Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Praktická realizace podpůrné péče ve zdravotnických zařízeních

Datum: 10. 1. 2011
Autor:

Konference pořádaná Fakultní Tho­mayerovou nemocnicí s poliklinikou (FTNsP) v Praze a občanským sdru­žením Lékořice pod záštitou ministra zdravotnictví a České asociace sester (ČAS) se konala v Praze 10. listopadu.

Cílem bylo poskytnout managemen­tům nemocnic, zdravotníkům, nezis­kovým organizacím a další zájemcům přehled o možnostech realizace pod­půrné péče v podmínkách současné­ho zdravotnictví.

Zahájila ji hlavní sestra FTNsP Mgr. Lenka Hejzlarová, která hovoři­la o tom, jak nemocnice vnímá Centrum podpůrné péče Lékořice. Bě­hem dne vystoupili lékaři, duchovní pracující v nemocnicích, zástupci ob­čanských sdružení (Amélie, Lékořice), herní terapeutka, sestry, koordinátor­ky dobrovolníků, pedagogové, psycho­logové. Své zkušenosti představili od­borníci z FTNsP, ze Všeobecné fakult­ní nemocnice (VFN) v Praze, Krajské nemocnice Liberec, a. s., FN Bratisla­va, FN v Motole, FN Královské Vino­hrady, Pardubické krajské nemocnice, a. s., a Základní a Mateřské školy při této nemocnici.

Pro zúčastněné bylo velice cenné vyslechnout zkušenosti z jiných praco­višť a v nejedné hlavě jistě uzrál nápad vyzkoušet něco z toho i „doma“. Svůj vypracovaný a komplexní program (pro pacienty i personál – sportovní, kulturní, relaxační aj. aktivity, jazy­kové konverzace) představila Lékoři­ce, jejíž webové stránky stojí za to ote­vřít. Představeno bylo mnoho progra­mů pro dětské pacienty, které by bylo možno shrnout pod heslo hrou a tvo­řivostí proti strachu. Přitom se ne­zapomínalo ani na rodiče. Prezenta­ci „barevné nemocnice“ zase připravil Motol, což je pracoviště s tradičně roz­vinutou péčí dobrovolníků, psycholo­gů, duchovních a dalších, a kde pod­půrná péče po řídicí linii spadá pod náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Tento organizační systém se osvědčil. V souvislosti s Motolem se také hovo­řilo o propojení seniorské části ne­mocnice s dětskou, kde pro radost pod vedením odborníků vyrábějí dárky jedni pacienti druhým. Přednáše­jící se pochlubili také „prostorem ti­cha“, který byl otevřen pro setkávání rodin s pacienty i personálem nemoc­nice, místem určeným ke kontemplaci, rozhovorům a jiným pomáhajícím ak­tivitám. Je to využívaná služba a slou­ží všem věkovým kategoriím.

Na konferenci se také hovořilo o historii dobrovolnictví v ČR po sa­metové revoluci a o zkušenostech zís­kávaných ze zahraničí. V našich ne­mocnicích došlo za posledních dvacet let k velkým změnám, a to především v zaměření péče od jednotlivce na celou rodinu.

Charakter dobrovolnické péče se mění – to konstatovali shodně všich­ni – od pouhého vyplňování času ke specifickým činnostem. Rovněž je evi­dentní posun v zájmu o podpůrnou péči pro personál. Všichni přítomní se jednoznačně shodli, že podpůrná pé­če jak pro klienty, tak pro personál je potřebná a že je správné a nezbytné, aby byla podporována i ze strany ma­nagementů nemocnic. Nakonec všich­ni souhlasili s tím, že podpůrná péče by se měla stát součástí ošetřovatel­ské péče.

Foto Lékořice

 
  • tisk
  • předplatit si