COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2010

Diabetologické sestry a Sazebník výkonů

Datum: 5. 9. 2010
Autor: Vladimíra Havlová; Bc. Marie Jouklová

Diabetologická sekce České asociace sester (ČAS) se ve spolupráci s Českou diabetologickou společností ČLS JEP (sekcí sester), Diabetickou asociací ČR, Nadací rodičů a přátel diabetických dě­tí a dalšími organizacemi snaží zlepšit kvalitu života pacientů s diabetem. 

Po­řádá sama nebo ve spolupráci vzděláva­cí programy pro zdravotníky nelékaře, podílí se na tvorbě informačních pub­likací pro pacienty i širokou veřejnost. Se stále se zvyšujícím počtem diabetiků časem vyvstala potřeba posílení kom­petencí nelékařských pracovníků, kte­ří o ně pečují. Životní změny, výskyt diabetických komplikací nebo jiných ne­mocí a nové léčebné postupy vyžadují osvojování si nových informací, nových způsobů léčby a nových dovedností, které by měly nemocným pomoci lépe řídit jejich diabetes. Vzhledem k těmto skutečnostem se práce sestry v diabetologii stává z větší částí edukační činnos­tí, kterou mnohdy provádějí nad rámec svého pracovního času.

Z výše uvedených důvodů usiluje ČAS o posílení kompetencí diabetologické sestry jako edukátorky přede­vším prosazením nových zdravotních výkonů pro sestry do sazebníku výkonů. Je přitom nutné, aby edukace dia­betiků byla prováděna sestrou specia­lizovanou v tomto oboru. (Specializač­ní vzdělání v oboru diabetologie lze získat v Národním centru ošetřova­telství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno, v rámci oboru ošetřova­telská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dia­betes mellitus; www.nconzo.cz).

Diabetologická sekce prosadila - za velké podpory ČAS, ČDS a České lé­kařské komory - od 1. 1. 2010 do sa­zebníku výkonů pod číslem 06145 vý­kon Reedukace pacienta s diabetes mellitus a jemu blízkých osob. Tento výkon může vykazovat všeobecná se­stra se specializací v ošetřování, léče­ní a edukaci diabetiků nebo v ošetřo­vatelské péči o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dia­betes mellitus. Výkon lze zatím vyka­zovat pouze ambulantně a je nutný od­borný garant - lékař-diabetolog. Vý­kon lze vykázat maximálně 6krát za rok a doba jeho trvání je 50 minut.

K zahájení výkonu je nutné doporu­čení ošetřujícího lékaře. Edukační proces začíná posouzením (zjištěním důle­žitých údajů o pacientovi při odebírání ošetřovatelské anamnézy), stanovením edukační diagnózy (co je nutné edukovat, vyplývá z mezer ve znalostech pa­cienta), pokračuje přípravou individuálního edukačního plánu (stanovením priority v edukaci, stanovením kon­krétních reálných cílů, správné edu­kační strategie a zvolením obsahu uči­va), realizací edukace, kontrolou/zpět­nou vazbou a zhodnocením/evaluací (zpětná vazba - kladení otázek, prak­tické předvedení naučených dovednos­tí, vyhodnocení, to vše probíhá ve spo­lupráci s pacientem).

Věříme, že posílená kompeten­ce diabetologické sestry-edukátorky pomůže k intenzivnější reeduka­ci pacientů s diabetem a že také do­jde ke zlepšení kompenzace diabetiků, ke snížení počtu akutních a pozdních komplikací, zlepší se kvalita života pa­cientů s diabetem. Tímto výkonem na­še činnost nekončí a my se podílíme na přípravě dalších kódů.

Vladimíra Havlová, Bc. Marie Jouklová, diabetologická sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si