Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2011

Pracovní skupina k Sazebníku výkonů při ČAS

Datum: 7. 11. 2011
Autor: Ing. Bc. Irena Kouřilová

Všeobecná sestra je a nadále bude nositelkou některých výkonů odpovídajících jejímu vzdělávání a kompetencím. Problémem však zůstává jejich vykazování.

Česká asociace sester od roku 2008 pracuje na aktualizaci a doplňování Sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví. Některé výkony jsou v Sazebníku již od roku 1997, ale po celou dobu s nimi nikdo nepracuje. Proto ČAS spolu s odborníky z řad členů sekcí a regionů České asociace sester (ČAS) vytvořila pracovní skupinu (PS), z níž vzešlo do pracovní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví během uplynulých třech let poměrně velké množství registračních listů, které fungují jako podklady pro zavedení kódu výkonu do Sazebníku výkonů, který vychází minimálně 1krát ročně, vždy k 1. lednu.
Předkládání a schvalování registračních listů
Nyní zmíním některé zkušenosti z předkládání a schvalování registračních listů. V tomto procesu jsme spolupracovali s ČLK, jejíž souhlas jsme prostřednictvím jejího vedení získávali bez problémů. To bylo velmi důležité. Na druhé straně byly též výhrady, zejména ze strany některých sdružení lékařů, které, jak se domníváme, nemají praktický základ a plynou z nepochopení. Snažíme se vysvětlit, že výkony nelékařů nejsou předkládány proto, že by se sestry chtěly obohatit, ale z praktických důvodů. Totiž mnoho nelékařů tyto výkony beztak provádí, avšak neúčtuje je v rámci léčebné péče pojišťovnám.
Proces a stav Kultivace seznamu
Ministerstvo zdravotnictví s PS ČAS komunikovalo mj. v rámci projektu Kultivace seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwaru pro jeho další údržbu a modelace, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který probíhal od července 2010 do června 2011. Jeho cílem byla zásadní technická kultivace a návrh úprav stávajícího seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwarového prostředí pro komplexní řešení agendy dalších změn a úprav tohoto seznamu, včetně elektronického formuláře registračního listu výkonu.
Nyní je proces Kultivace seznamu zdravotních výkonů ukončen a je diskutován v rámci PS při MZ také s odbornými společnostmi. Měl by přinést nejen efektivnější přístup při používání zařazených výkonů, ale i efektivnější přístup k výkonům nelékařů, kteří svou činností celý proces poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče doplňují.
ČAS jako člen PS MZ připomínkovala daný postup a vyjádřila nesouhlas s výsledkem kultivace. Pro nás by znamenal snížení materiálového zajištění výkonů. Na druhé straně vznikla příležitost aktualizovat zastaralé RL, které již svým zadáním neodpovídají současným trendům, a materiálové zabezpečení výkonů, jejichž vykazování v několika odbornostech je rozdílné.
Nejbližší úkoly
Naším nejbližším úkolem je provést revizi všech výkonů zavedených v SZV a porovnat jejich materiálové zabezpečení napříč všemi odbornostmi nelékařů. Všichni bychom měli pracovat s materiály, které mají v průměru stejnou hodnotu.
Dalším krokem bude komunikace s pojišťovnami. Můžeme vypracovat dokonalé návrhy výkonů, které jsou schváleny a zavedeny do SZV, ale pokud je v regionech nenasmlouvá daná pojišťovna, nelze je používat.
Přehled registračních listů předložených i ve fázi schvalování najdete na webových stránkách ČAS: www.cnna.cz

Ing., Bc. Irena Kouřilová, vedoucí PS ČAS pro Sazebník výkonů

 
  • tisk
  • předplatit si