelství SestraFest. Sek­ce domácí péče se zúčastnila jak v Pra­ze, tak i v Brně. V Praze skvělý stánek připravila Míla Machovcová a sestřič­ky z její agentury. V Brně se na tvor­bě a činnosti stánku podílely sestry z hodonínské agentury DP Homedica pod vedením vrchní sestry Riy Otru­bové. Na stáncích jsme se snažily při­blížit činnost sester domácí péče pro­pagačními materiály, ukázkami vyba­vení sester v terénu. Vysvětlovaly jsme (nejčastěji studentům zdravotnických škol, kteří náš stánek navštívili), co vlastně domácí péče je a jak práce ses­ter probíhá. Zájemcům jsme na požá­dání změřily tlak a krevní cukr. 

Náš informační kanál

Za velký úspěch v činnosti předsed­nictva sekce domácí péče považujeme vytvoření vlastních webových strá­nek, které se snažíme stále zlepšovat a jejich pomocí informovat členky sek­ce o všech novinkách.

Letošní rok a naše konference

Pro letošek máme naplánovány čtyři konference. Tématem pražské březnové konference je péče o pacienty s onkolo­gickým onemocněním. Osou bude pro­blematika hospicové a paliativní péče. Tradiční břeclavská dvoudenní podzim­ní konference musela termín přenechat manažerské konferenci v Beskydech. Bude proto pořádána v červnu v Ledni­ci na téma léčba lymfedému v DP. Zá­řijová konference v Beskydech, určená manažerkám DP, se bude věnovat téma­tu řízené dokumentace v DP a přípra­vě k certifikaci agentur. Toto téma by­lo již delší dobu vyžadováno manažery agentur. Poslední akcí tohoto roku pak bude jednodenní konference v Pardubi­cích s tématem diabetes mellitus. Vzhle­dem k tomu, že v tomto roce končí vo­lební období nynějšímu předsednictvu, bude tato konference poslední akcí před volbami. Naším přáním je, aby z nových voleb vzešel tvořivý výbor, který bude pomáhat ke zlepšení podmínek v DP. A samozřejmě si přejeme spoustu aktiv­ních členek sekce, které tuto nelehkou práci budou vykonávat s radostí, aby pé­če o naše pacienty byla stále kvalitnější.

Lenka Cejnková

 
  • tisk
  • předplatit si