Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2010

I. mezioborová konference FTNsP

Datum: 5. 7. 2010
Autor: Mgr. Alena Strnadová, MBA

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze (FTNsP) při­vítala druhou květnovou sobotu ví­ce než 90 zdravotníků nelékařů z celé ČR, kteří si přijeli vyměnit zkušenos­ti a dozvědět se o novinkách využitel­ných pro zkvalitnění péče o pacienty/ klienty v ordinacích praktických lé­kařů a na urologických pracovištích. 

Konferenci zahájila Petra Povejšilová přednáškou o vhodných pomůc­kách pro zlepšení komfortu pacientů s inkontinencí a seznámila sest­ry s inovovanými nebo zcela novými materiály, které se používají při léč­bě chronických ran. O poznatky z ob­lasti nutriční terapie, vhodnými i pro ambulantní pacienty/klienty, se podě­lila Mgr. Eva Šupová. Hovořila i o nu­tričním screeningu - zvláště sestry z ordinací praktických lékařů shod­ně konstatovaly, že tato problematika je u jejich pacientů/klientů na okraji zájmu. Otázkou využití BCG vakcín (proti tuberkulóze) se zabývala Radka Pertlová, dalším tématem bylo sezná­mení s možnostmi očkování před vý­jezdy do zahraničí.

Mgr. Veronika Zachová z I. chi­rurgické kliniky VFN Praha se za­mýšlela nad otázkami kvality života s diagnózou atonie. Dana Doležalo­vá (Urologická klinika, VFN) se za­bývala možnostmi neinvazivní léčby močových konkrementů mimotělní rázovou vlnou (LERV - litotripse extrakorporální rázovou vlnou). Tématem, které všechny upoutalo, byla úvaha Bc. Ondřeje Ulrycha (KARIM VFN, Praha) nad problémem Proč je sester málo. Shodně jsme konstato­vali, že pokud se jím nebudeme zabývat systematicky, pokud budeme své názory tříštit na lokální zájmy, pokud jasně nedefinujeme legitimní požadavky a hlavně pokud nezačne­me každý sám u sebe, mnoho se nám změnit nepodaří. Další konferenci připravujeme ve spolupráci se Spo­lečností všeobecného lékařství ČLS JEP na listopad 2010.

Mgr. Alice Strnadová, MBA, před­sedkyně sekce sester primární péče, ÚTPO 1. LF UK, Praha

Foto archiv autorky

 
  • tisk
  • předplatit si