Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Nový katalog prací

Datum: 10. 1. 2011
Autor: Ing. Tereza Havelková

Dne 1. 10. 2010 vstoupilo v účinnost vládní nařízení č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Tento nový katalog prací, který nahradil nařízení vlády č. 137/2009 Sb., přináší řadu velmi důležitých změn jak v sociálních službách, tak zejména ve zdravotnictví. Uveďme nejdůležitější z nich.

Sociální služby

1. Pracovník v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách zů­stává ve 3.–9. platové třídě (PT), avšak ve znění jednotlivých platových tříd došlo k velké aktualizaci prací a přibyla řada nových činností. Pro usnadnění je v 5.–7. PT označeno, jaké činnosti jsou považovány za „zá­kladní výchovnou nepedagogickou činnost“, což doposud působilo řadu výkladových problémů a mělo své ná­vaznosti na požadovanou kvalifikaci. V 5. PT bylo doplněno: „vedení k sa­mostatnosti, nácvik dovedností, roz­víjení schopností, pomoc při plně­ní osobních cílů“ a „sledování potřeb klienta, vedení záznamů o průbě­hu sociální služby (tj. klíčový pra­covník), řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou“. V 8. PT by­lo ve zkratce doplněno: „metodika, organizování a zajištění přímé ob­služné péče a nepedagogické činnosti a příprava procesů“, „neodkladná po­moc osobám vystaveným stálému ri­ziku ohrožení zdraví nebo života di­stanční formou“ a „plánování prů­běhu sociální služby“. V 9. PT bylo doplněno: „komplexní koordinace a zajištění přímé obslužné péče a ne­pedagogické činnosti při poskytování více služeb sociální péče“.

Příklady zařazení pracovníka v sociálních službách

a) Přímá obslužná péče – zejména nácvik jednoduchých denních činností, hygiena, oblékání, podpora soběstač­nosti, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů aj.

•    3. PT – poskytování přímé obslužné péče soběstačným klientům, bez po­stižení aj.;

•    4. PT – klientům fyzicky či psychic­ky postiženým, inkontinentním, ne­pohyblivým aj.;

•    5. PT – sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klí­čový pracovník);

•    8. PT – zpracování metodiky, or­ganizování a zajišťování přímé ob­služné péče, plánování průběhu po­skytování sociální služby včetně je­jího hodnocení;

•    9. PT – komplexní koordinace při po­skytování více služeb sociální péče.

b) Základní výchovná nepedago­gická činnost – zejména rozvíjení a upevňování hygienických, společen­ských, pracovních návyků a manuální zručnosti, tvořivé činnosti, volnočaso­vé aktivity aj.:

•    5. PT – podpora při vytváření, pro­hlubování a upevňování hygienic­kých a pracovních návyků, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů;

•    6. PT – názorné předvádění řeme­slných a jiných prací, rozvíjení mo­toriky, nácvik denních běžných čin­ností, vytváření vztahu klientů k ži­vým tvorům včetně péče o ně;

•    7. PT – fixace návyků u mentál­ně postižených, rozvíjení pracov­ních návyků, aktivity a individu­ální manuální zručnosti, zajišťová­ní materiálu a pomůcek pro výcvik, speciální postupy a nástroje, zajišťování zájmové a kulturní činnosti, volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti;

•    8. PT – zpracování metodiky, orga­nizování a zajišťování nepedago­gické činnosti, plánování průběhu sociální služby;

•    9. PT – komplexní koordinace ne­pedagogické činnosti při poskytová­ní více služeb sociální péče.

2. Sociální pracovník

Doposud byl sociální pracovník zařa­zen do 7.–12. PT, nově je zařazen do 8.–13. PT. Podobně jako u pracovní­ka v sociálních službách došlo k vel­ké aktualizaci prací a přibyla řada no­vých činností.

•    V 8. PT doplněno: „provádění díl­čích odborných sociálních prací“ a odstraněno komplexní zajišťování přímé obslužné a nepedago­gické činnosti (tato činnost byla přesunuta k pracovníku v sociál­ních službách);

•    v 10. PT doplněno: „poskytování odborné sociálně­právní pomo­ci osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby, zajiš­tění spolupráce a informovanos­ti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, ob­cemi, policií aj.“;

•    v 11. PT doplněno: „tvorba kon­cepce a strategie poskytování ví­ce druhů sociálních služeb, kvali­ta, analytická činnost a metodika v rámci zařízení“;

•    ve 12. PT doplněno: „příprava a koordinace sociálně­preventiv­ních programů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, po­suzování zvláště složitých případů ohrožených dětí“;

•    nová 13. PT „rozvoj metod, apli­kace poznatků z psychologie a ji­ných oborů“.

Zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví byl u řady za­městnání radikálně změněn obsah jednotlivých platových tříd, u jiných došlo pouze ke kosmetickým změ­nám. Rovněž jsou povolání, která zů­stala beze změny, těch je však mi­nimum, a navíc bylo doplněno ně­kolik zcela nových povolání. Velmi důležitou změnou je skutečnost, že se u mnoha povolání upouští od de­tailního vyjmenovávání činností za­řazených do jednotlivých platových tříd a zavádí se, podobně, jako je to­mu již u všeobecných sester, použí­vání pojmů základní, specializovaná a vysoce specializovaná péče. Defini­ce druhů ošetřovatelské péče najde­te v § 2 odst. 1 vyhlášky č. 424/2004 Sb., o činnostech zdravotnických pra­covníků:

Definice druhů ošetřovatelské péče

a) základní – péče o pacienty nad 6 let, kterým zdravotní stav nebo lé­čebný postup umožňují běžné aktivi­ty denního života, riziko ohrožení ži­votních funkcí je minimální, a kteří jsou bez patologických změn psychic­kého stavu;

b) specializovaná – péče o pacienty, kterým zdravotní stav nebo léčebný postup výrazně omezují běžné aktivi­ty denního života, riziko narušení ži­votních funkcí nebo jejich selhání je reálné, a kteří mají patologické změ­ny psychického stavu, jež nevyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků, plus základní péče o dě­ti do 6 let;

c) vysoce specializovaná – péče o pacienty, u nichž dochází k selhá­ní základních životních funkcí nebo bezprostředně toto selhání hro­zí, kteří mají patologické změny psy­chického stavu, jež vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících pro­středků, plus specializovaná péče o děti do 6 let věku.

1. Zdravotničtí pracovníci pod ­odborným dohledem (ZPOD)

Mezi povolání, u kterých byla prove­dena změna, patří sanitář, ošetřova­tel, zdravotnický asistent. U autop­tického laboranta, řidiče DRNR a ZZS a zubní instrumentářky byly prove­deny jen kosmetické úpravy. Naproti tomu povoláními, která zůstala beze změny, jsou masér, dezinfektor, asis­tent zubního technika, nutriční asis­tent, ortoticko­protetický technik a laboratorní asistent.

1.1 Sanitář

Doposud byl zařazen do 2.–4. PT, no­vě je zařazen do 2.–5. PT. V katalo­gu prací jsou nově rozlišeny pomoc­né a obslužné činnosti při poskyto­vání základní péče (3. PT), základní a specializované péče (4. PT) a vysoce specializované péče, včetně péče o pa­cienta před, v průběhu a po operačním výkonu (5. PT). Dále jsou rozlišeny pomocné a obslužné činnosti v rám­ci operačního sálu, centrální steriliza­ce, laboratoří, transfúzní služby, léká­ren, lázní, rehabilitace a pitevny, kde jednoduché činnosti jsou zařazeny ve 3. PT a „ostatní“ činnosti ve 4. PT.

Příklady zařazení sanitáře

Sanitář pod odborným dohledem pe­čuje o hygienu prostředí, dovoz stravy, manipulaci s prádlem, lůžkem, provádí hygienickou péči o pacienta, polohuje, pomáhá při podávání jídla, popř. krmí, pečuje o vyprazdňování pacientů, ulo­žení léčivých přípravků a zdravotnic­kých prostředků.

•    2. PT – jednoduché pomocné čin­nosti (hygiena prostředí, dovoz stravy, doprovod pacientů aj.);

•    3. PT – pomocné činnosti u sobě­stačných pacientů/klientů (hygie­nická péče, polohování, manipulace s pacienty apod.);

•    4. PT – pomocné činnosti u pa­cientů/klientů fyzicky či psychic­ky postižených, inkontinentních, nepohyblivých atd. (hygienic­ká péče, polohování, manipulace apod.);

•    5. PT – pomocné činnosti pod pří­mým vedením u pacientů, u kte­rých dochází k selhání životních funkcí (např. na ARO, JIP), plus polohování a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu.

1.2 Ošetřovatel

Ošetřovatel zůstává v 5. a 6. PT. No­vě je však rozlišena obtížnost výkonů základní a specializované péče, kdy v 5. PT jsou jednoduché výkony péče o „soběstačné“ klienty a v 6. PT složi­tější výkony péče o klienty nepohyb­livé, inkontinentní, s psychickými změnami či zdravotním postižením atd. V 6. PT je dále doplněno: „asis­tence při ošetřovatelských, diagnos­tických a léčebných postupech, při zvlášť náročných ošetřovatelských postupech a podíl na herních a vý­chovných aktivitách dětí“ a dále „díl­čí výkony vysoce specializované pé­če pod přímým vedením u pacientů v bezvědomí, těžce tělesně či mentál­ně postižených“.

1.3 Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent (po novele zá­kona č. 96/2004 Sb. praktická sestra) byl doposud zařazen do 7.–8. PT, no­vě je zařazen do 7.–9. PT. Všechny platové třídy mají zcela nové znění, proto doporučuji nový katalog pra­cí řádně prostudovat. Nově je rozliše­no poskytování péče pod odborným dohledem, kdy v 7. PT je dílčí základ­ní péče, v 8. PT základní nebo dílčí specializovaná péče a v 9. PT speciali­zovaná a dílčí vysoce specializovaná péče. Dále je v 7. PT zařazena doku­mentační a evidenční činnost v kar­totékách. V 9. PT je upraveno posky­tování základní péče bez dohledu, avšak dle současně platných právních předpisů může zdravotnický asistent pracovat pouze pod dohledem. Toto ustanovení tedy bude možné použít až s účinností budoucí novely zákona č. 96/2004 Sb.

V praxi se často vyskytují problé­my s účelovým převáděním např. vše­obecných sester na zdravotnické asis­tenty. K tomu uvádím, že odbornou způsobilost k výkonu zdravotnické­ho asistenta má pracovník se střední zdravotnickou školou v oboru zdra­votnický asistent, nebo ošetřovatel po absolvování akreditovaného kvalifi­kačního kursu zdravotnického asis­tenta, a dále mají způsobilost zdravot­ničtí záchranáři a porodní asistentky. Způsobilost k výkonu zdravotnické­ho asistenta nemají všeobecné sest­ry, tzn., že nemohou vykonávat po­volání zdravotnický asistent!

1.4 Ostatní ZPOD

autoptického laboranta zůstává 5. PT, pouze bylo doplněno: „prová­dění fotodokumentace pitvy“. Povo­lání řidič dopravy nemocných a ra­něných řidič vozidla ZZS byly v ka­talogu prací sloučeny do jednoho povolání. Řidič DRNR zůstává beze změny v 5. PT. Řidič vozidla ZZS zů­stává v 6.–7. PT, avšak v 7. PT bylo doplněno: „prvotní ošetření ran, sle­dování a orientační hodnocení funk­cí pacienta, přemísťování a poloho­vání pacientů“. Zubní instrumentář­ka rovněž zůstává v 5. a 6. PT, pouze v 6. PT bylo doplněno: „provádění vý­chovné činnosti v rámci zubní pre­vence“.

2. Všeobecné sestry a porodní asistentky

Povolání všeobecná sestraporodní asistentka byla rozdělena do dvou sa­mostatných povolání:

2.1 Všeobecná sestra

Doposud byla všeobecná sestra za­řazena do 8.–12. PT, nově je zařaze­na do 9.–12. PT, 8. PT byla zrušena. Rovněž byly zrušeny pojmy „dílčí“ a „komplexní základní péče“, které v praxi působily řadu výkladových problémů, a nově se ani nerozlišuje mezi „základní“ a „specializovanou“ péčí, která se u sester velmi těžce odděluje, a zavádí se pouze označe­ní „ošetřovatelská péče“. Aby moh­la být sestra zařazena v 11. PT, musí poskytovat ošetřovatelskou péči bez dohledu, a nově je doplněno: „k její­muž výkonu je nutná specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost“. (Tab. 1)

Příklady zařazení všeobecné sestry

ARO, JIP – u pacientů dochází k selhá­ní životních funkcí (vysoce specializova­ná péče), 10. PT – pod dohledem, 11. PT – bez dohledu (nutná specializace).

Psychiatrické léčebny – péče o pacien­ty bez nutnosti dozoru a použití ome­zujících prostředků, tj. specializovaná péče (9. PT – pod dohledem, 10. PT – bez dohledu). Péče o pacienty s nutným dozorem či použitím omezujících pro­středků, tj. vysoce specializovaná péče (10. PT – pod dohledem, 11. PT – bez dohledu, nutná specializace).

ZZS – péče o pacienty, u kterých do­chází k selhání životních funkcí, tj. vy­soce specializovaná péče, dle praxe pracují sestry při výjezdech výhradně bez dohledu – 11. PT (nutná speciali­zace ARIP). Operátorky – vysoce spe­cializovaná péče (nutná specializa­ce) – 11. PT.

Dětské sestry (péče o děti do 6 let)

• v jeslích (děti zdravé, soběstačné), tj. specializovaná péče – 9. PT – pod dohledem, 10. PT – bez dohledu;

• zdravotní stav výrazně omezuje běž­né aktivity, tj. vysoce specializova­ná péče – 10. PT – pod dohledem, 11. PT – bez dohledu (nutná specia­lizace nebo obor dětská sestra);

•  péče o rizikové novorozence – 12.  PT.

2.2 Porodní asistentka

Doposud byla jako všeobecná sestra zařazena v 8.–12. PT, nově v  9.–12. PT. Podobně jako u sestry byly zrušeny pojmy „dílčí“ a „komplexní“ základní péče a rovněž se nerozlišuje mezi „zá­kladní“ a „specializovanou péčí“. No­vě se souhrnně označuje jako ošetřo­vatelská péče. (Tab. 2)

3. Zdravotnický záchranář

Po zdlouhavých jednáních bylo do­cíleno, aby byl zdravotnický záchra­nář odměňován za vykonávání stejných činností stejně jako všeobecná sestra, čímž je naplněno ustanovení § 110 zákoníku práce, které říká, že „za stejnou práci nebo za práci stej­né hodnoty přísluší všem zaměstnan­cům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody“. Dosud byl zařazen do 8.–11. PT, nově je za­řazen do 9.–11. PT. (Tab. 3)

4. Ostatní zdravotničtí pracovníci bez odborného dohledu (ZPBD)

U této kategorie zaměstnanců do­šlo ke změnám platových tříd u řady povolání. Drobné kosmetické změny, kterými se nebudu v tomto článku zabývat, byly zapracovány u zdravot­ně­sociálního pracovníka a zubního technika. Navíc do této kategorie při­byla tři nová povolání, a to biotech­nický asistent, adiktolog a artetera­peut, pracovní terapeut.

4.1 Ergoterapeut

Ergoterapeut byl dosud zařazen do ­7.–10. PT, nově do 8.–11. PT. Díky zrušení 7. PT byla většina prací přesu­nuta o třídu výše. Navíc do 9. PT by­lo doplněno: „základní kineziologic­ké a biomechanické rozbory“ a „pro­vádění nácviku v oblasti pracovních činností“. Do 10. PT byly doplněny „složité ergoterapeutické analýzy, se­stavování dlouhodobých plánů, pora­denská činnost a prevence“. V nové 11. PT je zařazena příprava standar­dů, metodika, strategie.

4.2 Zdravotní laborant

Dosud byl zdravotní laborant zařa­zen do 8.–10. PT, nově do 8.–11. PT. Práce však zůstaly ve stejných PT, jen byly doplněny nové činnosti. V 8. PT doplněno: „činnosti souvise­jící s výrobou transfúzních příprav­ků“, v 9.  PT doplněno: „hodnocení výsledků z analyzátorů krevních ele­mentů, výroba transfúzních příprav­ků a imunohematologická vyšetření“. Do 10. PT doplněna „imunohemato­logická  diagnostika a cytomorfolo­gické vyšetření“. Nová 11. PT obsahu­je „tvorbu strategie, koncepce, apli­kace výsledků výzkumu aj.“

4.3 Radiologický asistent

Radiologický asistent byl dosud zařa­zen do 8.–10. PT, nově do 8.–11. PT. Téměř všechny PT mají nové zně­ní, proto doporučuji důkladně pro­studovat nový katalog prací. Obecně jsou radiologické zobrazovací postu­py pod dohledem zařazeny v 8. PT, bez dohledu v 9. PT, v 10. PT jsou spe­cializované zobrazovací a terapeutic­ké výkony bez dohledu. V 11. PT jsou zařazeny nejnáročnější specializova­né diagnostické a terapeutické výko­ny na základě specializované způso­bilosti bez dohledu včetně dohledu nad dodržováním požadavků radiač­ní ochrany.

4.4 Radiologický technik

Doposud byl zařazen do 8.–10. PT, nově do 9.–11. PT. Práce zůstaly ve stejných PT, pouze do 10. PT bylo do­plněno: „zpracování ozařovacích plá­nů radioterapie bez dohledu“ a do no­vé 11. PT zařazeno „nejnáročnější specializované činnosti v oboru spe­cializace a zpracování metodiky, kva­lita, vzdělávání a aplikace výsledků výzkumu“.

4.5 Asistent ochrany a podpory ­veřejného zdraví

Byl dosud zařazen do 7.–10. PT, nově do 8.–10. PT. Díky zrušení 7. PT by­ly jednotlivé činnosti zařazeny o tří­du výše.

4.6 Ortotik-protetik

Dosud byl zařazen do 8.–10. PT, no­vě do 9.– 10. PT. Ačkoliv byla 8. PT zrušena, práce zůstaly ve stejných platových třídách, pouze v 10. PT bylo doplněno: „celoživotní vzdělá­vání“.

4.7 Nutriční terapeut

Nutriční terapeut byl dosud zařa­zen do 8.–10. PT, nově je zařazen do ­8.–11. PT. V 10. PT bylo při posky­tování specializované péče na úseku klinické výživy doplněno: „na zákla­dě specializované nebo zvláštní od­borné způsobilosti“. V nové 11. PT je zařazena tvorba koncepce nutrič­ní péče ve zdravotnickém zařízení, vzdělávání aj.

4.8 Dentální hygienistka

Doposud byla zařazena do 8.–9. PT, nově do 9.–11. PT. Všechny platové třídy mají zcela nové znění, proto do­poručuji důkladné prostudování no­vého katalogu prací.

4.9 Farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent byl dosud za­řazen do 7.–9. PT, nově do 8.–10. PT. Jednotlivé činnosti byly díky zruše­ní 7. PT přesunuty o třídu výše. Na­víc v 9. PT bylo doplněno: „konzul­tační činnost u volně prodejných lé­ků, doplňků stravy a zdravotnických prostředků“. V nové 10. PT je zařa­zena tvorba metodiky a celoživotní vzdělávání.

4.10 Biomedicínský technik

Byl dosud zařazen do 8.–10. PT, no­vě do 9.–11. PT. Díky zrušení 8. PT mají všechny platové třídy zcela no­vé znění.

4.11 Optometrista a ortoptista

Obě povolání zůstávají v 8.–10. PT, avšak u optometristy v 10. PT by­lo dosud vyšetřování osob do 15 let na oftalmologických přístrojích „pod dohledem očního lékaře“, nově pouze „na základě indikace lékaře“. U ortop­tisty v 9. PT byla dosud diagnostická vyšetření pacientů bez dohledu „na základě indikace lékaře“, nově „bez indikace lékaře“.

4.12 Nová povolání

Biotechnický asistent je v katalo­gu prací novým povoláním, které je zařazeno do 9.–11. PT. Jeho úkolem je zejména zabezpečení chodu pří­strojů, technická asistence při vyšet­řeních a výkonech, kalibrace přístro­jů aj. Adiktolog je zařazen rovněž do  9.–11. PT. Adiktologie je oborem zabývajícím se problematikou závis­lostí. Arteterapeut a pracovní tera­peut je zařazen do 7.–10. PT. Arte­terapie je oborem zabývajícím se léč­bou prací.

5. Zdravotničtí pracovníci bez ­odborného dohledu po získání ­specializované způsobilosti (ZPSZ)

Podobně jako u předchozí katego­rie zdravotnických pracovníků do­šlo i v této ke změnám platových tříd, kompetencí a rovněž přibyla nová po­volání.

5.1 Psycholog ve zdravotnictví a klinický psycholog

Tato povolání byla sloučena do jed­noho. Pro psychologa ve zdravotnic­tví je vyčleněna 11. PT, která obsa­huje „péči o psychický stav pacientů pod dohledem klinického psycholo­ga“. Klinický psycholog zůstává za­řazen do 12.–14. PT, pouze ve 13. PT bylo doplněno: „metodika, vzdělává­ní, aplikace výsledků výzkumu“.

5.2 Fyzioterapeut

Fyzioterapeut byl doposud zařazen do 8.–12. PT, nově do 9.–13. PT. Všech­ny platové třídy mají zcela nové znění, proto doporučuji důkladné prostudo­vání katalogu prací. V 9. PT jsou zařa­zeny „vstupní a kontrolní fyzioterape­utická vyšetření pod dohledem a zá­kladní fyzioterapeutické úkony“. Do 10. PT jsou zařazeny „komplexní fyzi­oterapeutické postupy a kineziologic­ké vyšetření bez dohledu + komplex­ní fyzioterapie u pacientů s rizikem selhání životních funkcí“. 11. PT je ur­čena pro „specializované fyzioterapeu­tické postupy a preventivní programy v rehabilitaci“. Do 12. PT jsou zařaze­ny „nejnáročnější vysoce specializo­vané činnosti na základě specializace, PEMG, moire­vyšetření nebo posturo­grafie včetně prevence, vzdělávání aj.“ Do nové 13. PT je zařazena „aplikace výsledků výzkumu do praxe“.

5.3 Biomedicínský inženýr

U tohoto povolání zůstává ­11.–14. PT. Pouze jsou rozděleny metodické čin­nosti v oboru specializace (12. PT) a v rámci zdravotnického zaříze­ní (13. PT). Celoživotní vzdělávání je přesunuto ze 13. PT do 12. PT a ve 12. PT je dále doplněno: „výkon nej­náročnějších spec. činností bez in­dikace“ a „identifikace činností vy­žadujících změnu v postupu, analý­zy odhalující příčiny nedostatků“. Ve 13. PT je podrobněji specifikována výzkumná činnost.

5.4 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Pracovník zůstává zařazen v ­11.–14. PT, nově: pouze realizace programů ochra­ny zdraví, souhrnně zařazená v 11. PT. Do 13. PT bylo doplněno celoživotní vzdělávání.

5.5 Klinický logoped a radiologický fyzik

U obou povolání došlo pouze ke kos­metickým změnám. Logoped zůstá­vá ve stejné 12.–13. PT, pouze ve 13. PT bylo doplněno: „provádění logopedických činností včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s po­ruchami centrálního nervového sys­tému“. Fyzik zůstává v 11.–14. PT, pouze ve 13. PT bylo doplněno: „me­todika, vzdělávání, aplikace výsled­ků výzkumu“.

5.6 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Toto povolání bylo doposud zařazeno v části Společné specializované prá­ce, tzn. mimo zdravotnická povolá­ní. Nově je zařazeno v části Zdravot­nictví. Odborný pracovník je zařazen do ­11.–13. PT a zabývá se provádě­ním laboratorních vyšetření, speciál­ních analýz a diagnóz atd.

5.7 Zrakový terapeut

Zrakový terapeut je novým povolá­ním v katalogu prací, které je zařa­zeno do 11.–13. PT. Mezi činnosti zrakového terapeuta patří oftalmo­logická a tyflopedická diagnostika, poradenství, rehabilitace zrakových funkcí aj.

6. Farmaceut, zubní lékař, lékař

U těchto povolání se platové tří­dy nezměnily. Farmaceut zůstává v ­11.–14. PT, pouze do 14. PT bylo doplněno: „zavádění systému a kon­trola pravidel bezpečného zacháze­ní s léčivy, bezpečnou a racionální farmakoterapií“, „farmaceutická pé­če poskytovaná s dalšími členy tý­mu“ a dále „zavádění nových poznat­ků přípravy léčiv, celoživotní vzdě­lání“. Zubní lékař zůstává zařazen v ­11.–15. PT, pouze „revizní a posud­ková činnost“ byla přesunuta z 12.  do 13. PT a ve 14.  PT byly doplněny „vý­zkumné a vývojové činnosti“. Lékař rovněž zůstává v 11.–15. PT, platové třídy zůstaly beze změny.

Úplné znění katalogu prací najde­te např. na našich internetových strán­kách www.zdravotnickeodbory.cz v sekci Odměňování – katalog prací.

Ing. Tereza Havelková, OSZSP

(Vyšlo v Bulletinu OSZSP č. 11/2010)

Ilustrační foto Václav Kříž

 
  • tisk
  • předplatit si