COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2010

Čas pro onkologickou sekci

Datum: 3. 5. 2010
Autor: Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.; Libuše Pankrácová

Problematika onkologických onemoc­nění a onkologické léčby patří k palčivým otázkám nejen ve zdravotnictví. Společnost se vyrovnává s faktem, že každoročně přibývá onkologicky ne­mocných (odhaduje se, že v roce 2010 bude v ČR okolo 450 tis. pacientů s on­kologickým onemocněním), a strmě rostou finanční nároky na léčbu těch­to chorob.

Vznik a zaměření sekce

Specifická ošetřovatelská problema­tika v onkologii vedla už v roce 1986 k uspořádání 1. konference středních zdravotnických pracovníků pracujících v onkologii v rámci Brněnských onko­logických dnů. Do programu konferen­ce byla zařazena přednáška o podílu České společnosti sester (ČSS) na řeše­ní odborných otázek ošetřovatelské pé­če. V návaznosti na konferenci byl vý­borem ČSS schválen návrh na ustavení sekce onkologie. Historicky první před­sedkyní se stala Hilda Vorlíčková, které po boku stála vědecká sekretářka ČSS Květa Musilová. V roce 2000 se ČSS spojila s Českou asociací sester (ČAS) a Hilda Vorlíčková se stala na dvě voleb­ní období prezidentkou. Pro onkologic­kou sekci to znamenalo spoustu úkolů a výzev, ale taktéž první kontakty se za­hraničím. V současné době má onkolo­gická sekce téměř 300 členů a jsou v ní zastoupeny sestry různých specializa­cí nejen z komplexních onkologických center (KOC), ale taktéž z menších od­dělení, které stojí v první linii kontaktu s onkologickým pacientem.

Onkologická sekce se soustředila na několik základních cílů:

•  pořádání odborných akcí na ak­tuální témata onkologické praxe; 

•    rozvíjení ošetřovatelského výzku­mu a realizování výsledků výzku­mu v praxi;

•    rozvíjení spolupráce ať už v rámci ČAS, či s dalšími subjekty;

•    rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Aktivity sekce a mezinárodní spolupráce

Onkologická sekce v průběhu let po­řádala či se podílela na organiza­ci pracovních dnů, konferencí, sjezdů a seminářů pořádaných jednak výborem sekce, ale i na pracovištích v různých koutech republiky (Olo­mouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Liberec, Brno). Mezi největší akce se řadí již tradiční setkání zdravotníků v onkologii v rámci Brněnských onkologic­kých dnů, Olomouckých hematologických dnů a ještě před několika lety konference věnovaná podpůrné péči v Ostravě.

Členové sekce aktivně vystupují i na mezinárodních akcích v rámci Ev­ropské společnosti onkologických ses­ter (EONS) či v rámci sesterské sku­piny Evropské společnosti pro trans­plantaci kostní dřeně a krvetvorných buněk (NG-EBMT) - ať už s prezen­tacemi, postery, nebo účastí ve vědec­kém výboru. Ve vedení těchto meziná­rodních skupin jsme měli a máme své zástupce (EONS - H. Vorlíčková, NG-EBMT - E. Bystřická). Během mezinárodní spolupráce programu HOPE byly pořádány prv­ní kursy paliativní péče za účasti od­borníků onkologické a paliativní pé­če z Anglie (společné týmové kursy pro lékaře a sestry). Už v roce 1990 Hilda Vorlíčková absolvovala třímě­síční odbornou stáž v Anglii. A ne­dlouho poté, v r. 1992, absolvovala v Anglii specializační studium v on­kologické péči, a stala se tak v Čes­koslovensku první sestrou specialist­kou s celosvětově uznávaným certifi­kátem. Další kolegyně (A. Koukalová, P. Kibitzová) absolvovaly např. v roce 2008 v rámci spolupráce s NG-EBMT specializační studium v hematoonkologické péči na transplantační jednotce v Curychu.

Spolupráce s Brnem

Zásadní podíl má sekce ve spoluprá­ci s pracovníky NCONZO v Brně na vypracování projektu specializační­ho vzdělávání v onkologii (dle podkla­dů EONS), které posloužilo jako vzor pro další specializační programy. Vý­znamná je i podpora a realizace vý­zkumné činnosti především v oblasti ošetřovatelské péče (vypracování stan­dardů kvality, auditů, sledování indi­kátorů kvality péče), hodnocení kva­lity života, péče o pacienty na transplantačních jednotkách.

Sekce nezůstává pozadu ani v no­vých oblastech onkologie, jako je např. klinické testování nových léčiv či do­držování zásad správné klinické pra­xe (GCP). Vůbec první seminář toho­to typu zorganizoval předseda onkolo­gické sekce V. Kajaba na podzim roku 2009 v Olomouci. Zde měly týmy lékařů a sester možnost více se dozvědět o klinickém zkoušení, problematice klinických studií a zásadách GCP. Získaný certifikát je pro zadavatele klinických studií mnohdy podmínkou deklarování odbornosti a kompetence v této problematice. Na mnoha onkologických pracovištích dnes působí sestry v pozicích výzkumných sester, studijních koordinátorek či v data managementu. V rámci publikačních aktivit při­spívají členové onkologické sekce do tuzemských i zahraničních odbor­ných časopisů a do roku 2008 sekce pravidelně vydávala časopis Onkolo­gická péče.

Pohled do budoucnosti

V roce 2011 oslaví sekce onkologie 25. výročí svého založení. Výbor sekce se proto rozhodl ustavit komi­si historie, která zpracuje dostupné materiály o činnosti a zajímavostech sekce a s výsledky bude seznamovat sesterskou, ale i ostatní odbornou veřejnost. Pohled do historie onko­logické péče v ČR ukazuje obrovský skok nejen v možnostech nové gene­race léčiv, biologické léčby a špičkové diagnostiky, ale ukazuje i na mnoh­dy nelehké podmínky práce dnes od­cházející generace sester a kvalitativ­ní skok v ošetřovatelské a podpůrné péči v onkologii. Už nyní připravujeme spolupráci při setkání onkologických sester v ro­ce 2012 v Praze, kterou pořádá Inter­national Society for Nurses in Cancer Care (ISNCC) ve spolupráci s orga­nizací EONS a předpokládá se účast více než 700 onkologických sester z různých koutů světa.

Václav Kajaba, Květa Musilová, Libuše Pankrácová, členové onkologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si