Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2010

Konference oftalmologických sester a ortoptistek

Datum: 3. 5. 2010
Autor: Mgr. Zuzana Štěrbová

Celostátní konferenci na téma Včas­ná diagnostika zrakových vad u dě­tí pořádala 13. března oftalmologická sekce ČAS ve spolupráci s Českou spo­lečností ortoptistek, Oční klinikou FN a LF UK v Hradci Králové.

Na akci přijelo více než 120 účast­níků z České republiky a ze Sloven­ska. Byla určena pro všeobecné sestry pracující u praktického lékaře pro děti a dorost, ale v sále nechyběly ani sest­ry z očních a neurologických odděle­ní, ortoptisté, optometristé a speciál­ní pedagogové. Přednášky si přišlo poslechnout i pár lékařů.

Stejné téma bylo zvoleno již potře­tí. V roce 2008 se konference kona­la v Praze, kde ji pořádala pediatrická sekce ČAS. O rok později ji v Brně or­ganizoval jihomoravský region, a pro­tože zájem byl velký, rozhodli jsme se zopakovat ji znovu, a to v Hradci Krá­lové. Na přednáškách pro své kolegyně a kolegy se podílela Česká společnost ortoptistek. Přednášejícími byly ortoptistky z předních strabologických pra­covišť z celé ČR.

Důležitost včasné diagnostiky zra­kových vad u malých dětí je pořád ak­tuální téma. Stále se ještě ve své praxi setkáváme s nově diagnostikovanou oční vadou u starších dětí. Oční vada je odhalena až ve školním věku, kdy je již na léčbu těchto vad pozdě. Zde pla­tí pravidlo, čím dřív se oční vada, jako jsou amblyopie (tupozrakost) a strabismus (šilhání), u dítěte odhalí, tím je možnost jejich vyléčení větší. Tyto va­dy jsou u dětí nejčastější, proto je velice důležité, aby se vyšetření zraku u ma­lých dětí prováděla důsledně. Největší podíl na správně vyšetřené zrakové ostrosti u tříletých dětí mají právě dět­ské sestry (všeobecné sestry u praktic­kých lékařů pro děti a dorost).

Jednotlivé přednášky na sebe lo­gicky navazovaly. Od základního pře­hledu anatomie oka a funkce očních svalů od kolegyně Houžvičkové z Olo­mouce se posluchači přenesli přímo k problematice šilhání u malých dě­tí. Mgr. Martina Hamplová ve svém sdělení několikrát zmínila, jak důleži­tá je včasná diagnostika na další vývoj dítěte. Zbytek dopoledního bloku byl vyhrazen kolegyním z Ostravy, které se již zaměřily na ortopticko-pleoptickou péči o děti se zrakovými vada­mi. Jejich přednášky zaujaly přítomné hlavně obsáhlou doprovodnou fotodokumentací ortoptické přístrojové tech­niky a malých dětí cvičících na ortopticko-pleoptických přístrojích.

Odpolední blok zahájily opět kole­gyně z Moravy. Přednášky byly zamě­řeny na různé další zrakové vady jak u dětí, tak i u dospělých. Z brněnského pracoviště zazněly celkem čtyři velice zajímavé přednášky. Kolegyně Fraitová seznámila posluchače se strabismem u dospělých. O další, i když ne tak čas­té oční vadě - nystagmu, pohovoři­la ortoptistka Zlochová. Neprůchod­né slzné cesty již potrápily nejednoho kojence - kolegyně Staňková přítomné seznámila se současnými možnostmi řešení tohoto problému. Dětské brý­le jsou specifické stejně jako zjišťová­ní refrakčních vad u dětí. Na tato spe­cifika, kterými se liší vyšetřování dětí a dospělých, poukázaly brněnské ort-optistky Ošmerová a Kočárková.

Program konference zpestři­lo i promítání videa. Kolektiv sester a ortoptistek z Léčebny zrakových vad ve Dvoře králové nad Labem pod vedením Jany Štěpánové natočil velice zajímavý a dojemný instruktážní film o jejich léčebně. Samy děti v něm vy­právějí, co v léčebně dělají, jak cvičí, co se jim líbí a na co se nejvíc těší. Další dva instruktážní filmy byly o operaci strabismu. Jednou z nejzajímavějších přednášek konference bylo dozajis­ta sdělení o novinkách ve screeningu zrakových vad. V Karlovarském kra­ji probíhá již třetím rokem velká ak­ce, kdy ortoptistky postupně vyšetřu­jí děti v mateřských školách za účelem vyhledání očních vad. O tomto projektu přítomné informovala kolegy­ně Chmelířová z Chebu, která na pře­hledné statistice ukázala velice dob­rý záchyt těchto vad. Je jen škoda, že screening není hrazen ze zdravotního pojištění. O novém přístroji, kterým se screening provádí, přítomné in­formovala Mgr. Volfová z České Lípy. Na závěr konference poukázala Mgr. Hamplová ve sdělení na téma integrace dětí se zrakovou vadou na problé­my, které dětem jejich nekompenzovaná zraková vada může přinášet při nástupu do základní školy. Seznámila přítomné s možnostmi specializované péče o tyto děti.

Mgr. Zuzana Štěrbová, předsedkyně oftalmologické sekce ČAS

Foto Mgr. Martina Hamplová

 
  • tisk
  • předplatit si