COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2010

Podpora kontinence při akutní péči v nemocnicích

Datum: 5. 4. 2010
Autor: Heilberufe č. 11/2009

POVOLANÍ SESTRY, ZDRAVOTNICKÉHO ASISTENTA A PEČOVATELE POHLEDEM Z PRAXE

 

Při inkontinenci není ani tak na vině vysoký věk člověka, jako spíše fyziologické změny, z nichž mnohé se stářím souvisejí. Jsou rozlišovány čtyři formy inkontinence moči, které se mohou též vyskytovat ve smíšených formách.

Zátěžová neboli stresová inkontinence

Její bezprostřední příčinou bývá náh­lé zvýšení tlaku v oblasti břicha jako následek tělesné námahy (kašel, kýchání, stoupání do schodů apod.). To může vést k nechtěnému úniku mo­či. Funkce močového měchýře mohou být přitom naprosto v pořádku. Stre­sovou inkontinencí trpí zvláště ženy po padesátém roce věku. Příčiny toho­to typu inkontinence spočívají větši­nou v oslabeném svalstvu pánevního dna. Spolupůsobí zde porody, opera­ce, adipozita anebo přirozený úbytek svalstva ve stáří.

Nutkavá inkontinence

Pacient již při minimálním naplnění močového měchýře pociťuje tak silné nucení, že pomočení nedokáže zabrá­nit. Motorický typ nutkavé inkonti­nence je většinou vztahován k or­ganickým poruchám močení anebo k hyperaktivní muskulatuře močové­ho měchýře, což může být posilováno vlivem psychovegetativních faktorů. Přes počáteční symptomy podráždě­ného měchýře s častým močením časem může dojít k neovladatelnému nucení, při němž se měchýř samovol­ně částečně vyprázdní. K této formě dochází často při onemocnění míchy nebo při jejím poškození. Při senzo­rické nutkavé inkontinenci bývá sliznice drážděna chorobným proce­sem uvnitř měchýře (např. zánětem nebo močovým kamenem). Reflex­ně se otevírá hrdlo měchýře, uzavíra­cí svalstvo povoluje a dochází k úni­ku moči.

Inkontinence z přeplnění

Tímto typem jsou postihováni pře­vážně muži, nejčastěji v důsledku zúžení vývodu z močového měchýře zbytněním prostaty. Při této inkontinenci mnohdy zůstává zbytek mo­či v měchýři, což usnadňuje vznik infekcí. Zde je potřebná opakovaná katetrizace.

Reflexní inkontinence

Při tomto typu inkontinence nedo­stává pacient nebo pacientka signál o stavu naplnění močového měchýře, například z důvodu sklerosy multiplex, mozkové příhody apod. Vy­prázdnění následuje reflexně pokle­pem. 

Důsledky inkontinence

Inkontinence přináší postiženým, je­jich rodinám i pečovatelům psychic­ké, sociální i zcela praktické problé­my. Postižení trpí ztrátou sebehod­nocení. Každý druhý neinformuje o svých problémech ani domácího lé­kaře, ani blízké osoby. Proto je při pří­jmu do nemocnice třeba věnovat zvláštní pozornost zejména starším pacientům. Neustálý strach z toho, že zapáchají močí, je může už od za­čátku vést k tomu, že se budou staho­vat do ústraní a pak trpět následkem svého osamění. Nápadné projevy, ja­ko jsou častý odchod na toaletu, vý­mluvy a uhýbání před problémy a ze­sílené požadavky na čistotu a vyprání vlastního prádla atd. by měly vyvolat naši pozornost.

Podpora kontinence a péče při příjmu do nemocnice

Inkontinence bývá chápána jen jako doprovodný jev stanovené diagnó­zy. To by se mělo změnit. Při příjmu by měl být vyplněn interdisciplinár­ní speciální dokument (assessment) zaměřený na zjištění inkontinence a jejích příčin. Následně by měly být naplánovány - podle diagnózy - prostředky péče. Ty bývají úspěšné jen tehdy, berou-li na zřetel individuální tělesné a du­ševní možnosti postiženého. Stanoví se dosažitelné cíle a mo­bilizují se schopnosti pacientů pomoci sami sobě. Postižený musí znát výhody a nevýhody možných postupů i materiálů, aby se mohl samostatně rozhodnout. Přitom musí být v tako­vém stavu, aby léčení mohl po propuštění integrovat do kaž­dodenního života. Konzultace musejí probíhat v příznivém prostředí, s respektováním sebeúcty pacienta a přiměřeným způsobem vyjadřování.

Z pohledu péče se rozlišují následující obecné i speciální inter­vence:

Obecná opatření:

•   Dostatečná spotřeba tekutin je nutná i při inkontinenci. Slou­ží jako profylaxe zácpy a minimalizuje nebezpečí infekcí mo­čových cest. Pozor: čaj, káva a zvláště ovocné šťávy mohou při individuálních dispozicích vést k podráždění močového měchýře.

•   Redukce váhy u osob s nadváhou a při stresové inkontinenci.

•   Okolní faktory (např. nadýmání, nejistá chůze, špatná ko­ordinace rukou, nedostatečně označené toalety a velká vzdálenost k nim) mohou vyvolat funkční inkontinenci.

Speciální opatření:

•  Trénink chození na toaletu (různé varianty trénování kontinence).

Tréninkové metody u pacientů s omezenými kognitivními funk­cemi:

•   Stanovení intervalů vyprazdňování, aplikovaných podle pev­ného časového plánu pro osoby, které nejsou schopny účast­nit se individualizovaného tréninku.

•   Individualizované časy vyprazdňování, které jsou organi­zovány podle celkového plánu chození na toaletu. Pacien­tovi musí být podle pozorování toaletní trénink přizpůso­ben.

•   Nabídnutý nebo vyzvaný odchod na toaletu, jestliže je paci­ent ve stavu ji samostatně vyhledat a použít.

Opatření u kognitivně kompetentních pacientů:

•   Trénink močového měchýře prodlužujícími se intervaly mik-ce. Zde si vedou pacienti vlastní mikční protokol.

•   Trénink močového měchýře k vybavení mikčního reflexu.

Opakované epizody „sucha" si zaslouží pozornost a pochva­lu ošetřujících, kteří takto vedou pacienta ke klidu a spokoje­nosti. Jeho sebevědomí stoupá. Použití pomocných prostředků

Ne vždy může být popsanými prostředky dosažen kýžený cíl kontinence. Ve zdravotnických zařízeních akutní případy představují při kratších pobytech a pracovní zátěži značnou výzvu. Jako náhradní řešení přichází v úvahu nasazení po­mocných prostředků, přičemž se rozlišují odsávací a tekutinu odvádějící účinky. Při výběru odsávacích prostředků celkově platí: „Tak malé, jak je možné, a tak velké, jak je třeba." Tím, že pečující na akutních klinikách jsou často prvními, kteří po­znají, že pacient trpí inkontinencí, nesou velkou odpovědnost v tom, zda a jak tuto situaci postižený zpracuje a zda se mu přinejmenším ukáže cesta ke zlepšení. Postoje ošetřujících tak mají zásadní vliv na psychické zdraví a pohodu pacientů.

Friedhilde Bartels, manažerka péče, Klinika medicíny Albertinské nemocnice, Hamburk

(Heilberufe č. 11, 2009, překlad jš)

 
  • tisk
  • předplatit si