COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2010

ČAS spolupořadatelkou nefrologického kongresu

Datum: 5. 9. 2010
Autor: Jindra Pavlicová

Ve dnech 10.-12. června se v Praze uskutečnil 33. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účas­tí. Akci již tradičně spolupořádala nefrologická sekce České asociace ses­ter (ČAS), zúčastnili se jí lékaři, sestry a ostatní odbornosti v nefrologii.

První den kongresu byl nejprve věnován hlavně statistice a registrům v dialyzační a transplantační léčbě, následovaly přednášky zahraničních řečníků a přednášky s tématy anémie, kardiorenální syndrom, klinic­ká nefrologie aj. Tato část patří vždy všem účastníkům. Poté došlo k ofici­álnímu zahájení se slavnostní před­náškou 55 let hemodialýzy u nás - historická lekce pro začátečníky i po­kročilé, kterou přednesl doc. Ing. František Lopot, CSc. Nad kongre­sem převzala záštitu tehdejší minis­tryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurás­ková, Ph.D, MBA. Dále byla předána čestná členství v České nefrologické společnosti a gratulace k význam­ným událostem. Mezi ně patřila i gra­tulace Bc. Jindře Kracíkové, předsed­kyni nefrologické sekce, která od ČAS u příležitosti Mezinárodního dne ses­ter obdržela cenu Za rozvoj ošetřova­telství v oboru.

Témata nefrologického ošetřovatelství

V následujícím odborném progra­mu pro nelékaře vystoupila jako host PhDr. Viera Hulková, Ph.D., bývalá hlavní sestra MZ Slovenské republiky, která hovořila o podrobnostech registrace sester na Slovensku, včetně re­gistračních poplatků, o povinnostech členů a celoživotním vzdělávání ses­ter. Následující sdělení mapovala té­mata, jako jsou např. edukace pacien­tů v různých fázích léčby, možnos­ti nutriční terapie, primární péče, problematika MRSA u dialyzovaných pacientů, monitorace TK, peritoneální dialýza, skrytý zánět, hemodialfiltrace, nutnost plazmaferézy před transplantací ledvin.

Tři nejlepší přednášky

Výbor nefrologické sekce ČAS vybral a odměnil tři nejlepší přednášky před­platným odborného časopisu. Byla to tato sdělení: Opakované infekce mo­čových cest, práce autorek z HD stře­diska FN Na Bulovce, Kolik cévních přístupů může mít dialyzovaný pa­cient autorek z HD střediska v Ostra­vě, Syndrom diabetické nohy u dialyzovaných pacientů autorek z VFN, HD Strahov.

Co stále vzrušuje, je vzdělávání

Kongres byl odborně a společensky naplněn, o přestávkách se diskutova­lo nejen o sděleních, ale o celkové pro­blematice v nefrologickém ošetřova­telství. Hodně diskutováno bylo i téma samostatné specializace ve vzdělávání v nefrologickém ošetřovatelství, která byla zavedena v roce 1993. Se vstupem do EU jsme se však museli přizpůsobit evropským normám a tuto specializaci zrušit. V současné době má nefrologie pouze vzdělávací modul, který je sou­částí intenzivní péče. Obor nefrologie však ještě neukázal své hranice - stále se vyvíjí. Účastníci se shodli, že vzdě­lávání sester v oboru se navyšuje a je velmi náročné. Proto bude nefrologická sekce i nadále s příslušnými orgá­ny jednat o celoživotním a postgradu­álním vzdělávání.

Těšíme se na další setkání. Kdy budou?

Další letošní významné akce: Transplantační kongres ve Špindlerově Mlý­ně (17.-18. 9.), Evropská konference EDTNA/ERCA v Dublinu (18.-22. 9.) a Multidisciplinární kongres nefrologické sekce ČAS, který bude v Brně ve dnech 3.-4. 12. Všichni účastníci se těší na další odborné setkání.

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce, členka prezidia ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si