COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2010

Čas pro traumatologicko-ortopedickou sekci

Datum: 5. 7. 2010
Autor: Mgr. Dagmar Škochová, MBA

Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS se zrodila 23. 10. 1991. Předsed­kyní jejího prvního výboru se stala Eva Stallerová, sestra ortopedického odděle­ní nemocnice v Písku. 

Na ni pak ve ve­dení navázala Jaroslava Kotalíková z or­topedického oddělení nemocnice v Tá­boře. Jako rodačku z jižních Čech mě osobně velice těší, že právě sestry z to­hoto kraje byly při zrodu sekce, jejímž cílem je rozvíjení tak krásných obo­rů, jako jsou traumatologie, ortopedie a chirurgie. Současný výbor, jehož jsem předsedkyní, pracuje nyní již druhé vo­lební období, tedy od roku 2004, kdy by­lo registrováno 81 členů. V současnosti má naše sekce kolem 400 členů.

Stomická školička na sestra Festu (2009)

Aktivity směruje naše sekce převážně „dovnitř" ČAS. Jsou určeny sestrám z oborů, ale i jiných odborností, které se o problematiku zajímají. Jako všech­ny ostatní sekce, i my se podílíme na celoživotním vzdělávání pořádáním odborných konferencí či jiných forem vzdělávání. Vedle toho ale máme na mysli i propagaci naší profese u laic­ké veřejnosti, přiblížení práce sester li­dem všech věkových skupin. Z tohoto ranku bych chtěla vzpomenout na naši účast na ošetřovatelském festivalu Se­stra Fest v roce 2009, kdy naše sekce připravila stánek se stomickou ordina­cí. V této tzv. Stomické školičce se během jediného dne (12. 5. 2009) vystří­dalo zhruba 250 návštěvníků!

U stánku jsme v osobním kontak­tu měly příležitost zájemcům poskyt­nout základní informace i zajímavosti týkající se práce stomasester. Přicháze­lo hodně školáků i studentů. O proble­matice ošetřování a edukace stomiků se poučili žáci z 9 základních a 4 střed­ních zdravotnických škol, dále studenti z nejrůznějších typů škol, kteří nás na­vštěvovali neorganizovaně, v menších skupinkách. Zaznamenávaly jsme kon­krétní zájem - kolem deseti návštěvní­ků nás informovalo, že v rodině peču­jí o příbuzného se stomií, přišli tři stomici, kteří o sebe pečují sami, a mnoho lidí, kteří se obávají onemocnění, jež by vyžadovalo provedení stomie. Pod­pořit své kolegyně přišlo i mnoho ses­ter, lékařů (známých i z jiných praco­višť) a dalších zdravotníků. Prezentují­cí sestry využily velmi dobře i jazykové znalosti při rozhovoru s turisty z Ně­mecka, Anglie, Itálie a Japonska.

Vzdělávací akce

Každoročně kromě řady vlastních od­borných akcí připravujeme samostat­ný odborný program převážně v rám­ci velkých kongresů a konferencí, jako jsou Pražské chirurgické - Jiráskovy dny v Praze, Ortopedické dny v Hrad­ci Králové, Obezitologické a bariatric-ké dny aj. Od roku 2005 uskutečňuje­me také jednodenní vzdělávací akce s tematikou multikulturní péče. Tyto konference si našly mnoho příznivců a jsou mezi sestrami velice oblíbené. (Ošetřovatelství 21. století a svět nesly­šících, Zdravotnická péče a židovská kultura, Svět neslyšících a poskytová­ní zdravotnické péče, České ošetřova­telství v Africe, Komunikace se zrako­vě postiženým pacientem, Zdravotnic­ká péče a muslimská kultura atd.)

Mgr. Dagmar Škochová, MBA, předsedkyně traumatologicko-ortopedické sekce ČAS

Fota Václav Kříž

 
  • tisk
  • předplatit si