COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2010

Duševní poruchy a kvalita péče

Datum: 5. 9. 2010
Autor: Zuzana Fišarová

Ve dnech 10.-13. června se ve Špindlerově Mlýně konal VIII. sjezd Psy­chiatrické společnosti ČLS JEP na té­ma Duševní poruchy a kvalita péče. 

Součástí kongresu bylo i sympozium středního zdravotnického personálu. Do hotelu Harmony tentokrát přijelo víc nelékařů než na kongres do Kar­lových Varů v listopadu 2009. Stá­le ještě výrazně početně převažovali lékaři, ale za významné považuji, že aktivní účast lékařů pečujících o du­ševně nemocné na společných akcích již není raritou.

Edukaci psychiatrických pacien­tů sestrou prostřednictvím projektu Program pro dobré zdraví přiblížila MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. V České republice funguje podle zahraniční­ho vzoru již od roku 2005 a je dostupný v 25 centrech po celé ČR. Program se snaží pomáhat schizofrenním pa­cientům v boji s nežádoucími metabolickými účinky antipsychotik a podporovat je na cestě ke zdravému životnímu stylu a ovlivňování hmot­nosti. Výsledky pacientů, kteří pro­šli programem, jsou sledovány a za­tím byly vyhodnoceny jako povzbu­divé. Program pro dobré zdraví je pro pacienty zdarma a zájemci se mohou přihlásit na www.ppdz.cz nebo u své­ho ambulantního psychiatra.

Přednášky nelékařské sekce při­pravily sestry z VFN. Obsahem sdě­lení Dany Bízkové byly příčiny, projevy a fáze syndromu vyhoře­ní i specifika v práci s psychiatric­kým pacientem. Sociální pracovnice Iva Dlouhá objasnila pojem detence, včetně právního vymezení, vysvětli­la postup zdravotnického zařízení při nedobrovolné hospitalizaci a postu­py soudu. Romana Fuchsová a Robert Pitorák připravili prezentaci na téma Pobyt na terapeutické izolaci. Za­měřili se na postupy ošetřovatelské péče u nemocného umístěného v te­rapeutické izolaci, cíle použití toho­to omezovacího prostředku, indikace a kontraindikace k umístění, včetně zásad postupu. Popsali vlastní pro­ces omezení včetně monitorování pa­cienta a vedení dokumentace. Zmíni­li význam edukace a konkrétní ošet­řovatelské intervence u nemocného. Sympoziu nelékařů byli přítomni i zástupci organizací sdružujících pa­cienty.

Zuzana Fišarová, vrchní sestra, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 
  • tisk
  • předplatit si