COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2010

O romské komunitě

Datum: 5. 7. 2010
Autor: JN

V kongresovém centru brněnského Vý­staviště se 21. května konala 4. konfe­rence pro nelékaře projektu Víme o so­bě.

Tento projekt, první svého druhu v ČR, si klade za cíl rozšířit kvalifikaci terénních (romských) pracovníků o od­bornost zdravotně-sociální pomoc­ník (asistent), což je přibližně 100 ho­din zdravotnického vzdělávání. Sest­ry a další pracovníci ve zdravotnictví se na těchto konferencích dozvědí po­třebné a praktické informace o rom­ské komunitě a dostanou doporuče­ní, jak si počínat v komunikaci s Romy ve své každodenní praxi. Dodavatelem projektu a organizátorem těchto konfe­rencí pro nelékaře v celkem pěti měs­tech České republiky je společnost SestraIN (Jiří Neumann). Projekt je hrazen z prostředků ESF, z Operačního pro­gramu lidské zdroje a zaměstnanost.

Konference v Brně přivítala 70 účast­nic. Program zahájilo sdělení Mgr. Ivy Nesétové, ředitelky občanského sdruže­ní Centrom, které je nositelem projek­tu. I. Nesétová poté, co představila Centrom, referovala o historii projektu, vývoji funkce sociálně-zdravotnický pomocník, který začal ve spolupráci s MUDr. Janem Boženským, primářem dětského odděle­ní Vítkovické nemocnice Ostrava. Hlavní sdělení měla Bc. Lýdia Poláčková, rom­ská koordinátorka Magistrátu města Os­travy. Její přednášku o romské komunitě, jejích zvycích, historii, chování a komu­nikaci je možno slyšet na všech konferen­cích projektu Víme o sobě. K tématu ho­vořil rovněž Jiří Daniel, ředitel Domova pro seniory z Brna. Závěrem promluvi­la Miroslava Majovská, jedna z nejzkušenějších zdravotně-sociálních asistentek z Ostravy-Vítkovic.

Závěrečná konference cyklu se bu­de konat 26. listopadu v Hradci Krá­lové. Podrobné informace najdete na www.sestra.in.

JN

 
  • tisk
  • předplatit si