COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2010

Sestry z nefrologie diskutovaly o permanentních katetrech

Datum: 5. 7. 2010
Autor: Jindra Pavlicová

Ve dnech 16. až 18. dubna se v Pavlově u Mikulova uskutečnilo odborné setká­ní nefrologických sester, které navázalo na již tradiční schůzky vedoucích ses­ter z dialyzačních a transplantačních jednotek

Tématem byly tentokrát cév­ní přístupy pro dialýzu, především per­manentní katetry (akutní i chronické).

Cévní přístup je pro dialyzovaného pacienta nemírně důležitý. Pacient přes něj bývá až 3krát týdně připojován na dialyzační monitor. Proto také sestra vě­nuje mimořádnou pozornost zavádění a rovněž možnosti expozice zavedeného katetru. Sestra si musí být každým oka­mžikem vědoma, že katetr by mohl být významnou vstupní branou pro infekci. Z toho pramení nezbytnost úzkostlivé hygienické péče o každý katetr. Po dobu expozice je třeba katetry ošetřovat přís­ně asepticky, dbát na doporučené spektrum dezinfekčních roztoků, dodržovat přísný hygienický režim (nejlépe stan­dard), ale také dbát na jejich fixaci, kte­rou lze dlouhodobě ovlivnit nejen dislo­kaci katetru, ale již zmíněnou infekci.

Na schůzce se také mluvilo o dal­ších možnostech pro napojování nemocných, např. o používání Bio Hole jehel pro dialýzu a metodice jejich napojování. Jedná se o „knoflíkovou" metodu, která je pro napojování še­trnější a která zmenšuje riziko vzni­ku stenóz a aneuryzmat a v neposled­ní řadě i krvácení ze vpichů. Širšímu použití těchto jehel však dosud brání jejich cena. Pro nezbytnou dezinfekci je pro katetry účinná metoda swabingu a pro krytí vlastních katetrů pou­žívání antimikrobiálních prostředků. Dále se hovořilo o problematice heparinových zátek kanyl a citra-lock uzá­věru (antikoagulačního uzávěru s antimikrobiálním účinkem).

Jindra Pavlicová, nefrologická sestra

 
  • tisk
  • předplatit si