COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2010

Hladovění nemocných

Datum: 5. 7. 2010
Autor: Jarmila Škubová

Tisková konference České asociace ses­ter (ČAS), která se konala 27. května v Praze, nesla název Hladovění nemoc­ných. Podle analýz ČAS je příčin malnutrice u pacientů více - tou hlavní je ne­správné myšlení zdravotníků.

Už v roce 1989 provedl Chatelain výzkum, který ukázal, že zatímco 60 % zdravotnického personálu nepovažovalo výživu za dů­ležitou pro léčbu nebo komfort nemoc­ných, 80 % pacientů považovalo nutrici za integrální součást léčby. Všichni ne­mocní byli přesvědčeni, že výživa zlepší jejich komfort, kvalitu života a přežití.

Výzva ke změně myšlení

Je stále třeba si připomínat, že nedo­statečná výživa nemocných může vý­znamně zvýšit riziko zdravotních kom­plikací, popřípadě být příčinou úmr­tí, bez ohledu na významné pokroky v medicíně. Vede k tomu, že se velká část nemocných nemůže plně uzdravit a vrátit do běžného života. „Tato skutečnost je managementy zdravotnic­kých zařízení i zdravotníky samými často podceňována, přitom prevence malnutrice může podle odhadů ušet­řit v rámci jedné hospitalizace až tisíc eur," uvedla nutriční terapeutka Tama­ra Starnovská, místopředsedkyně sek­ce nutričních terapeutů ČAS. „Přimě­řenou výživu je třeba vnímat jako rov­nocennou součást léčebného procesu." Česká asociace sester se staví za pacienty a vyzývá zdravotníky a mana­gementy nemocnic ke změně myšlení. Sama o to usiluje už delší dobu, např. v roce 2008 realizovala Regionální projekt vzdělávání, ve kterém v pro­blematice nutrice proškolila k dnešní­mu dni už 623 zdravotníků.

Standard Výživa pacientů/klientů

V roce 2007 zřídila Česká asociace ses­ter pracovní skupinu pro kvalitu péče a vypracovala pro zdravotnická zaříze­ní doporučený standardní postup Výži­va pacientů/klientů. Standard obsahu­je obecná doporučení při zajištění výži­vy v zařízeních poskytujících léčebnou a preventivní ošetřovatelskou péči. ČAS v něm stanovuje pravidla, která garantu­jí pro pacienta bezpečný systém poskyto­vání stravy a zajištění kvalifikované lé­čebné výživy jako součásti komplexní léčebné péče. Standard prošel aktuálně revizí, a to v souvislosti s novými po­znatky v oblasti výživy. Změny zohled­ňují mimo jiné iniciativu evropských ze­mí proti podvýživě, která vznikla v době českého předsednictví Evropské unii.

Podíl na přípravě nového dokumentu

S akcemi ČAS na podporu správné nutrice hospitalizovaných pacientů vystoupila tisková mluvčí ČAS Bc. Irena Pejznochová. Sdělila, že prostřednic­tvím sekce nutričních terapeutů ČAS úzce spolupracuje se Společností kli­nické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Společně s minister­stvem zdravotnictví a Společností pro výživu se podílí na přípravě Akční­ho plánu výživy v nemocniční a ambulantní sféře pro léta 2009-2014 a na tvorbě webových stránek http://www.vyzivapacientu.cz. Akční plán stanoví hlavní směry a rámce, které bude mít minis­terstvo k dispozici jako nástroj k prosa­zování zásad správné výživy pacientů.

Neplýtvejte silami a obraťte se na nás!

„Prostřednictvím pracovní skupi­ny pro kvalitu nabízíme managemen­tům zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociální péče možnost využít konzultací. Zároveň vyzýváme všechny zřizovatele a poskytovatele pé­če k objektivní identifikaci nedostateč­né výživy a jejímu řešení," řekla Tama­ra Starnovská a dodala: „Management zdravotnických zařízení a zdravotní­ci by měli využít potenciálu, který mají k dispozici, a svých pravomocí ke kon­trole a dohlížení nad výživou pacientů. Měla by to být jedna z jejich priorit!" 

 
  • tisk
  • předplatit si