COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2010

Prevence nozokomiálních infekcí

Datum: 3. 5. 2010
Autor: Eva Wićazová

Celostátní konferenci na téma Pre­vence nozokomiálních nákaz pořádala 18. března v Praze traumatologická sekce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí, firmou Vitrum a několika dalšími výrobci.

Trendům v dezinfekci a sterilizaci ve zdravotnictví se věnoval Ing. P. Křivonoska z firmy Getinge. Hovořil o ne­zbytnosti souhrnu stavebně-technických i materiálových opatření, aby se zabránilo průniku nákaz do bezpeč­ných prostor zdravotnického zařízení, tedy například o nutnosti čistých a ne­čistých zón a fyzických bariér nezbyt­ných mj. kvůli optimálnímu využití vzduchotechniky, respektive rozdíl­ného tlaku vzduchu v aseptickém pro­středí a přísálových prostorách.

Mgr. J. Kováčová ze spolupořádající společnosti Vitrum v následujícím sdě­lení Poslední trendy v evidenci zdra­votnických výkonů zdůraznila mi­mo jiné nutnost přesné identifikace pa­cienta a všech úkonů, které se k němu vztahují. V této souvislosti uvedla, že např. ve Velké Británii bylo za pouhých 20 měsíců v období let 2003-2005 za­znamenáno 236 omylů vzniklých v dů­sledku nesprávné identifikace pacientů. V České republice na toto riziko pama­tuje směrnice ministerstva zdravotnic­tví Postup při prevenci záměny strany, orgánu či pacienta v nemocnici (více na: http://knihabezpeci.mzcr.cz/Pages/79--PRIKLADY-SPRAVNE-PRAXE.html). Ke správné identifikaci pacienta u nás slouží identifikační náramky, čárový kód a čtečky (zatím jen v pražské Ne­mocnici Na Homolce a Ústřední vojen­ské nemocnici Praha) anebo čipy.

Často opakované nedostatky v ma­nipulaci a sterilizaci - to bylo téma sdě­lení MUDr. J. Zelenkové z Hygienické stanice hl. m. Prahy. Tak jako několik přednášejících po ní i ona připomněla základní legislativu týkající se této oblasti - zákon č. 258/2000 Sb., o ochra­ně veřejného zdraví, a související přepisy, a vyhlášku č. 195/2005 Sb., kte­rou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocně­ní a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů so­ciální péče. Hovořila o nedostatečné kontrole přístrojů, která musí být pro­váděna denně, nebo o nejednotnosti hodnoticích parametrů sterilizace ve vztahu ke sterilizační době. Řeše­ním by mohla být novela vyhlášky, kte­rá by stanovila nepodkročitelnou mez parametrů stanovených tímto právním předpisem. Přednášející zdůraznila ne­jen nutnost dodržovat zásady správné sterilizace, ale i předsterilizační přípra­vy každého zdravotnického prostředku. Poznamenala, že právě v předsterilizační přípravě chybějí standardní operační postupy. Mezi nejčastějšími pochybení­mi dále uvedla nedostatečné využívání ochranných pomůcek, užívání materiá­lu po uplynutí exspirační doby (závazná je exspirace daná výrobcem), nespráv­ný dvojitý obal vysterilizovaného mate­riálu (jeho parametry stanoví vyhláška 195, ale některá zdravotnická zařízení si dělají dvojité obaly vlastní), nedostateč­ně vedenou dokumentaci, nesprávnou manipulaci s vysterilizovaným mate­riálem aj. Všechny zásady musí dodržo­vat i nezdravotnický personál.

Několik dalších sdělení - vlastních i těch, která představila za omluvenou kolegyni J. Iberlovou z Nemocnice Tři­nec - přednesla M. Nutilová z Nemoc­nice T. Bati ve Zlíně. Autorky se v nich věnovaly bariérovému ošetřovatelskému režimu, organizaci kontro­ly nemocničních nákaz (více o téma­tu ve Florence č. 9/2008 - M. Nutilová: Bariérové způsoby práce jako preven­ce nozokomiálních nákaz, str. 334 až 336) a rovněž rizikům profesních in­fekcí zdravotnického personálu.

Možnosti kontrol dezinfekce a ste­rilizace pro konferenci zpracovala MUDr. V. Melicherčíková, CSc., z Národní referenční laboratoře pro dezin­fekci a sterilizaci Státního zdravotního ústavu v Praze. Uvedla celosvětový žeb­říček četnosti infekcí - HIV, M. tuberculosis, HBV, HCV, MRSA/VRE (vancomycinresistant Enterococcus spec.), SARS atd. - a dále už se věnovala vlast­nímu tématu přednášky, přičemž zdůraznila, že prevence spolu s kontrolou je efektivnější než řešení následků. Jde o kontroly prováděné provozovatelem zdravotnického zařízení, což je povin­nost daná vyhláškou č. 195/2005 Sb., kontroly realizované hygienickými sta­nicemi, kontrola (pravidelná údržba a servis) přístrojové techniky, nutnost dodržovat návody výrobce, ale i nezbyt­nost zaškolení pracovníků. Mezi nutná opatření patří kontrola dezinfikova­ných povrchů, předmětů a rukou pra­covníků, kontrola přípravků (mikrobio­logickou metodou a chemickými me­todami), kontrola dezinfekce přístro­jů biologickými i nebiologickými indi­kátory, kontrola sterilizačního procesu sterilizátorů pomocí fyzikálních para­metrů sterilizace a biologických i nebiologických indikátorů sterilizace (viz par.17 zákona č. 258/2000 Sb.). Nezbyt­ná je také kontrola účinnosti prováděné dezinfekce: identifikace a vyšetření mi­krobů z prostředí, stěry, otisky, oplachy a ponoření, odběr, transport, kultivace a výsledky atd. Přednášející se poté de­tailně věnovala jednotlivým metodám prováděných kontrol. (K tématu nozokomiálních nákaz blíže viz publikace připravená v redakci Florence - V. Melicherčíková: Sterilizace a dezinfekce v prevenci nozokomiálních nákaz. Edi­ce Care, svazek 7. Praha: Galén, 2007.)

ew

Foto Václav Kříž

 
  • tisk
  • předplatit si