COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2011

Inkontinence. Podpora kontinence. Inkontinence a dermatitida. Větší bezpečí díky poradenství

Datum: 7. 11. 2011
Autor: S. Huhn. Heilberufe č. 6/2010

I když riziko močové inkontinence stoupá s věkem, jsou tímto neduhem postihováni i docela mladí lidé. Výzkumy v SRN ukazují, že inkontinencí trpí již 20 až 30 % mladých žen, 30 až 40 % žen středního věku a 30 až 50 % žen starších.

Postihovány jsou častěji ženy, proto výzkumy věnují mužům méně pozornosti. V současnosti se vychází z toho, že do 50 let života jsou inkon­tinentní asi jen dvě procenta mužů, do 70 let ži­vota se inkontinence rozvine přibližně u 8 až 43 %. Tyto údaje tak výrazně kolísají proto, že chybí sladěné, ucelené definice této poruchy. Německý DNQP, expertní standard Podpora močové inkontinence v pečovatelství, ji de­finuje jako obecné označení pro řadu sympto­mů, jejichž společným poznávacím znamením je nedobrovolný únik moči.

Příčiny a formy

Příčiny močové inkontinence bývají rozma­nité. Nejčastější formou je inkontinence vli­vem stresu. Při ní dochází k neovládaným únikům moči při nějakém tělesném zatížení nebo prudké námaze, jako třeba při záchva­tech kašle nebo zdvihání větší zátěže. Proto­že přitom většinou uniká jen malé množství, hovoří se také o „kapkové inkontinenci“. Te­rapeuticky se snažíme při této stresové inkon­tinenci o posílení pánevního dna odpovídají­cím tréninkem. Při péči o seniory se setkává­me převážně s urgentní inkontinencí, která se objevuje ve spojení s inkontinencí stresovou. Urgentní inkontinence se vyznačuje samovol­nými odchody moči. Jedná se o poruchu udr­žovací schopnosti měchýře ve spojení s pro­blémy centrální řídicí soustavy.

Dosáhnout kontinence

S expertním standardem Podpora močové kontinence došlo i ke změně paradigma­tu: Stěžejní bod leží nejen v samotné péči o inkontinentní, ale v dosahování kontinen­ce. Proto v ošetřovatelské péči vycházíme mé­ně z medicínské diagnózy, ale spíše z profilu kontinence, který se více přibližuje problému samotnému. Tento profil pomáhá ošetřující­mu personálu, který zvažuje skutečnou potře­bu pomoci či poradenství, v rozvinutí opatře­ní pro dosažení kontinence. Základní moment pečovatelského poradenství představuje kom­penzaci inkontinence a nasazení pomocných prostředků. Ve většině případů musí být začleněny, pří­padně povolány i jiné profese (například léka­ři, fyzioterapeuti, poradci pojišťovny či psy­chologové). Německá společnost pro pomoc ke kontinenci nabízí pro praxi (lékaře a jiné profese) zvýšení kvalifikace i další vzdělává­ní. Cílem poradenství má být dosažení kon­tinence, případně zabránění hrozící inkon­tinenci. Kde to není možné nebo již se o in­kontinenci jedná, usilujeme o nejbližší vyšší (lepší) profil kontinence. Dostatečně obsáhlá konzultace pojmenuje problém, ukáže na způ­sob pomoci a respektuje i rozhodování samot­ného klienta. Přitom na druhé straně má poradenský pro­tokol být podporou pacienta. Nejde jen o nárok na komplexnost. Podle pečovatelské situace na místě mohou vyplynout dodatečné potřeby, o které je potom protokol (z nich vyplývajícími součástmi) doplněn.

Atributy profilů kontinence

• Kontinence:

žádný nekontrolovaný únik moči; nevyžaduje osobní péči; žádné pomocné prostředky; vyprazdňování močového měchýře je odpo­vídající, žádné poruchy.

Nezávisle dosahovaná kontinence:

žádný nechtěný únik moči; nevyžaduje se osobní péče; samostatné provádění potřebných opatření. Příklad: Pacienti/obyvatelé domova, kte­ří například díky mobilním toaletním pro­středkům nebo vlastní katetrizaci nemají žádné nechtěné úniky moči.

Závisle dosahovaná kontinence:

žádný nechtěný únik moči; ošetřovatelská podpora při provádění po­třebných opatření. Příklad: Pacienti/obyvatelé s doprovázený­mi odchody na toaletu ve stanovených ča­sech nebo s katetrizací prováděnou pečují­cím personálem.

Nezávisle kompenzovaná inkontinence:

samovolné úniky moči; žádná podpora jiné osoby při aplikaci po­mocných prostředků. Příklad: Dochází k nechtěným únikům moči, ale ta je odváděna samostatně apli­kovanými pomocnými inkontinenčními prostředky (savé materiály, urinální kon­domy atd.)

Závisle kompenzovaná inkontinence:

samovolné úniky moči; při inkontinenční péči je potřebná podpora jiné osoby; Příklad: Kompenzační opatření prováděná jinou osobou.

Nekompenzovaná inkontinence:

samovolné úniky moči; podpora jiné osoby a využití terapeutických či pečovatelských opatření není postiženým nárokována; Příklad: Postižení úplně tabuizují svůj problém a nenárokují si proto žádnou pomoc nebo jim to nedovolují jejich poznávací schopnosti (demence).

Siegfried Huhn, pečovatelský poradce, Berlín. Připravil a přeložil z Heilberufe č. 6/2010 jš

 
  • tisk
  • předplatit si