Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Výzva prezidentky ČAS Mgr. D. Juráskové k platové situaci zdravotníků

Datum: 10. 1. 2011

ČAS se znepokojením sleduje aktivity LOK a ČLK v oblasti nedocenění platů některých skupin lékařů v České repub­lice.

ČAS reprezentuje nejen 80 tisíc vše­obecných sester, ale i další skupiny ne­lékařů, jako jsou zdravotničtí asistenti, zdravotní laboranti, nutriční terapeu­ti, asistenti hygienické služby a další. Do této chvíle jsme chápali, že se české zdra­votnictví dostalo do situace akutního ne­dostatku finančních prostředků a jakéko­liv požadavky na zvyšování našich platů jsou nereálné. Platy nelékařů vnímáme také jako dlouhodobě podhodnocené, nicméně snažili jsme se alespoň varovat zřizovatele a provozovatele zdravotnic­kých zařízení před snižováním platů ne­lékařů. V posledních dnech se však velmi vyhrocuje aktivita „Děkujeme, odchází­me“, která by měla řešit pouze platy lé­kařů. V této souvislosti ČAS považuje za naprosto nesystémové řešit platy jediné skupiny zdravotníků na úkor těch ostat­ních, bez kterých se poskytovat zdravot­ní péče vůbec nedá, zejména sester. Varu­jeme vládu před krokem, který by velmi rozkolísal celý systém odměňování zdra­votníků. ČAS by byla v takové situaci nu­cena aktivizovat nelékaře a podniknout podobnou nátlakovou akci, jakou před­vádějí lékaři. Nelékaři jsou odpovědněj­ší. Jsou možná méně slyšet než určitá sku­pina lékařů, nicméně není možné, aby na svůj pragmatický postoj k problémům českého zdravotnictví doplatili.

 
  • tisk
  • předplatit si