Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2010

Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče

Datum: 5. 9. 2010
Autor: PhDr. Mgr. Rebeca Dana Ralbovská, Ph.D.

Dňa 5. júna usporiadalo Evropské vzdělávací centrum, s. r. o., Praha (EVC) v spolupráci s Vysokou ško­lou zdravotníctva a sociálnej prá­ce sv. Alžbety Bratislava (VŠZ a SP sv. Alžbety) v Loděnicích vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Práce pomáhajících pro­fesí v oblasti zdravotnictví a so­ciální péče.

Záštitu nad konferenciou prevzal prof. dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., riaditel" EVC. Po organizačnej stránke konferenciu manažovali PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D. (VŠZ a SP sv. Alžbety), a PhDr. Renata Knezovič, Ph.D. (LF UK Bratislava). Celkovo sa jej zú­častnilo 185 účastníkov z radov pracovníkov uvedených odborov.

S aktívnym príspevkom týkajúcim sa problematiky poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostli­vosti vystúpilo vyše 40 vysoko eru­dovaných odborníkov z Českej re­publiky a zo Slovenska, podielajúcich sa na príprave budúcich pracovníkov v zdravotníctve alebo sociálnej prá­ci, ako aj odborníkov priamo z praxe. Viac ako 15 autorov vystavilo svo­je postery.

EVC vydalo pre svojich klientov aj pre laickú verejnosť celý rad odbor­ných publikácií a účastníci konferencie mali možnosť si tieto publikácie priamo zakúpiť. Rovnako z príspevkov autorov vznikla knižná publikácia Dolista J. (ed): Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a so­ciální péče (Praha: EVC. 2010. 456 s. ISBN 978-80-87386-10-1).

„Jsem přesvědčen, že předkládaná studie jednotlivých autorů je důkazem toho, že se nám stále jedná o kvalitu profesní práce a mravního jednání a že chceme tyto hodnoty prosadit do pra­xe," uviedol na konferencii J. Dolista.

PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.

 
  • tisk
  • předplatit si