COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2010

Úspěch nelékařů na poli vzdělávání

Datum: 5. 9. 2010
Autor: Anna Chrzová

Pracoviště Všeobecné fakultní nemoc­nice (VFN) v Praze - Úsek ošetřovatelské péče a Odbor vzdělávání VFN - se stala garanty projektu Další vzdě­lávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze, vybrané­ho k financování ve 2. výzvě Operač­ního programu Praha - Adaptabilita. Projekt s rozpočtem 2 677 945,10 Kč byl zahájen 1. 6. 2010 a ukončen bude 31. 8. 2012.

Hlavním cílem projektu je rozvíjet, rozšiřovat a zlepšovat systém další­ho profesního vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu (dále jen NZP) ve VFN v Praze, tím přispět ke zvýšení jeho adaptability a kvalifikace a současně posílit pozici VFN jako učí­cí se organizace v systému profesního vzdělávání ve zdravotnictví. Projekt byl koncipován s ohledem na dosa­vadní zkušenosti se vzděláváním cílo­vé skupiny, na mapování potřeb pra­covišť na základě výsledků dotazníko­vého šetření mezi zaměstnanci z řad nelékařů. Zahrnuje nové nebo inovač­ní kursy zaměřené jak na oblast řídi­cích a komunikačních dovedností, tak na odborná témata. Projekt zahrnuje: kurs argumenta­ce a efektivní komunikace pro vedou­cí NZP; kurs komunikace pro sestry v přímém kontaktu s pacientem; ino­vační kurs pro sanitáře; inovační kurs kardiopulmonální resuscitace; odbor­ný kurs pro všeobecné sestry pracující v angiologii.

V projektu bude podpořeno cel­kem 570 osob z řad NZP, z nichž ně­které absolvují několik kursů. Naprostá většina vzdělávacích aktivit bude zajišťována interními lektory z řad odborných pracovníků VFN. Vzděláva­cí programy budou vytvořeny přímo na míru pro jednotlivé skupiny NZP v podmínkách nemocnice a v průběhu realizace budou aktualizovány s ohle­dem na zpětnou vazbu účastníků. Výsledkem projektu bude posílení adap­tability a kvalifikace NZP ve VFN, dí­ky čemuž dojde i ke zvýšení kvality poskytované péče a ke zlepšení image nelékařských zdravotnických profesí.

Anna Chrzová, hlavní sestra VFN, Růžena Wagnerová, asistentka hlavní sestry VFN, Praha

Foto Václav Kříž

 
  • tisk
  • předplatit si