Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2010

Moderní postupy ve stomatologii

Datum: 5. 7. 2010
Autor: Eva Grégrová

Odbornou konferenci na téma Ztrá­ta zubů a následné řešení pořádala 22. května stomatologická sekce ve spo­lupráci se Stomatologickou klinikou FN u sv. Anny v Brně. 

Konference se zúčast­nilo 85 zdravotních sester, přítomny by­ly rovněž kolegyně ze sekce sester pracujících v zubním lékařství na Slovensku, včetně její předsedkyně Pavly Hrtoňové.

Stomatologie prošla v posledních letech několika významnými milníky, které zásadním způsobem změnily možnosti terapie. Současná doba klade jak na lékaře, tak i na nelékařské obory stále vyšší nároky na sledování nejnovějších poznatků různých vědec­kých studií a jejich praktické využití v zubní ordinaci. Pacienti stále častě­ji požadují použití moderních postu­pů s cílem snížit bolestivost zákroků, zkrátit pooperační rekonvalescenci a minimalizovat rizika během stoma­tologického ošetření a po něm. Proto byl i odborný program zaměřen na tu­to problematiku.

Dopolední blok přednášek zahájil prim. MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D., z Kliniky ústní a čelistní chirurgie FN Brno. Jeho odborné sdělení se za­bývalo mimo jiné otázkou některých typů defektů chrupu a poúrazovými stavy řešitelnými implantáty - okamžitou nebo odloženou implantací s následným protetickým řešením. S moderními regeneračními terape­utickými postupy v parodontologii přítomné ve své přednášce sezná­mil MUDr. Jan Vokurka ze Stomato­logické kliniky FN u sv. Anny v Brně. Prezentoval metody řízené tkáňo­vé a kostní regenerace, tkáňového in­ženýrství s různými perspektivními možnostmi léčby onemocnění parodontu. Další prezentace dr. Vokurky byla zaměřena na využití laseru v or­dinaci zubního lékaře. Erozí zubů se ve svém sdělení zabývala Ing. Edita Ryšlavá, Ph.D., která mimo jiné uvedla, že tímto postižením trpí každý tře­tí pacient. O nové technologii v léčbě přecitlivělého dentinu poté hovořila Mgr. Lucie Onofrejová.

Za výbor stomatologické sekce ČAS Eva Grégrová,

Foto archiv sekce

 
  • tisk
  • předplatit si