COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2010

Jak vznikají nové kódy výkonů nelékařů

Datum: 3. 5. 2010
Autor: Bc. Irena Pejznochová

Na přelomu let 2008 a 2009 Česká asociace sester (ČAS) zahájila práce na nových kódech výkonů nelékařů a úpravě stávajících obsazených v sazebníku výkonů.

Prezidium ČAS vytvořilo pracovní skupinu složenou ze zástupců jed­notlivých odborných sekcí. Za spolupráce zástupců sekcí diabetologické, interní, nefrologické, psychiat­rické a nutričních terapeutů vznikly nové kódy výkonů, známé pod ná­zvem Sestra - nositelka výkonů. Dá­le byly předloženy přepočítané kódy následujících výkonů nelékařů: cévkování u ženy v ambulanci a v ná­vštěvní službě a aplikace ordinova­né parenterální terapie pro zajiště­ní hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti v rámci ambulance. U těchto typů výkonů se podařilo na­výšit a doplnit materiálové zabezpe­čení provedení výkonů pomocí jed­norázových balíčků. Nové kódy nelé­kařů byly zařazeny do vyhlášky MZ ČR č. 472/2010 Sb., o Sazebníku vý­konů pro rok 2010.

Postup pracovní skupiny prezidia ČAS

Pracovní skupina prezidia ČAS vy­tvořila registrační listy jako podklad pro kalkulaci jednotlivých výkonů. Tyto registrační listy byly předlo­ženy pracovní skupině ministerstva zdravotnictví, v níž působí zástup­ci ministerstva, pojišťoven, profes­ních organizací lékařů a Koalice pro zdraví.

Jednání pokračovala. V červen­ci 2009 se zástupci pracovní skupi­ny ČAS sešli s představenstvem Čes­ké lékařské komory. Na tomto fóru byly návrhy nových kódů výkonů ne­lékařů jednomyslně přijaty. Na základě tohoto souhlasného stanovis­ka byly registrační listy předlože­ny k závěrečným jednáním pracovní skupiny MZ ČR. Tam se však proje­vily i názory protikladné, zejména ze strany některých profesních sdruže­ní a uskupení lékařů. ČAS se domní­vá, že tato „nedokončená diskuse" je příčinou toho, že nové kódy výkonů nejsou v praxi dosud plně využívá­ny. Nelékaři jako zaměstnanci zdravotnických zařízení nevykazují své kódy samostatně, ale stále na zákla­dě smluvního vztahu zaměstnavate­le (zdravotnického zařízení) s pojiš­ťovnou.

V současné době jednání o někte­rých výkonech (např. převazech) s profesními organizacemi lékařů pokra­čují. Diskusi jsou podrobeni nositelé výkonů, ale také se hovoří o výši ma­teriálového zabezpečení jednotlivých výkonů tak, aby byly akceptovatelné současně po stránce odborné i ekono­mické. Cílem není nahrazovat výko­ny lékařů výkony nelékařů, zdůraz­ňuje ČAS. Cílem je narovnat systém, v němž nelékaři, kteří jsou součástí lé­čebného týmu, mnoho výkonů reálně provádějí.

Kódy výkonů nelékařů obsažené v sa­zebníku

Psychiatrická sekce - odbornost 914 (předkladatel Mgr. T. Petr)

•    skupinová relaxace

•    edukace psychiatrickou sestrou

•    reedukace psychiatrickou sestrou

V rámci odbornosti všeobecné sestry - odbornost 911

Diabetologická sekce (předkladatelky V. Havlová, Bc. M. Joukalová)

•  reedukace pacienta s diabetes mellitus a jeho blízkých osob

Nefrologická sekce (předkladatelka L. Nermutová)

•  provádění peritoneální dialýzy se­strou - provedení peritoneální dialýzy sestrou mimo nefrologické od­dělení

Prezidium ČAS - výkony mezioborové (předkladatelka Bc. I. Pejznochová)

•    provedení katetrizace močové­ho měchýře u ženy v ambulanci a v návštěvní službě

•    aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby boles­ti v rámci ambulance

Sekce nutričních terapeutů (předklada­telka T. Starnovská) - vznik nové od­bornosti 916

•    propočet nutriční bilance (SW ná­strojem)

•    indikace sippingu nutričním tera­peutem

•    sestavení nutričního plánu pacien­ta/klienta

•    vyšetření a zhodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem

•    edukace nutričním terapeutem

•    reedukace nutričním terapeutem

Další změny v Sazebníku výkonů

Pracovní skupina ČAS vytvořila a pře­pracovala registrační listy, které jsou podkladem pro kalkulaci jednotli­vých výkonů. Tyto registrační listy by­ly předloženy pracovní skupině mi­nisterstva zdravotnictví. Jedná se tedy o tyto kódy výkonů nelékařů v odbor­nosti 911:

Kód 06125 - klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření perma­nentních katetrů byl nahrazen kódem 06151 - provedení katetrizace močo­vého měchýře u ženy v ambulanci.

Popis výkonu: Výkon je prováděn všeobecnou sestrou - kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem způsobi­lým k výkonu zdravotnického povolá­ní bez odborného dohledu na základě indikace lékařem v rámci ambulance. Sestra zajistí kvalifikované provede­ní sterilního výkonu při zavádění mo­čového katetru do močového systému u ženy s maximálním zabezpečením prevence zavlečení infekce do močo­vé soustavy. Výkon a použití PZT bude doložen vlepením snímatelného iden­tifikačního štítku z jednorázového ba­líčku do dokumentace pacienta.

Odůvodnění změn: Stávající znění výkonu neodpovídalo současným po­žadavkům na standardní postup vý­konu a materiálové zabezpečení výko­nu. Zejména u tohoto výkonu je nutné klást vysoké požadavky na standard­ní postup s cílem zajištění bezpečnos­ti pacienta a eliminace rizika nozokomiálních nákaz. Znění popisu výkonu umožňovalo indikaci pouze praktic­kým lékařem. Nyní je možné indiko­vat lékařem a provést nelékařem v dal­ších ambulancích, vč. odborných. Na základě připomínek Sdružení prak­tických lékařů pracovní skupina ČAS dopracovala další kód výkonu neléka­ře pro možnost uplatnění v rámci návštěvní služby sestry u praktického lé­kaře:

Kód 06153 - provedení katetrizace močového měchýře u ženy v rámci návštěvní služby.

Kód 06113 - aplikace ordinova­né parenterální terapie pro zajiště­ní hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti v rámci ambulance.

Popis výkonu: Výkon je prová­děn všeobecnou sestrou s osvědčením k výkonu práce sestry bez odborného dohledu na základě indikace lékařem za účelem bezpečného zavádění flexily do periferního žilního systému a zajiš­tění žilního vstupu v rámci ambulan­ce. Materiál spotřebovaný během vý­konu bude zaznamenán a zdokumen­tován vlepením štítku umístěného na obalu jednorázového balíčku pro žilní katetrizaci.

Odůvodnění změn: Znění před­chozího kódu výkonu neodpovídalo současným standardním postupům a materiálovým potřebám k zajiště­ní řádného provedení tohoto výko­nu. Znění popisu výkonu umožňova­lo indikaci pouze praktickým léka­řem. Nyní je možné indikovat lékařem a provést nelékařem v dalších ambu­lancích, vč. odborných. Kód 06121 - lokální ošetření. Pra­covní skupina ČAS tento výkon rozpracovala na základě vyhodnocení rozsa­hu a závažnosti stavu chronické rány na čtyři výkony lokálního ošetřová­ní nelékařem v odbornosti 911. Podle předkladatelů by šlo o efektivní a eko­nomicky výhodné řešení u dlouho­době se nehojících a komplikovaných ran. Pracovní skupina při minister­stvu zdravotnictví však tento typ vý­konu pro nesouhlas zástupců praktic­kých lékařů a Sdružení ambulantních specialistů zamítla. Jednání o těchto výkonech ale i nadále pokračují.

Ostatní kódy výkonů nelékařů, nově uve­dené v Sazebníku výkonů 2010, předsta­ví na www.cnna.cz jejich předkladatelé - odborné sekce České asociace sester. Prezidium ČAS je v této souvislosti vy­zvalo, aby vyhodnotily stávající výkony nelékařů nebo aby připravily návrhy na výkony nové dle své odbornosti.

Kontakt na Sazebník výkonů 2010: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirkyzakonu.aspx - Vyhláška č. 472/2010 Sb - ne­bo v tištěné podobě na szv@klim.cz, faxem na 519 330 840, případně pí­semně k zaslání na dobírku na adrese MUDr. Eva Klimovičová, Lednická 34, 690 06 Břeclav 6.

Bc. Irena Pejznochová, tiskové oddělení ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si