Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Posílení profesionalizace sester prostřednictvím mentorství

Datum: 10. 1. 2011
Autor: PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Empowering the Professionaliza­tion of Nurses through Mentorship (­EmpNURS) je projekt Evropské ko­mise v rámci programu celoživotní­ho vzdělávání a probíhá v letech 2010–2013.

Projektové aktivity jsou záměr­ně připraveny jako srovnávací studie. Existuje předpoklad, že tradiční evropské země (Velká Británie a Finsko), kde je dlouhodobě užíván model men­torského vzdělávání na základě ná­rodních standardů a dlouholetých zkušeností, budou nejen zdrojem cen­ných informací pro tvorbu mentor­ských modelů v zemích s kratší tradicí členství v EU (Česká republika, Litva, Rumunsko,                  Maďarsko), ale umožní ta­ké dlouhodobější koordinaci navazují­cích evaluačních činností.

Role České republiky je v tomto projektu originální tím, že na rozdíl od ostatních „nových“ zemí Evropské unie, kde neexistuje tradice vzdělává­ní mentorů, se v ČR uskutečňuje jejich vzdělávání jako běžná součást činnos­ti vzdělávacích institucí na akademic­ké úrovni. Přesto však chybí jednotný systém či alespoň doporučení pro ty­to edukační aktivity a zejména dopo­ručení pro zajištění kontinuity práce s mentory a hodnocení kvality činností mentorů v rámci zpětné vazby. V pro­jektu je zapojeno celkem 11 účastníků ze 7 zemí (Finsko, Velká Británie, Ho­landsko, Česká republika, Litva, Ru­munsko  a                Maďarsko). Očekávané cíle projektu spočívají v podpoře profesi­onalizace kvalifikovaných sester zvýšením jejich supervizních dovedností, přípravě homogenního způsobu vzdě­lávání mentorů (mentorship pilot mo­del) s respektem ke kulturním rozdí­lům v participujících zemích, posílení integrity vzdělávání a klinické praxe a rovněž zvýšení kongruence, tedy shodnosti a souladu vzdělávání všeobecných sester v Evropské unii. Pří­nosem pro jednotlivé zapojené země bude vytvoření základů národních doporučení pro vzdělávání mentorů a evaluaci výuky v klinické praxi po­mocí standardizovaných postupů.

PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.,; doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 
  • tisk
  • předplatit si