Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Novela vzdělávacího zákona byla představena veřejnosti

Datum: 10. 1. 2011
Autor:

Na tiskové konferenci MZ ČR byla 14. prosince novinářům představena netrpělivě očekávaná malá technická novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Novela, která je výsledkem spoluprá­ce ministerstva zdravotnictví a Čes­ké asociace sester (ČAS), je v souladu s novou koncepcí nelékařských povo­lání a řeší zásadní a finančně náročné oblasti vzdělávání a výkonů praxe ses­ter a dalších nelékařských profesí. Má umožnit nelékařským zdravotnickým pracovníkům vykonávat některé čin­nosti ještě před získáním specializo­vané způsobilosti, zrušit šest zaměře­ní sanitáře a ponechat pouze sanitáře, upřesnit definici certifikovaného kur­su tak, aby byly realizovány výhrad­ně kursy nutné pro přímé poskytová­ní zdravotní péče. Novela prodlužuje registrační období nelékařských zdra­votnických pracovníků z 6 na 10 let. Dojde také k významnému zjednodu­šení celého procesu registrace a sníže­ní rizika provozních problémů při po­skytování zdravotní péče.

„Na předložení novelizace zákona jsme se shodli s Českou asociací sester a poslancem Parlamentu ČR Markem Šnajdrem (který připravil hlavní část novely), který ji v rámci urychlení celého procesu předloží sněmovně jako posla­neckou iniciativu,“ říká ministr zdra­votnictví Leoš Heger a dodává: „Návrh této novely byl připomínkován profesní­mi, odbornými a odborovými organiza­cemi. Z jejich strany se sešlo mnoho pod­nětů a návrhů, které jsme mohli v rámci této novely zohlednit pouze minimálně. Všechny připomínky týkající se jednot­livých zdravotnických povolání byly po­stoupeny pracovní komisi a budou řešeny komplexně v rámci přípravy velké novely tohoto zákona, plánované na po­lovinu roku 2011.“  

Ustavení pracovní komise na ministerstvu

Na tiskové konferenci bylo řečeno, že práce na novele tohoto zákona by­ly zahájeny již v roce 2009, přičemž se ukázalo, že k tomu, aby se legislativně vyřešily kumulující se problémy ne­lékařských povolání, bude zapotřebí většího rozsahu změn zákona, než se původně uvažovalo. Pro tento nároč­ný úkol byla ustavena pracovní komi­se. Jejím úkolem je analýza problema­tiky jednotlivých nelékařských zdra­votnických povolání včetně podávání návrhů na úpravu výkonu povolání, vytvoření nové koncepce ošetřovatel­ství a nelékařských zdravotnických povolání a nové koncepce vzděláva­cích programů kvalifikačních a spe­cializačních. Předkládaná malá no­vela zákona je připravena v souladu s novou koncepcí nelékařských povo­lání a jsou do ní promítnuty dílčí zá­věry komise.

Největším problémem je registr

Největším problémem, který řeší, je činnost registru nelékařských zdravot­nických pracovníků. Z hlediska náporu žádostí o prodloužení platnosti osvěd­čení bude tento stav kulminovat v roce 2011 a 2012. „Už nyní dochází ke zpož­dění ve vyřizování žádostí. To má nega­tivní důsledky pro žadatele, protože se mohou ocitnout po dobu vyřizování žá­dosti bez platného osvědčení, což vede jejich zaměstnavatele k přeřazování do nižší platové třídy, byť dočasnému. Tím je zdravotnický pracovník, ne vlastní vi­nou, poškozen na výkonu svých práv,“ dodává ministr Leoš Heger.

jš, foto archiv

(Více o malé novele na www.florence.cz)

 
  • tisk
  • předplatit si