COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2010

Oslavy dne sester. ČAS protančila stoletím

Datum: 5. 7. 2010
Autor: Jarmila Škubová

V květnu to bylo 190 let, co se naro­dila nestorka moderního ošetřovatelství Florence Nightingale. Její odkaz a „sláva" byly tak velké, že po její smr­ti začaly sestry na celém světě u příle­žitosti tohoto data slavit mezinárodní den sester. Nejinak je tomu i u nás.

 

Česká asociace sester (ČAS) letos připravila pro své členy oslavy v praž­ském Divadle Radka Brzobohatého. Po úvodním vystoupení zástupkyně vede­ní ČAS Evy Kvasnicové, která sestrám poděkovala za práci u pacientů i v ČAS, vystoupila na pódium ministryně zdra­votnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. Přišla na akci, aby se svými ko­legyněmi oslavila povolání, které si všechny vybraly jako své poslání. Při­tom vyjádřila přesvědčení, že i nová vláda vzešlá z voleb bude věnovat nelékařským profesím potřebnou podporu. Prezidentka Slovenské komory sestier a pórodnych asistentiek PhDr. Mária Lévyová poté předala pozdravy od slovenských kolegyň, vyjádřila potěše­ní z toho, že spolupráce mezi oběma or­ganizacemi se prohlubuje, a slíbila, že tento trend bude podporovat i nadále.

Následoval hlavní bod programu - představení oceněných a předání cen. Ministryně zdravotnictví spolu s bý­valými prezidentkami ČAS Růženou Wagnerovou a Mgr. Karolínou Morav­covou předaly ocenění Za rozvoj obo­ru Vlastě Míkové, předsedkyni sek­ce nukleární medicíny, Za rozvoj ČAS Evě Červinkové, vrchní sestře Geriatrické kliniky VFN, Za rozvoj ošetřova­telství Mgr. Jindře Kracíkové, předsed­kyni nefrologické sekce, a Za celoživot­ní dílo Boženě Novákové, vrchní sestře z FN Brno, sekce zdravotních laborantů. Zvláštní cenu obdržela MUDr. Eva Klimovičová za pomoc ČAS při jedná­ní o Sazebníku výkonů v části nelékařských zdravotnických povolání.

Dalším bodem slavnosti bylo před­stavení nového vizuálu časopisu Flo­rence, který společně se zástupci vyda­vatele, společnosti Ambitmedia, šéfre­daktorkou PhDr. Jarmilou Škubovou a Petrem Belicou pokřtila ministryně zdravotnictví a zástupkyně prezident­ky ČAS Eva Kvasnicová.

Dárek pro všechny, muzikál Tančírna, připomněl tancem a hudbou klíčové okamžiky bezmála sta let historie českého národa Účinkující ke zpěvu a tanci v závěru strhli všechny diváky, kteří si pak na závěrečný raut odnášeli nezapomenutelné vzpomín­ky a červené pálící dlaně.

 
  • tisk
  • předplatit si