Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

220. výročí založení VFN v Praze

Datum: 10. 1. 2011
Autor: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Všeobecná fakultní nemocnice v Pra­ze – jedna z největších nemocnic v České republice – zahájila 1. prosin­ce 2010 oslavy 220. výročí svého zalo­žení.

Podle historických pramenů byla první část tehdy Všeobecné nemocni­ce otevřena 1. prosince 1790 a pravi­delný příjem nemocných byl zahájen 2. ledna 1791.

Slavnostního setkání, které se uskutečnilo ve velké aule Karolina, se zúčastnili zástupci Ministerstva zdra­votnictví ČR, poslanci, senátoři, zá­stupci městských částí, představitelé fakultních nemocnic a dalších zdra­votnických zařízení, členové odbor­ných společností, bývalí i současní za­městnanci klinik a ústavů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékař­ské fakulty a další významní hosté.

Slavnostním odpolednem, na kte­rém přednesli své projevy ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, mi­nistr zdravotnictví ČR doc.  MUDr. Le­oš Heger, CSc., rektor Univerzity Kar­lovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, pro­vázel slovem herec Viktor Preiss. Ex­kurs do historie VFN obstarala doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.

Kromě důležitých milníků v histo­rii nemocnice byla hlavním tématem budoucnost, restrukturalizace a modernizace Všeobecné fakultní nemoc­nice v Praze.

Žesťový sextet Hudby Hradní strá­že a profesor Jan Kalfus u varhan jen umocnili slavnostní atmosféru odpoledne.

Slavnostní setkání zahájilo řadu kulturních, společenských a odborných aktivit, které nemocnice připravuje pro celý rok 2011 a kterými si bude připo­mínat 220. výročí založení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. O jednotli­vých aktivitách budeme informovat od­bornou i laickou veřejnost.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN

 
  • tisk
  • předplatit si